Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijų kokybė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, įgyvendindamas savo misiją ir siekdamas realizuoti prioritetinius tikslus studijų, mokslo ir infrastruktūros vystymo srityse, sukūrė ir plėtoja kokybės vadybos sistemą, apimančią visus universiteto veiklos procesus, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus bei Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatas.
 
Siekiant ir toliau sėkmingai įgyvendinti Verslo vadybos fakulteto strateginius tikslus, vienas iš prioritetų yra gerinti studijų kokybę diegiant EQUIS (European Quality Improvement System) kokybės valdymo sistemos metodus, užtikrinant nuolatinį studijų kokybės stebėjimą, studentų ir dėstytojų grįžtamojo ryšio vertinimą.
 
VGTU vadovybė ir bendruomenė įsipareigoja laikytis šių kokybės politikos gairių:
 • Plėtoti kokybišką studijų turinį ir metodus.
 • Plėsti galimybes mokytis visą gyvenimą.
 • Užtikrinti galimybes inžinerijos mokslus studijuoti nuotoliniu būdu.
 • Siekti mokslo ir studijų vienovės.
 • Tobulinti studijų kokybės užtikrinimo sistemą.
 • Koncentruoti mokslinį potencialą prioritetinėmis mokslinių tyrimų kryptimis, sudarant palankią aplinką mokslinei kūrybai ir tarpdalykinei mokslininkų kooperacijai.
 • Plėtoti mokslinės veiklos tarptautiškumą bei dermę su Europos tyrimų erdvės prioritetais.
 • Sukurti modernią mokslo ir studijų infrastruktūrą optimizuojant ir atnaujinant turimus išteklius, modernizuojant pastatų ūkio valdymą.
 • Ugdyti personalą pagrindiniams universiteto tikslams pasiekti, tobulinti akademinės karjeros ir profesinio tobulėjimo sistemas.
 • Puoselėti akademinę kultūrą, užtikrinti lygias galimybes.
 • Užtikrinti, kad kokybės politika bei kokybės tikslai universiteto bendruomenei būtų žinomi ir suprantami.
VGTU 2015 m. gegužės mėn. baigė diegti kokybės vadybos sistemą ir buvo puikiai įvertintas auditorių. Įteiktame sertifikate pažymima, kad VGTU kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio kokybės standarto ISO 9001:2008 reikalavimus studijų ir mokymosi visą gyvenimą organizavimo ir vykdymo, mokslinės (meninės) veiklos ir inovacijų srityse.
 

I pakopos (Bakalauro) ir II pakopos (Magistro) apklausų dėl studijų kokybės rezultatai

 
2017 m. gegužės mėnesį atliktas studentų, dėstytojų ir darbdavių nuomonės tyrimas apie Ekonomikos inžinerijos studijų programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 100 studentų, 106 dėstytojai bei 20 darbdavių ir socialinių partnerių. Tyrimo rezultatai yra reprezentatyvūs ir patikimi. Apklausos rezultatų analizė  atskleidžia vykdomos studijų programos populiarumą, viešą žinomumą bei profesinių reikalavimų atitikimą darbdavių lūkesčiams.
 
Visų kursų ekonomikos inžinerijos studentai labai gerai vertina studijų programos vykdymą. 100 proc. pritaria, kad studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus studijų programos rezultatus. 99 proc. sutinka, kad dėstomų studijų dalykų turinys atitinka šiandienos aktualijas; 98 proc. patvirtina, kad dėstomų programos studijų dalykų turinys patenkino jų lūkesčius. Daugiau nei 95 proc. apklaustų studentų sutinka, kad studijų dalykuose taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų programos rezultatus.
 
Studentai labai gerai įvertino dėstytojus - absoliuti dauguma teigia, kad dėstytojų kvalifikacija yra tinkama perteikti studijų dalyko programoje numatytus studijų dalyko rezultatus. 97 proc. studentų pažymi, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių. 99 proc. studentų vertina, kad numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų studijoms pakanka. 99 proc. apklaustųjų teigia, kad naudojamos įrangos studijoms (laboratorinės, kompiuterinės ir reikmenys) pakanka. Dauguma studentų labai gerai vertina vykdant studijas naudojamą įrangą ir metodinius išteklius. Taip pat absoliuti dauguma sutiko, kad studentams sudaromos visos sąlygos dalyvauti judumo (mobilumo) programose.
 
Dėstytojai taip pat labai gerai vertina programos vykdymą. 100 proc. teigia, kad studijų programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, Daugiau nei 95 proc. pritaria, kad studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad, jų taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus. 100 proc. dėstytojų sutinka, kad jų mokymo metodai yra orientuoti į studento aktyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu. Dėstytojai labai gerai vertina patalpų ir metodinių išteklių tinkamumą studijoms. Absoliuti dauguma dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra glaudžiai susiję su vykdoma studijų programa.
 
Darbdaviai ir socialiniai partneriai palankiai vertina Ekonomikos inžinerijos programą, dalyvauja šios studijų programos studijų procese kaip praktinių seminarų, paskaitų dalyviai bei ketina toliau plačiai bendradarbiauti. 100 proc. darbdavių ir socialinių partnerių pritaria, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka vadybos bakalauro/magistro kvalifikacijos laipsnį ir sutiktų priimti šios programos studentus į pažintinę ir profesinę praktikas. Visi apklaustieji sutinka, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais ir atitinka šiuolaikinius rinkos poreikius.

II pakopos (magistrantūros) studijų programos Finansų inžinerija apklausos dėl studijų gerinimo rezultatai

2016 m. vasario – balandžio mėn. vyko susitikimai su Verslo vadybos fakulteto bendruomene, kurių metu buvo aptariami magistrantūros studijų programos Finansų inžinerija (toliau Programa) savianalizės rezultatai. Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė  dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė pristatė savianalizės ir vykdytos apklausos rezultatus.
 
2016 m. sausio - kovo mėn.  atliktas studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių nuomonės tyrimas apie Programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 35 studentai, 16 dėstytojų, 13 darbdavių ir socialinių partnerių. 
 
Dauguma (94 proc.) studentų teigia, kad studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus studijų Programos rezultatus. 91 proc. studentų sutinka, kad studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai, o Programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, Programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje. Studentai labai gerai vertina dėstytojus. Visi studentai pažymi, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių, o jų kvalifikacija yra tinkama perteikti studijų dalyko Programoje numatytus studijų dalyko rezultatus. Studentų vertinimu, studijoms naudojamos patalpos (100 proc.), įranga (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys) ir metodiniai ištekliai (97 proc.) yra tinkami. Apibendrinant apklausos rezultatus – studentai labai gerai vertina studijų Programos vykdymą.
 
Dėstytojai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą: visi sutinka, kad Programos pavadinimas, numatomi rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje; studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Taip pat dėstytojai teigia, kad jų dėstomo studijų dalyko turinys atitinka finansų magistro kvalifikacinį laipsnį ir yra orientuotas į studento aktyvumą ir iniciatyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu, mokslinių tyrimų skatinimą konsultacijų metu, o taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus. 94 proc. dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma Programa. Dėstytojai puikiai vertina patalpų (94 proc.) ir metodinių priemonių (100 proc.) tinkamumą.
 
Visi darbdaviai sutinka, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti visuomenės ir darbo rinkos poreikiais, o Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. Visi socialiniai partneriai teigia, kad priimtų šios Programos studentus į mokslinę praktiką.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė aktyviai ragino fakulteto bendruomenės narius atvirai diskusijai apie studijų programos plėtojimo galimybes ir perspektyvas bei pakvietė bendruomenės narius sudalyvauti 2016 m. spalio 28 d. susitikimuose su ekspertais.
Darbotvarkę rasite čia.

I pakopos (bakalauro) studijų programos Organizacijų valdymas apklausos dėl studijų kokybės gerinimo rezultatai

 
2016 m. kovo mėnesį atliktas studentų, darbuotojų ir darbdavių nuomonės tyrimas apie Įstaigų vadybos studijų programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 31 studentas, 55 dėstytojai ir 10 darbdavių ir socialinių partnerių. Tyrimo rezultatai yra reprezentatyvūs ir patikimi.
 
Studentai gerai vertina studijų programos vykdymą. 90 proc. apklaustų studentų sutinka, kad studijų dalykuose taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų programos rezultatus. 90 proc. pritaria, kad studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus studijų programos rezultatus. Studentai gerai vertina dėstytojus, 94 proc. studentų pažymi, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių. 90 proc. teigia, kad dėstytojų kvalifikacija yra tinkama perteikti studijų dalyko programoje numatytus studijų dalyko rezultatus. 97 proc. studentų vertina, kad numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų studijoms pakanka. Dauguma studentų labai gerai vertina vykdant studijas naudojamą įrangą ir metodinius išteklius. 97 proc. apklaustųjų teigia, kad naudojamos įrangos studijoms (laboratorinės, kompiuterinės ir reikmenys) pakanka.
 
Dėstytojai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą. 92 proc. teigia, kad Programos studijų  programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, 90 proc. pritaria, kad studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad jų dėstomo studijų dalyko turinys atitinka vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, jų taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus. 100 proc. dėstytojų sutinka, kad jų mokymo metodai yra orientuoti į studento aktyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu, dauguma teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma studijų programa. Dėstytojai labai gerai vertina patalpų ir metodinių išteklių tinkamumą studijoms.
 
Darbdaviai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą. Visi apklaustieji sutinka, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais. 100 proc. darbdavių ir socialinių partnerių pritaria, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka vadybos bakalauro kvalifikacijos laipsnį ir sutiktų priimti šios programos studentus į pažintinę ir profesinę praktikas.

II pakopos (magistrantūros) studijų programos Inžinerinė ekonomika ir vadyba apklausos dėl studijų kokybės gerinimo rezultatai

 
2016 m. vasario-kovo mėnesiais atliktas studentų, absolventų ir darbdavių nuomonės tyrimas apie antros pakopos Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 19 studentų ir absolventų, 25 dėstytojai ir 11 darbdavių ir socialinių partnerių. Tyrimo rezultatai yra reprezentatyvūs ir patikimi.

Studentai labai gerai vertina studijų programos vykdymą. Dauguma (84 proc.) studentų pritaria, kad studijų dalykuose taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų programos rezultatus, studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. 89 proc. teigia, kad dėstomų dalykų temos tarpusavyje nesikartoja. Studentai gerai vertina dėstytojus, 84 proc. studentų pažymi, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių. 89 proc. teigia, kad dėstytojų kvalifikacija yra tinkama perteikti studijų dalyko programoje numatytus studijų dalyko rezultatus. Dauguma studentų pritaria, kad mokymo metodai yra orientuoti į studento aktyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu (pvz., diskusija, studentų pristatymai, grupinis darbas ir kita). 95 proc. studentų vertina, kad numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų studijoms pakanka. Dauguma studentų labai gerai vertina vykdant studijas naudojamą įrangą ir metodinius išteklius. 84 proc. apklaustųjų teigia, kad metodiniai ištekliai (vadovėliai, knygos, periodika, duomenų bazės) yra tinkami, prieinami ir jų pakanka studijoms.

Dėstytojai taip pat labai gerai vertina studijų programos vykdymą -  92 proc. teigia, kad studijų  programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, kad dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai ir dalykų temos nesikartoja su kitų studijų dalykų temomis. Visi apklausti dėstytojai sutinka, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais ir atitinka vadybos magistro kvalifikacijos laipsnį. Dauguma (96 proc.) mano, kad studijų programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 92 proc. sutinka, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma studijų programa. Dėstytojai labai gerai vertina patalpų ir metodinių išteklių tinkamumą studijoms. 98 proc. sutinka, kad naudojama įranga studijoms (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys) yra tinkama, metodiniai ištekliai (vadovėliai, knygos, periodika, duomenų bazės) yra prieinami ir jų pakanka.

Darbdaviai labai gerai vertindami studijų programos vykdymą (92 proc. apklaustųjų) sutinka, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais. 75 proc. darbdavių ir socialinių partnerių pritaria, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka vadybos magistro kvalifikacijos laipsnį, studijų programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 100 proc. apklaustųjų patvirtina, kad sutiktų priimti šios programos studentus į pažintinę ir profesinę praktikas.

I PAKOPOS (BAKALAURO) IR II PAKOPOS (MAGISTRO) APKLAUSŲ DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMO REZULTATAI

2016 m. vasario mėn. 9 d. įvyko susitikimas su Verslo vadybos fakulteto magistrantūros studijų ir bakalauro ištęstinių studijų absolventais, kurie pabaigė studijas 2016 m. Susitikimo metu buvo aptariami studijų kokybės klausimai, apklausų rezultatai ir galimybės pagerinti studijų programas Verslo vadybos fakultete.
 
Buvo pristatyti vykdyti 2016 m. apklausos rezultatai. Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti absolventų nuomonę apie bakalauro (ištęstinė studijų forma) ir magistrantūros studijų kokybę Verslo vadybos fakultete.
 
Apie studijų programas Verslo vadybos fakultete 85 proc. apklaustųjų sužinojo iš VGTU tinklalapio, 12 proc. – iš savo draugų ir pažįstamų, 3 proc. absolventų informaciją apie studijas sužinojo iš Verslo vadybos fakulteto tinklalapio, VGTU priėmimo komisijos, Aikos sistemos ir VGTU dėstytojų rekomendacijų.
 
40 proc. absolventų baigiamąjį darbą rengė Įmonių ekonomikos ir vadybos katedroje, 21 proc. – Socialinės ekonomikos ir vadybos katedroje, 16 proc. – Finansų inžinerijos katedroje, 13 proc. – Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje ir 10 proc. – Verslo technologijų katedroje.
 
Verslo vadybos fakulteto dekanato vadybininkių paslaugumą, konsultavimą tiesioginio kontakto metu, reagavimą į užklausas tiesiogiai, telefonu, el. paštu, reikiamos informacijos suteikimą ir konsultavimą telefonu ir el. paštu apklaustieji įvertino labai gerai (85 proc.).
 
Priimtiniausias informacijos perdavimo būdas studijų metu apklaustųjų teigimu yra tiesiogiai gaunama informacija iš dekanato (katedros) el. paštu (94 proc.). Teigiamai vertinama informacija pateikiama Verslo vadybos tinklalapyje, Medeinės sistemoje, informacija gaunama iš studentų atstovybės el. paštu. Absolventų nuomone informacija pateikiama socialiniuose tinklalapiuose (pvz. Facebook, Twitter ir kita) arba konsultavimas per komunikavimo priemones (pvz. Skype, ICQ ir kita) nebuvo patogus informacijos perdavimo būdas.
 
Daugumos apklaustųjų nuomone (80 proc.) optimalus studentų skaičius teorinių ir praktinių užsiėmimų metu pagal gaunamos informacijos naudingumą studentui specializacijos dalyko paskaitose, praktiniuose užsiėmimuose, grupinėse konsultacijose yra iki 25 studentų, srautinėse paskaitose iki 40 studentų.
 
Daugumos apklaustųjų (94 proc.) teigimu dėstomų bendrųjų programų studijų dalykų turinys patenkino lūkesčius, dėstytojai turėjo pakankamai dalykinių žinių, socialinių gebėjimų, pateikė pakankamai metodinės medžiagos. 85 proc. apklaustųjų nuomone dėstomų specializacijos studijų dalykų turinys patenkino lūkesčius, rengiant baigiamąjį darbą buvo pakankamai literatūros šaltinių nagrinėjama tema bibliotekoje, duomenų bazėse, dėstomų studijų dalykų turinys atitiko šiandienos aktualijas. Absolventų teigimu dėstomų studijų dalykų turinys buvo naudingas darbinei veiklai, dėstomi metodai buvo orientuoti į studento aktyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu. 85 proc. absolventų studijuotą studijų programą rekomenduotų kitiems. 

II pakopos (magistrantūros) studijų kokybės gerinimas Verslo vadybos fakultete

2015 m. rugsėjo-spalio mėn. buvo rengiami susitikimai su fakulteto bendruomene, kurių metu buvo aptariami magistrantūros studijų programos Verslo vadyba (toliau Programa) savianalizės rezultatai.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė pristatė savianalizės bei vykdytos apklausos rezultatus.
 
2014 m. kovo-balandžio mėnesiais atliktas studentų, dėstytojų ir 2015 sausio mėn. darbdavių nuomonės tyrimas apie Programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 139 studentai, 32 dėstytojai, 18 darbdavių ir socialinių partnerių. Dauguma (95 proc.) studentų pritaria, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti, studijų dalykai išdėstyti nuosekliai, o 98 proc. studentų teigia, kad studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus Programos rezultatus. Studentai labai gerai vertina dėstytojus, 90 proc. teigia, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių. 95 proc. studentų pažymi, kad dėstytojų mokslinė kvalifikacija yra tinkama perteikti studijų dalyko programoje numatytus rezultatus. Studentų vertinimu, studijoms naudojamos patalpos yra tinkamos (90 proc.), pasitelkiama įranga (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys, metodinės priemonės, literatūra) (96 proc.) yra tinkama ir jos pakanka. Apibendrinant apklausos rezultatus – studentai labai gerai vertina magistrantūros studijų Programos vykdymą. Dėstytojai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą: 99 proc. teigia, kad Programos pavadinimas, numatomi rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad jų dėstomo studijų dalyko turinys atitinka verslo magistro kvalifikacinį laipsnį, yra orientuoti į studento aktyvumą ir iniciatyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu, mokslinių tyrimų skatinimą konsultacijų metu, o taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus, 98 proc. dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma magistrantūros studijų Programa. Dėstytojai puikiai (98 proc.) vertina patalpų ir metodinių priemonių tinkamumą. 91 proc. darbdavių teigia, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. 93 proc. sutinka, kad Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 90 proc. socialinių partnerių priimtų šios Programos studentus į mokslinę praktiką.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė taip pat pakvietė fakulteto bendruomenės narius atvirai diskusijai apie studijų programos plėtojimo galimybes ir perspektyvas bei paragino bendruomenės narius aktyviai sudalyvauti 2015 m. spalio 23 d. susitikimuose su ekspertais.
 
Darbotvarkę rasite čia.

I pakopos (bakalauro) studijų kokybės gerinimas Verslo vadybos fakultete

2015 m. rugsėjo-spalio mėn. buvo rengiami susitikimai su fakulteto bendruomene, kurių metu buvo aptariami bakalauro studijų programos Verslo vadyba (toliau Programa) savianalizės rezultatai.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė pristatė savianalizės bei vykdytos apklausos rezultatus.
2014 m. sausio-balandžio mėnesiais atliktas studentų, dėstytojų, o 2015 sausio mėn. darbdavių nuomonės tyrimas apie Programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 286 studentai, 64 dėstytojai, 18 socialinių partnerių.
 
Atlikus apklausos rezultatų analizę konstatuota, kad studentai labai gerai vertina Programos vykdymą. Dauguma (95 proc.) studentų pritaria, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais, studijų dalykai paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose išdėstyti nuosekliai, o studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus Programos rezultatus. Studentai gerai vertina dėstytojus, 91 proc. teigia, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių ir praktinių gebėjimų, kad jų kvalifikacija yra tinkama suteikti studijų dalyko programoje numatytas žinias ir gebėjimus. 96 proc. studentų vertina, kad numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų studijoms užtenka. Studentai ypatingai gerai (97 proc.) vertina vykdant studijas naudojamą įrangą ir metodinius išteklius (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys).
 
Dėstytojai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą. 95 proc. jų teigia, kad Programos pavadinimas, numatomi rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad jų dėstomo studijų dalyko turinys atitinka verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, jų taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus, jų mokymo metodai yra orientuoti į studento aktyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu. 99 proc. dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma studijų Programa. Dėstytojai puikiai (98 proc.) vertina patalpų ir metodinių priemonių tinkamumą.
 
Darbdaviai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą. Dauguma (92 proc.) darbdavių teigia, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. 91 proc. sutinka, kad Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 100 proc. socialinių partnerių priimtų šios Programos studentus į pažintinę ir profesinę praktikas.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė taip pat pakvietė fakulteto bendruomenės narius atvirai diskusijai apie studijų programos plėtojimo galimybes ir perspektyvas bei paragino bendruomenės narius aktyviai sudalyvauti 2015 m. spalio 23 d. susitikimuose su ekspertais.
 
Darbotvarkę rasite čia.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė