Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Aktuali informacija

KONTAKTAI
Marina Vitkauskaitė, vadybininkė, tel. (8 5) 274 4889, el. p. marina.vitkauskaite@vgtu.lt


Sesijos atmintinė (parengė VVF SA)

2017-10-19 Dėl lietuvių kalbos konsultacijų II kurso nuolatinių studijų magistrantams

Vadovaujantis „Magistro baigiamųjų darbų lietuvių kalbos konsultacijų nuostatais“, II kurso magistrantams organizuojamos paskaitos specialybės kalbos klausimais, kad baigiamieji magistro darbai būtų parašyti taisyklinga lietuvių kalba.
 
Verslo vadybos fakulteto II kurso nuolatinių studijų magistrantams vyks susitikimai su Lietuvių kalbos katedros konsultante doc. dr. Rasuole Vladarskiene:
 • 2017-11-07  18.10 val. SRA-II 08 aud.
 • 2017-11-14  18.10 val. SRA-II 08 aud.
 • 2017-11-21  18.10 val. SRA-II 08 aud.
 • 2017-11-28  18.10 val. SRA-II 08 aud.
Gruodžio mėn. magistrantai bus konsultuojami individualiai:
 • 2017-12-05  17.00-19.00 val. SRL-I 617 kab.
 • 2017-12-12  17.00-19.00 val. SRL-I 617 kab.
 • 2017-12-19  17.00-19.00 val. SRL-I 617 kab.
Magistrantams bus leidžiama ginti baigiamąjį magistro darbą tik gavus Lietuvių kalbos katedros konsultanto parašą antrajame antraštiniame darbo puslapyje.
 
 

2017-09-14 II kurso studentų dėmesiui !

 
2017-2018 m. m. žiemos sesijos pakartotinis egzaminų laikymas vyks 2017-10-09 - 2017-10-13, laikymas komisijose vyks 2017-10-16 - 2017-10-20

2017-09-13 Dėl II kurso ištęstinių nuotolinių studijų 2017-2018 m. m. rudens sem. praktikų

 
Praktikos atlikimo laikotarpis: 2017-10-30 - 2016-11-24.
Praktikos ataskaitų gynimas: pagal sesijos tvarkaraštį Medeinėje.
Pirmas pakartotinis perlaikymas: 2018-01-29 - 2018-02-10.
Antras pakartotinis perlaikymas: 2018-02-12 - 2018-02-24 (mokamas, užpildžius prašymą ir gavus dekano leidimą).
 
Praktikos vadovai: 
Praktikos pavadinimas
Studijų programa
Specializacija
Grupė
Praktikos vadovas
Mokslinės veiklos praktika
Verslo vadyba
Marketingas
MAimt-16
Liudmila Lobanova
 
PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
Praktikos rūšys
Profesinės veiklos praktika
- tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi, struktūra, žmogiškaisiais ištekliais, valdymu, produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu rinkoje, įmonėje naudojama technika ir technologijomis. I pakopos profesinės veiklos praktika atliekama įmonėse ar jų padaliniuose, atitinkančiuose studijų kryptį, ar VGTU padaliniuose, II pakopos – Lietuvos ar užsienio įmonėse.
Mokslinės veiklos praktika
– tai praktika, atliekama mokslo centruose, laboratorijose ar įmonėse, kurios vykdo mokslinius tyrimus, formuojanti savarankiškus mokslinių tyrimų įgūdžius.
Praktikantas
Praktikantas, prieš prasidedant praktikai, privalo dalyvauti katedros rengiamuose praktikai skirtuose seminaruose ir instruktažuose.
Praktikos vieta
Įmones, kuriose bus atliekamos profesinės veiklos praktikos, parenka profilinė katedra arba pats studentas, suderinęs su praktikos vadovu dėstytoju profesinės veiklos praktikos užduotį.
Už mokslinės veiklos praktikų vietų parinkimą ir jų tinkamumą atsako katedros, kuri organizuoja ir vykdo mokslinės veiklos praktiką, vedėjas.
Praktikos užduotys
Praktikos vadovas dėstytojas paskiria studentui individualią arba grupinę praktikos užduotį numatomiems praktikos rezultatams pasiekti. Praktikos užduotis turi būti siejama su pagrindiniu praktikos tikslu ir uždaviniais bei realia galimybe atlikti ją paskirtoje praktikos vietoje. Praktikos užduotis gali būti koreguojama, keičiama ar papildoma suderinus su praktikos vadovu dėstytoju ir praktikos vadovu įmonėje per pirmąją praktikos savaitę. Šis dokumentas turi būti įsegtas praktikos ataskaitoje.
Praktikos sutartis
- Kai praktika atliekama ne VGTU, sudaroma trišalė Studento praktinio mokymo sutartis.
- Kai praktika atliekama VGTU, sudaroma dvišalė Studento praktinio mokymo sutartis.
Studento praktinio mokymo sutartis pildoma VGTU informacinės sistemos studentų savitarnos puslapyje, išspausdinama, surenkami visi parašai ir sutartis užregistruojama katedroje iki praktikos pradžios likus ne mažiau kaip vienai savaitei.
Atsiskaitymas už praktiką
- Praktikos ataskaita, parengta pagal katedros nustatytus reikalavimus ir apimanti visas praktikos programoje numatytas užduotis praktikos vadovui dėstytojui turi būti pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki ataskaitos gynimo,
- Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas*.
Jeigu studentas į praktiką neatvyko arba jos neatlikęs pasišalino iš praktikos vietos, neįvykdė praktikos programos, gavo neigiamą praktikos vadovo įmonėje atsiliepimą arba neapgynė praktikos ataskaitos, praktika jam neįskaitoma, ir jei nėra galimybės atlikti jos kitu metu, studentas įgyja akademinę skolą. Skolą studentas likviduoja Egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos apraše numatyta tvarka.
Praktikos įskaitymas
Studentai, dirbantys (arba nedirbantys ne daugiau nei 1 metus ir dirbę ne mažiau kaip praktikos trukmė) įmonėse, kurių veikla atitinka studijuojamą studijų programą ir jų atliekamos funkcijos atitinka praktikai keliamus tikslus, turi teisę prašyti įskaityti jiems praktikas. Jie privalo fakulteto dekanui ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki semestro pabaigos pateikti:
- prašymą užskaityti praktikos laikotarpį* (jis turi būti suderintas su praktikos vadovu dėstytoju);
- pažymą iš darbovietės, kurioje nurodoma darbo vieta, pareigos, pagrindinės darbo funkcijos ir data, nuo kurios (iki kurios, kai studentas nebedirba) yra (buvo) užimamos nurodytos pareigos.
Studentai, gavę dekano leidimą įskaityti praktiką, turi bendra tvarka rengti ir ginti praktikos ataskaitą. Kartu su praktikos ataskaita turi būti pateiktas ir praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas*.
Praktikos įskaitymas yra vienkartinis, taikomas konkrečiam praktikos laikotarpiui ir galioja tik vieną semestrą, kurio metu privaloma atlikti praktiką.
Praktikos atlikimas kitu metu
Suderinus su katedros praktikos koordinatoriumi, katedros vedėju ir leidus dekanui, studentas gali atlikti praktiką anksčiau laiko.
Praktikos pradžios ir pabaigos terminai gali būti atkeliami į ankstesnį studijų semestrą negu numatyta Universiteto praktikų grafike. Anksčiau atliekamos praktikos apimtis (valandomis) turi atitikti numatytą  apimtį studijų programoje, tačiau ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę. Individualiame praktikos atlikimo grafike auditorinių užsiėmimų laikas ir praktikos atlikimo laikas negali sutapti.
Studentas, norintis praktiką atlikti anksčiau nei numatyta praktikų grafike, turi dekanui pateikti šiuos dokumentus:
- prašymas leisti anksčiau atlikti praktiką*;
- individualus praktikos atlikimo grafikas*, suderintas su praktikos vadovu dėstytoju ir priimančios organizacijos atsakingu asmeniu.
Studentas, atlikęs praktiką anksčiau laiko, atsiskaito už ją praktikų grafike numatytu laiku.
Praktikos pradžios ir pabaigos terminai praktinio mokymo sutartyje gali skirtis nuo studijų grafike numatytų, jeigu pažangus (prašymo pateikimo metu neturintis akademinių skolų) studentas pageidauja dalyvauti tarptautinėse studentų mainų programose arba aukšto meistriškumo sportininkas ar VGTU meno kolektyvo narys ketina dalyvauti stovykloje ar išvykoje, arba pageidaujant praktikantą priimančiai įmonei (išreiškiant pageidavimą raštu).
 
Visą VGTU pirmosios ir antrosios studijų pakopų praktikų organizavimo tvarkos aprašą rasite čia
 

I kurso dėmesiui - baigiamųjų darbų temų registravimas !

 
Informacija dėl baigiamųjų darbų temų pasirinkimo ir registravimo
 
Baigiamojo darbo (toliau BD) struktūra.
Š. m. rudens semestre I kurso visų studijų programų studentams pagal studijų programą prasideda magistro baigiamojo darbo rašymas. Baigiamasis darbas susideda iš 3 dalių: BD1 (rašomas rudens semestre), BD2 (rašomas pavasario semestre) ir BD3 (galutinio darbo gynimas II kurso rudens semestre).

BD temos bei vadovo registravimo tvarka.
Magistro baigiamųjų darbų temos katedrose bus skelbiamos š. m. rugsėjo mėn. 12 d., o studentai iki 2017-09-25 turi pasirinkti ir užregistruoti savo pasirinkto ir suderinto baigiamojo darbo temą bei vadovą katedroje. Pasirinkta tema privalo atitikti studijų programą ir specializaciją. Baigiamųjų darbų temas galite rasti kiekvienos katedros tinklalapyje.
 
Katedrai užregistravus temą ir vadovą ji bus matoma studento informacinėje sistemoje (Medeinėje). Prie temos taip pat bus nurodyta baigiamojo darbo gynimo data. Kol gynimų tvarkaraščiai nėra patvirtinti sistemoje nurodoma paskutinė galima gynimų diena. Patvirtinus gynimų tvarkaraščius ši data bus pakeista. Užregistruotas temas sistemoje tvirtina dekanas atitinkamu potvarkiu, kuris bus matomas studento informacinėje sistemoje, skiltyje Įsakymai. Patvirtintų temų koregavimas bus galimas tik pateikus raštišką atitinkamos formos prašymą, kurį galima rasti fakulteto puslapyje.

Atsiskaitymo tvarka.
Baigiamojo darbo 1 dalies (BD1) atsiskaitymas vyks žiemos sesijos metu, egzaminų tvarkaraštyje numatytu laiku.
 
BD rengimo metodinius nurodymus taip pat galite rasti fakulteto puslapyje adresu: http://www.vgtu.lt/apie-fakulteta/dokumentai/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/53645
 
 
Galimybės rinktis baigiamųjų darbų temas katedrose:
 
Verslo vadybos studijų programa:
Specializacija – Socialinio verslo vadyba
Vadybos katedra
 
Specializacija – Tarptautinis verslas
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra
 
Specializacija – Elektroninių medijų vadyba
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra
 
 
 Ekonomikos inžinerijos studijų programa:
Specializacija – Globalioji ekonomika
Ekonomikos inžinerijos katedra
 
Specializacija – Finansų ekonomika
Finansų inžinerijos katedra
 
 
Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa:
Specializacija – Gamybos vadyba
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra
 
Specializacija – Verslo projektavimas
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra
 
 
Finansų inžinerijos studijų programa:
Specializacija – Investavimo vadyba
Finansų inžinerijos katedra
 

I kurso studentų dėmesiui - bendrinė informacija studijų pradžiai !

Praktikos ataskaitų atsiskaitymo grafikas

 
 
Praktikos ataskaitų gynimas vyks:
 
Specializacija
 
Grupė
 
Praktikos vadovas
 
Komisija
 
 
 
2017-06-19
 
 
 
16:00 val.
(SRK-I 704 aud.)
 
 
Elektroninių medijų vadyba
 
EVMfm-16
(8 studentai)
 
Prof. dr. J. Raudeliūnienė
Prof. dr. J. Raudeliūnienė (VTK)
Doc. dr. A. Liučvaitienė (IEVK)
Lekt. dr. L. Lobanova (TEVK)
 
16:00 val 
(SRK-I 709 aud.)
 
 
Investavimo vadyba
 
IVfm-16
(7 studentai) 
 
Doc. dr. I. Lapinskaitė
Doc. dr. I. Lapinskaitė (FIK)
Prof. dr. V. Davidavičienė (VTK)
Lekt. V. Grybaitė (IEVK)
 
17.30 val.
(SRK-I 709 aud.)
 
Verslo finansų valdymas
VFfmu-16
(3 studentai)
VFfmuc-16
(3 studentai)
 
Doc. dr. I. Lapinskaitė
Doc. dr. I. Lapinskaitė (FIK)
Prof. dr. J. Raudeliūnienė (VTK)
Lekt. V. Grybaitė (IEVK)
 
 
 
2017-06-20
 
16:00 val.
(SRK-I 704 aud.) 
 
 
Socialinio verslo vadyba
 
SVVfm-16
(7 studentai)
 
Prof. dr. I. Skačkauskienė 
Prof. dr. I. Skačkauskienė (SEVK)
Prof. habil.dr. B. Melnikas (TEVK)
Lekt. I. Grigonytė (FIK)
 
16:00 val.
(SRK-I 623 aud.)
 
 
Globali ekonomika
 
GEfm-16
(13 studentų)
 
Lekt. dr. L. Lobanova
lekt. dr. L. Lobanova (TEVK)
Doc. dr. R. Martinkutė-Kaulienė (FIK)
Prof. dr. K. Peleckis (IEVK)
 
17:30 val.
(SRK-I 709 aud.) 
 
 
Organizacijų vadyba
 
OVfm-16
(11 studentų)
 
Doc. dr. A. Liučvaitienė
Doc. dr. A. Liučvaitienė (IEVK)
Prof. habil. dr. B. Melnikas (TEVK)
Lekt. I Grigonytė (FIK)
 
 
 
2017-06-21
 
16:00 val.
(SRK-I 623 aud.) 
 
Tarptautinis verslas
TVfmuc-16
(15 studentų)
TVfmu-16
(1 studentas)
lekt. dr. L. Lobanova
lekt. dr. L. Lobanova (TEVK)
doc. dr. A. Liučvaitienė (IEVK)
doc. dr. A. Miečinskienė (FIK)
 
16:00 val.
(SRK-I 704 aud.)
 
 
Verslo projektavimas (profesinės veiklos praktika)
 
VPfm-16
(5 studentai)
 
Doc. dr. R. Martinkutė-Kaulienė
Doc. dr. R. Martinkutė-Kaulienė (FIK)
Prof. dr. I. Skačkauskienė (SEVK)
Prof. dr. K. Peleckis (IEVK)
 
17.30 val.
(SRK-I 709 aud.)
 
 
Aviacijos vadyba (profesinės veiklos praktika)
 
AVfm-16
(9 studentai)
 
Prof. dr. I. Skačkauskienė
Prof. dr. I. Skačkauskienė (SEVK);
Doc. dr. A. Miečinskienė (FIK)
Prof. habil. dr. B. Melnikas (TEVK)
 
Pirmas pakartotinis atsiskaitymas: 2017-06-26 – 2017-06-29
Antras pakartotinis atsiskaitymas: 2017-08-30 (mokamas, užpildžius prašymą ir gavus dekano leidimą)

Diplomų įteikimo šventė

Absolventų dėmesiui

Kiekvienas I ir II studijų pakopų (nuolatinių, ištęstinių studijų) studentas, apgynęs baigiamąjį darbą, privalo iki studijų baigimą patvirtinančio dokumento (diplomo) išdavimo atsiskaityti (įvykdyti visus numatytus įsipareigojimus) su Vilniaus Gedimino technikos universitetu.
 
Atsiskaitymo tvarka:
 • Pristatyti atsiskaitymo lapelį su atsakingų asmenų parašais;
 • Pasirašyti diplomų registracijos knygoje.
 
 
Atsiskaitymo lapelius absolventai gali rasti per mano.vgtu.lt, menu „Mano dokumentai -> Prašymai -> Kiti dokumentai -> Atsiskaitymo lapelis“. Studentai diplomų registracijos knygoje pasirašo iki diplomų įteikimo dienos. Diplomų registracijos knygoje bus leista pasirašyti tik studentams visiškai atsiskaičiusiems su dekanatu.
 

Dėl I kurso nuolatinių studijų 2016-2017 m. m. pavasario sem. praktikų (ATNAUJINTA 2017-04-28)

 
Praktikos atlikimo laikotarpis: 2017-05-22 - 2017-06-18.
Praktikos ataskaitų gynimas: pagal sesijos tvarkaraštį informacinėje sistemoje.
Pirmas pakartotinis perlaikymas: 2017-06-26 - 2017-06-29.
Antras pakartotinis perlaikymas: 2017-08-30 (mokamas, užpildžius prašymą ir gavus dekano leidimą).
 
 
PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
Praktikos rūšys
Profesinės veiklos praktika
- tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi, struktūra, žmogiškaisiais ištekliais, valdymu, produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu rinkoje, įmonėje naudojama technika ir technologijomis. I pakopos profesinės veiklos praktika atliekama įmonėse ar jų padaliniuose, atitinkančiuose studijų kryptį, ar VGTU padaliniuose, II pakopos – Lietuvos ar užsienio įmonėse.
Mokslinės veiklos praktika
– tai praktika, atliekama mokslo centruose, laboratorijose ar įmonėse, kurios vykdo mokslinius tyrimus, formuojanti savarankiškus mokslinių tyrimų įgūdžius.
Praktikantas
Praktikantas, prieš prasidedant praktikai, privalo dalyvauti katedros rengiamuose praktikai skirtuose seminaruose ir instruktažuose.
Praktikos vieta
Įmones, kuriose bus atliekamos profesinės veiklos praktikos, parenka profilinė katedra arba pats studentas, suderinęs su praktikos vadovu dėstytoju profesinės veiklos praktikos užduotį.
Už mokslinės veiklos praktikų vietų parinkimą ir jų tinkamumą atsako katedros, kuri organizuoja ir vykdo mokslinės veiklos praktiką, vedėjas.
Praktikos užduotys
Praktikos vadovas dėstytojas paskiria studentui individualią arba grupinę praktikos užduotį numatomiems praktikos rezultatams pasiekti. Praktikos užduotis turi būti siejama su pagrindiniu praktikos tikslu ir uždaviniais bei realia galimybe atlikti ją paskirtoje praktikos vietoje. Praktikos užduotis gali būti koreguojama, keičiama ar papildoma suderinus su praktikos vadovu dėstytoju ir praktikos vadovu įmonėje per pirmąją praktikos savaitę. Šis dokumentas turi būti įsegtas praktikos ataskaitoje.
Praktikos sutartis
- Kai praktika atliekama ne VGTU, sudaroma trišalė Studento praktinio mokymo sutartis.
- Kai praktika atliekama VGTU, sudaroma dvišalė Studento praktinio mokymo sutartis.
Studento praktinio mokymo sutartis pildoma VGTU informacinės sistemos studentų savitarnos puslapyje, išspausdinama, surenkami visi parašai ir sutartis užregistruojama katedroje iki praktikos pradžios likus ne mažiau kaip vienai savaitei.
Atsiskaitymas už praktiką
- Praktikos ataskaita, parengta pagal katedros nustatytus reikalavimus ir apimanti visas praktikos programoje numatytas užduotis praktikos vadovui dėstytojui turi būti pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki ataskaitos gynimo,
- Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas*.
Jeigu studentas į praktiką neatvyko arba jos neatlikęs pasišalino iš praktikos vietos, neįvykdė praktikos programos, gavo neigiamą praktikos vadovo įmonėje atsiliepimą arba neapgynė praktikos ataskaitos, praktika jam neįskaitoma, ir jei nėra galimybės atlikti jos kitu metu, studentas įgyja akademinę skolą. Skolą studentas likviduoja Egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos apraše numatyta tvarka.
Praktikos įskaitymas
Studentai, dirbantys (arba nedirbantys ne daugiau nei 1 metus ir dirbę ne mažiau kaip praktikos trukmė) įmonėse, kurių veikla atitinka studijuojamą studijų programą ir jų atliekamos funkcijos atitinka praktikai keliamus tikslus, turi teisę prašyti įskaityti jiems praktikas. Jie privalo fakulteto dekanui ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki semestro pabaigos pateikti:
- prašymą užskaityti praktikos laikotarpį* (jis turi būti suderintas su praktikos vadovu dėstytoju);
- pažymą iš darbovietės, kurioje nurodoma darbo vieta, pareigos, pagrindinės darbo funkcijos ir data, nuo kurios (iki kurios, kai studentas nebedirba) yra (buvo) užimamos nurodytos pareigos.
Studentai, gavę dekano leidimą įskaityti praktiką, turi bendra tvarka rengti ir ginti praktikos ataskaitą. Kartu su praktikos ataskaita turi būti pateiktas ir praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas*.
Praktikos įskaitymas yra vienkartinis, taikomas konkrečiam praktikos laikotarpiui ir galioja tik vieną semestrą, kurio metu privaloma atlikti praktiką.
Praktikos atlikimas kitu metu
Suderinus su katedros praktikos koordinatoriumi, katedros vedėju ir leidus dekanui, studentas gali atlikti praktiką anksčiau laiko.
Praktikos pradžios ir pabaigos terminai gali būti atkeliami į ankstesnį studijų semestrą negu numatyta Universiteto praktikų grafike. Anksčiau atliekamos praktikos apimtis (valandomis) turi atitikti numatytą  apimtį studijų programoje, tačiau ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę. Individualiame praktikos atlikimo grafike auditorinių užsiėmimų laikas ir praktikos atlikimo laikas negali sutapti.
Studentas, norintis praktiką atlikti anksčiau nei numatyta praktikų grafike, turi dekanui pateikti šiuos dokumentus:
- prašymas leisti anksčiau atlikti praktiką*;
- individualus praktikos atlikimo grafikas*, suderintas su praktikos vadovu dėstytoju ir priimančios organizacijos atsakingu asmeniu.
Studentas, atlikęs praktiką anksčiau laiko, atsiskaito už ją praktikų grafike numatytu laiku.
Praktikos pradžios ir pabaigos terminai praktinio mokymo sutartyje gali skirtis nuo studijų grafike numatytų, jeigu pažangus (prašymo pateikimo metu neturintis akademinių skolų) studentas pageidauja dalyvauti tarptautinėse studentų mainų programose arba aukšto meistriškumo sportininkas ar VGTU meno kolektyvo narys ketina dalyvauti stovykloje ar išvykoje, arba pageidaujant praktikantą priimančiai įmonei (išreiškiant pageidavimą raštu).
 
Visą VGTU pirmosios ir antrosios studijų pakopų praktikų organizavimo tvarkos aprašą rasite čia

2016-2017 m. m. pavasario semestro praktikų vadovų sąrašas

2017-03-23 Dėl lietuvių kalbos konsultacijų II kurso magistrantams

Vadovaujantis „Magistro baigiamųjų darbų lietuvių kalbos konsultacijų nuostatais“, II kurso magistrantams organizuojamos paskaitos (konsultacijos) specialybės kalbos klausimais, kad baigiamieji magistro darbai būtų parašyti taisyklinga lietuvių kalba.
 
Verslo vadybos fakulteto II kurso ištęstinių nuotolinių studijų magistrantams bei nuolatinių studijų studentams, kuriems baigiamojo darbo gynimas atidėtas iki 2017 m. birželio mėn. vyks susitikimas su Lietuvių kalbos katedros konsultante doc. dr. R. Vladarskiene:
 • 2017-04-03  18 val. SRK-I 702 aud.
  
Magistrantams bus leidžiama ginti baigiamąjį magistro darbą tik gavus Lietuvių kalbos katedros konsultanto parašą antrajame antraštiniame darbo puslapyje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė