Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Egzaminų laikymas prie komisijos (papildyta magistro studijų studentams skirtu tvarkaraščiu)

Egzaminų laikymas prie komisijos bakalauro studijų studentams (visų fakultetų) PAPILDYTA 2017-09-07 - tvarkaraštį žiūrėti čia
 
Egzaminų laikymas prie komisijos magistro studijų studentams (visų fakultetų) - tvarkaraštį žiūrėti čia
 
Egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti katedroje darbo valandomis ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino. Atsiskaitymui privaloma turėti dekano leidimą!

Antras pakartotinis praktikos atsiskaitymas (IMEVi-12 gr.)

 
Antras pakartotinis Profesinės praktikos atsiskaitymas vyks:
 • IMEVi-12 gr. studentams pas prof. dr. Kęstutį Peleckį 2017 m. rugsėjo 7 d. 18.10 val. SRK-I 211
Norint atsiskaityti už praktiką, būtinas dekano leidimas. Atsiskaitymui registruotis galite el. paštu: vvvt@vgtu.lt arba tel. 85 274 4882.
 

Bakalaurams

Baigiamųjų darbų blankai pateikti apačioje!
Atsiskaitymo už bakalaurų baigiamasis darbas 2 tvarka:
 
Nuolatinių studijų studentai vadovui pateikia parengtą baigiamojo darbo 2 ataskaitą iki 2017 m. gegužės 15 d. Baigiamojo darbo 2 ataskaitoje pateikiamas įvadas, susisteminta teorinė medžiaga ir praktinė informacija (mokslinės ir specialiosios literatūros nagrinėjama tema analizė), tyrimo metodika, empirinių tyrimų rezultatai, siūlomi sprendimai, tobulinimo galimybės.
Baigiamojo darbo 2 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, empirinių tyrimų analizė, tarpinės išvados, literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 2 apimtis: 45-50 psl. 
 
Atsiskaitymas už BD2 nuolatinių studijų studentams vyks 2017 m. gegužės 19 d. 13.45 val. SRK-I 706.
Verslo technologijų katedra atnaujino bakalauro ištęstinių (neakivaizdinių, vakarinių) studijų baigiamųjų darbų temas 2016 - 2017 m. m. bei kviečia studentus siūlyti SAVO temas.
Pasirinktą temą reikia užregistruoti iki š. m. kovo 1 d. Verslo technologijų katedroje, pranešant apie pasirinkimą katedros reikalų tvarkytojai Renatai Valūnaitei (vvvt@vgtu.lt) SRK-I 706.
 
Registruojant baigiamojo darbo temą reikalinga pateikti sekančius duomenis:
1) bakalauro vardas, pavardė;
2) grupė ir specializacija;
3) pasirinktos temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;
4) el. paštas;
5) mob. telefono numeris.
 

Magistrantams

Baigiamųjų darbų blankai pateikti apačioje
Atsiskaitymo už magistrantų baigiamasis darbas 2 tvarka
Baigiamojo darbo 2 ataskaitoje pateikiama: įvadas, susisteminta teorinė medžiaga ir praktinė informacija (mokslinės ir specialiosios literatūros nagrinėjama tema analizė), tyrimo metodika, empirinių tyrimų rezultatai, siūlomi sprendimai, tobulinimo galimybės.
Baigiamojo darbo 2 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, empirinių tyrimų analizė, tarpinės išvados, literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 2 apimtis: 45-50 psl.
 
Vadovui BD2 ataskaitą privaloma pateikti iki 2017-06-19.
Baigiamojo darbo 1 aprašas I pakopos studijų studentams
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS STUDENTAMS
Baigiamasis darbas 1
(Studijų dalyko pavadinimas) 
Kreditai (ECTS kreditai): 2 (3)
Semestras: 7 (nuolatinės studijos) 10 (ištęstinės studijos) 3 (ištęstinės (išlyginamosios) studijos)
Atsiskaitymo forma: Įskaita
Studijų dalyko anotacija
Baigiamojo darbo temos atitinkančios specializaciją pasirinkimas, tyrimo objekto apibūdinimas, temos aktualumo pagrindimas, baigiamojo darbo tikslo ir uždavinių pasirinkimas, tyrimo metodikos pasirinkimas, baigiamojo darbo rengimo išplėstinio plano sudarymas.
Atsiskaitymui už Baigiamąjį darbą 1 turi būti:
 1. Pasirinkta specializaciją atitinkanti baigiamojo darbo tema.
 2. Apibūdintas tyrimo objektas.
 3. Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
 4. Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
 5. Pasirinkti uždaviniai numatytam tikslui pasiekti.
 6. Numatyta galima naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodika.
 7. Parengtas baigiamojo darbo išplėstinis planas.
 8. Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas
Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai
Planuojamos darbo struktūros atitiktis metodiniuose nurodymuose aprašytai struktūrai (įvadas, analitinė-metodinė dalis, eksperimentinė-tiriamoji dalis, išvados). Temos naujumas, aktualumas, tyrimo problemos atitiktis studijuojamai studijų programai bei specializacijai. Iškelto tikslo atitiktis tyrimo problemai. Iškeltų uždavinių atitiktis siekiamam tikslui. Planuojamo darbo turinio atitiktis tyrimo problemai, darbo tikslui ir uždaviniams. Galimų naudoti iškeltai problema spręsti tyrimo metodų apibrėžimas. Analizuojamos literatūros atitiktis siekiamam tikslui ir uždaviniams.
Atsiskaitymo tvarka
Atsiskaitoma pasirinktam darbo vadovui ne vėliau kaip iki  201__ m. ________ d.
Vertinama „Įskaityta“, jei žinios ir gebėjimai atitinka bent minimalius reikalavimus, apibrėžiamus rezultatų vertinimo kriterijais.
Pagrindinė literatūra (ne daugiau kaip 3 šaltiniai):
Sūdžius V., Plakys V. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika, 2009. Elehttp://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=1
Papildoma literatūra (ne daugiau kaip 10 šaltinių):
Pasirenkama atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą.
Katedros kontaktiniai duomenys: el. paštas: vvvt@vgtu.lt, tel.: (85) 2744882
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė