Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Bakalaurams

Baigiamųjų darbų blankai pateikti apačioje!
Ištęstinių studijų studentai (IMEVi-12 gr.), baigiamuosius darbus rengiantys Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, parengtus Baigiamuosius bakalauro darbus katedrai turi pateikti iki 2018 m. sausio 4 d.
Rekomenduojama prieš įrišimą darbą parodyti katedroje dėl įforminimo reikalavimų atitikimo. Visus reikalavimus darbų įforminimui rasite aukščiau pateiktuose dokumentuose.
Jeigu „Mano VGTU“ nurodyta tema neatitinka Jūsų galutinės temos formuluotės, būtinai susisiekite su katedra.
Jei kyla kitų klausimų, galite konsultuotis telefonu 8 5 274 48 82 arba elektroniniu paštu: vvvt@vgtu.lt

 
Atsiskaitymo už bakalauro Baigiamąjį darbą 1 tvarka:
Nuolatinių studijų IV kurso studentams, baigiamuosius darbus rengiantiems Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, atsiskaitymas už Baigiamąjį darbą 1 vyks 2018 m. sausio 31 d. 13 val. SRK-I 704 aud.
Iki to laiko savo baigiamųjų darbų vadovams turite pateikti parengtas Baigiamojo darbo 1 ataskaitas.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitoje turi būti pateikiamas temos aktualumas, sprendžiamos problemos reikšmingumas, tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, darbo struktūra, nagrinėjama tema pateikiamas mokslinės ir specialiosios literatūros apibendrinimas.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, dalinės išvados, dalinis literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 1 apimtis: 10-15 psl.
IMEVi-12 grupės studentams, baigiamuosius bakalauro darbus rengiantiems Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, atsiskaitymas už Baigiamąjį darbą 2 vyks 2017 m. gruodžio 14 d. 12.10 val. SRK-I 704.
Baigiamojo darbo 2 ataskaitoje pateikiamas įvadas, susisteminta teorinė medžiaga ir praktinė informacija (mokslinės ir specialiosios literatūros nagrinėjama tema analizė), tyrimo metodika, empirinių tyrimų rezultatai, siūlomi sprendimai, tobulinimo galimybės.
Baigiamojo darbo 2 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, empirinių tyrimų analizė, tarpinės išvados, literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 2 apimtis: 45-50 psl.

Magistrantams

Baigiamųjų darbų blankai pateikti apačioje
II kurso magistrantai, baigiamuosius darbus rengiantys Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, parengtus Baigiamuosius magistro darbus katedrai turi pateikti iki 2018 m. sausio 4 d.
Rekomenduojama prieš įrišimą darbą parodyti katedroje dėl įforminimo reikalavimų atitikimo. Visus reikalavimus darbų įforminimui rasite aukščiau pateiktuose dokumentuose.

Jeigu „Mano VGTU“ nurodyta tema neatitinka Jūsų galutinės temos formuluotės, būtinai susisiekite su katedra. 
Jei kyla kitų klausimų, galite konsultuotis telefonu 8 5 274 48 82 arba elektroniniu paštu: vvvt@vgtu.lt
I kurso magistrantai, baigiamuosius darbus rengiantys Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, parengtą Baigiamojo darbo 1 ataskaitą savo vadovams turi pateikti iki 2018 m. sausio 18 d.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitoje turi būti pateikiama:
 1. Temos aktualumas, mokslinė problema, darbo tikslas ir uždaviniai;
 2. Nagrinėjamos problemos sprendimo reikšmingumas, tyrimo aktualumas;
 3. Mokslinėje ir specialiojoje literatūroje pateikiami sprendimai, praktikoje taikomi metodai, modeliai.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, dalinės išvados, dalinis literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 1 apimtis: 15 - 20 psl.
Atsiskaitymas už Baigiamąjį darbą 1 vyks 2018 m. sausio 25 d. 18.10 val. SRK-I 704 aud.
Baigiamojo darbo 1 aprašas I pakopos studijų studentams
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS STUDENTAMS
Baigiamasis darbas 1
(Studijų dalyko pavadinimas) 
Kreditai (ECTS kreditai): 2 (3)
Semestras: 7 (nuolatinės studijos) 10 (ištęstinės studijos) 3 (ištęstinės (išlyginamosios) studijos)
Atsiskaitymo forma: Įskaita
 
Studijų dalyko anotacija
Baigiamojo darbo temos atitinkančios specializaciją pasirinkimas, tyrimo objekto apibūdinimas, temos aktualumo pagrindimas, baigiamojo darbo tikslo ir uždavinių pasirinkimas, tyrimo metodikos pasirinkimas, baigiamojo darbo rengimo išplėstinio plano sudarymas.
 
Atsiskaitymui už Baigiamąjį darbą 1 turi būti:
 1. Pasirinkta specializaciją atitinkanti baigiamojo darbo tema.
 2. Apibūdintas tyrimo objektas.
 3. Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
 4. Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
 5. Pasirinkti uždaviniai numatytam tikslui pasiekti.
 6. Numatyta galima naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodika.
 7. Parengtas baigiamojo darbo išplėstinis planas.
 8. Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas
Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai
Planuojamos darbo struktūros atitiktis metodiniuose nurodymuose aprašytai struktūrai (įvadas, analitinė-metodinė dalis, eksperimentinė-tiriamoji dalis, išvados). Temos naujumas, aktualumas, tyrimo problemos atitiktis studijuojamai studijų programai bei specializacijai. Iškelto tikslo atitiktis tyrimo problemai. Iškeltų uždavinių atitiktis siekiamam tikslui. Planuojamo darbo turinio atitiktis tyrimo problemai, darbo tikslui ir uždaviniams. Galimų naudoti iškeltai problema spręsti tyrimo metodų apibrėžimas. Analizuojamos literatūros atitiktis siekiamam tikslui ir uždaviniams.
 
Atsiskaitymo tvarka
Atsiskaitoma pasirinktam darbo vadovui ne vėliau kaip iki  201__ m. ________ d.
Vertinama „Įskaityta“, jei žinios ir gebėjimai atitinka bent minimalius reikalavimus, apibrėžiamus rezultatų vertinimo kriterijais.
Pagrindinė literatūra (ne daugiau kaip 3 šaltiniai):
Sūdžius V., Plakys V. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika, 2009. Elehttp://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=1
Papildoma literatūra (ne daugiau kaip 10 šaltinių):
Pasirenkama atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą.
Katedros kontaktiniai duomenys: el. paštas: vvvt@vgtu.lt, tel.: (8-5) 274 4882
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė