Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Bakalauro studijų programa „Verslo vadyba“ skirta siekiantiems išmanyti šiuolaikinius įmonių veiklos projektavimo, organizavimo ir valdymo standartus bei metodus, planuojantiems kurti ir plėtoti verslą, rengti ir įgyvendinti verslo projektus, inicijuoti ir įgyvendinti įvairias inovacijas.

Verslo technologijų ir verslininkystės katedros kuruojamos šioje studijų programoje specializacijos yra informacinio verslo vadyba ir verslo projektų valdymas.

Informacinio verslo vadybos specializacija skirta siekiantiems žinių apie informacinių ir komunikacinių technologijų plėtrą, jų sukuriamas verslo bei viešojo sektoriaus veiklos optimizavimo galimybes bei planuojantiems vertinti e-verslo išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius, priimti pagrįstus sprendimus plėtojant e-verslą.

Verslo projektų valdymo specializacija skirta siekiantiems žinių apie verslo projektus, projektų gyvavimo ciklų įvairovę, projektinių tyrimų atlikimo metodologijas, jų taikymo ypatumus įvairiems verslo projektams, planuojantiems įvertinti konkretų verslo projektą finansiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektais, nustatyti ir vertinti riziką bei projektą administruoti.

Bakalauro studijų programa „Verslo logistika“ skirta siekiantiems išmanyti įmonėse vykstančius ir su jų veikla susijusius logistikos procesus bei planuojantiems valdyti ir vertinti logistinę veiklą šiuolaikinėje verslo aplinkoje, kurti ir plėtoti logistikos verslą.

Pabaigus šią studijų programą, karjeros galimybės siejamos su logistikos vadybininko, padalinio vadovo ar vadovo pareigomis, siekiant vertinti, optimizuoti, organizuoti logistinius procesus gamybos, statybos, prekybos, transporto ir logistikos, elektroninės prekybos ir kitose verslo įmonėse bei valstybinėse institucijose, kurių veikloje būtini verslo logistikos sprendimai.
 
Magistrantūros studijų programa „Verslo vadyba“ skirta siekiantiems išmanyti šiuolaikinius organizacijų veiklos projektavimo, organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo standartus, atlikti organizacijos būsenos ir plėtros galimybių vertinimą modeliuojant verslo valdymo scenarijus bei formuojant įvairias organizacijų veiklos plėtotei tinkamas strategijas, leidžiančias minimizuoti netektis dėl rizikos, atsižvelgiant į projektuojamų veiklų ekonominį, socialinį efektyvumą, inovacijas bei technologijų pažangą.

Verslo technologijų ir verslininkystės katedros kuruojamos šioje studijų programoje specializacijos yra elektroninių medijų vadyba ir tarptautinis verslas.

Elektroninių medijų vadybos specializacija skirta siekiantiems žinių apie elektroninių medijų taikymą globalioje komunikacijoje, planuojantiems taikyti elektronines medijas komunikacijos organizavimo, organizacinės kultūros formavimo bei organizacijos įvaizdžio formavimui elektroninėje erdvėje tikslais, parinkti elektroninių medijų valdymo strategiją žinių ekonomikos sąlygomis, vykdyti tam reikalingą informacinių procesų analizę ir plėtoti žinių valdymo metodus siekiant integruoti rezultatus veiksmingiems komunikacijos sprendimams priimti. 

Tarptautinio verslo specializacija skirta siekiantiems atlikti mokslinius tyrimus tarptautinio verslo valdymo srityje, vykdyti tarptautinių ekonominių ryšių projektavimo ir sklaidos veiklą, kurti ir diegti tarptautinio verslo vadybos sistemas, organizuoti tarptautinę prekybą, priimti inovatyvius tarptautinio verslo sprendimus, įvertinant galimas visuomenės ir etinės veiklos pasekmes, taikant tarptautinio marketingo koncepcijas daugiakultūriniame kontekste.

Magistrantūros studijų programoje „Inžinerinė ekonomika ir vadyba“ katedra kuruoja tokias specializacijas kaip elektroninio verslo vadyba, gamybos vadyba ir verslo projektavimas.
 
Elektroninio verslo vadybos specializacija skirta siekiantiems sisteminių vadybos, ekonomikos ir elektroninio verslo žinių, planuojantiems šias žinias kompleksiškai taikyti technologinio profilio verslo uždaviniams spręsti, inovacinei veiklai organizuoti, ekonomiškai grįsti strateginius elektroninio verslo sprendimus, vykdyti elektroninio verslo planavimo, organizavimo, plėtros veiklą.

Gamybos vadybos specializacija skirta siekiantiems gamybos procesų valdymo žinių, planuojantiems vertinti strateginės plėtros alternatyvas, priimti gamybos valdymo sprendimus bei įgyvendinti strategijas dinamiškoje aplinkoje.

Verslo projektavimo specializacija skirta siekiantiems verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymo, daugiafunkcinio verslo projektų integruoto valdymo žinių, planuojantiems integruoti daugiafunkcinius verslo projektavimo instrumentus, grįsti verslo ir viešosios veiklos rezultatus vertės ir naudingumo matais, kompleksiškai spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti vertės kūrimo grandinę, projektų riziką neapibrėžties sąlygomis integruojant realaus laiko investicijų ir portfelio valdymo metodus ir priemones.
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė