Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Bakalaurams

Reikalavimus baigiamųjų bakalaurų darbų įforminimui rasite čia.
 
Svarbią informaciją apie baigiamųjų darbų rengimą rasite čia.
 
 
Pavyzdys, kaip turi būti būti pildomi ir pateikiami baigiamojo bakalauro darbo blankai (tokio eiliškumo privalu laikytis, tik pažyma nėra įrišama į darbą).
 
Rekomenduojama literatūra bakalauro baigiamojo darbo rengimui: Sūdžius, V. Plakys V. 2009. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika. Internetinė prieiga: http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15
 
 

Magistrantams

Reikalavimus baigiamųjų magistro darbų įforminimui rasite čia.
 
 
 
Pavyzdys, kaip turi atrodyti baigiamojo darbo blankai (sudėti pagal nurodytą eiliškumą, tik pažyma nėra įrišama į darbą).
 
 
Rekomenduojama literatūra magistro baigiamojo darbo rengimui: Rutkauskas A. V., Plakys V., Sūdžius V. 2011. Magistro mokslinis darbas: forma, struktūra ir procesas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika. Internetinė prieiga: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/magistro-mokslinis-darbas-forma-struktra-ir-procesas
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS STUDENTAMS
Bakalauro baigiamasis darbas 1
(Studijų dalyko pavadinimas)
Kreditai (ECTS kreditai): 2 (3)
Semestras: 7 semestras (nuolatinių studijų studentams), 3 semestras (ištęstinių nuotolinių studijų studentams), 10 semestras (ištęstinių neakivaizdinių ir ištęstinių vakarinių studijų studentams)
Atsiskaitymo forma: Įskaita
Studijų dalyko anotacija
Baigiamojo darbo temos atitinkančios specializaciją pasirinkimas, tyrimo objekto apibūdinimas, temos aktualumo pagrindimas, baigiamojo darbo tikslo ir uždavinių pasirinkimas, tyrimo metodikos pasirinkimas, baigiamojo darbo rengimo išplėstinio plano sudarymas.
Atsiskaitymui už Baigiamąjį darbą 1 turi būti:
 • Pasirinkta specializaciją atitinkanti baigiamojo darbo tema.
 • Apibūdintas tyrimo objektas.
 • Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
 • Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
 • Pasirinkti uždaviniai numatytam tikslui pasiekti.
 • Numatyta galima naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodika.
 • Parengtas baigiamojo darbo išplėstinis planas.
 • Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas.
Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai
Planuojamos darbo struktūros atitiktis metodiniuose nurodymuose aprašytai struktūrai (įvadas, analitinė-metodinė dalis, eksperimentinė-tiriamoji dalis, išvados). Temos naujumas, aktualumas, tyrimo problemos atitiktis studijuojamai studijų programai bei specializacijai. Iškelto tikslo atitiktis tyrimo problemai. Iškeltų uždavinių atitiktis siekiamam tikslui. Planuojamo darbo turinio atitiktis tyrimo problemai, darbo tikslui ir uždaviniams. Galimų naudoti iškeltai problema spręsti tyrimo metodų apibrėžimas. Analizuojamos literatūros atitiktis siekiamam tikslui ir uždaviniams.
Metodinė literatūra (ne daugiau kaip 3 papildomi šaltiniai):
Sūdžius, V. Plakys V. 2009. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika. 57 p. Prieiga per internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15>
Mokslinė literatūra (minimalus kiekis yra 10 šaltinių):
Pasirenkama atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą.
Katedros kontaktiniai duomenys konsultacijoms: dėl turinio: kreiptis į savo baigiamojo darbo vadovą; dėl įforminimo, eigos ir terminų į Vadybos katedros administratorę Kristiną Audickaitę (tel. nr.: 852744875, el. p.: Kristina.Audickaite@vgtu.lt).
 

Aviacijos vadybos specializacijos magistrantų baigiamųjų magistro darbų gynimo tvarkaraštis

Magistrantų gynimo tvarkaraštį rasite čia.

Socialinio verslo vadybos specializacijos magistrantų baigiamųjų magistro darbų gynimo tvarkaraštis

Magistrantų gynimo tvarkaraštį rasite čia.

Organizacijų vadybos specializacijos magistrantų baigiamųjų magistro darbų gynimo tvarkaraštis

Gynimo tvarkaraštį rasite čia.
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Audickaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė