Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Studijų programa: Verslo vadyba
 
Specializacija: Marketingo vadyba
 
Marketingo vadybos specializacijos tikslai

Parengti verslo vadybos specialistus, turinčius žinių apie inovacijų, verslo projektų ir verslo rizikos valdymą, marketingo tyrimų organizavimą ir vykdymą, marketingo veiklos valdymo strategijas ir priemones, gebančius parengti ir ekonomiškai pagrįsti įvairių ūkio subjektų veiklai plėtoti skirtas marketingo strategijas bei priemones, paremtas orientacija į inovacijas ir technologijų pažangą, elektroninio marketingo galimybių panaudojimą, į siekius plėtoti tarptautinius ekonominius ryšius.

Marketingo vadybos specializacijos absolventų galimybės užsiimti profesine veikla
 
Bakalauras gali dirbti įvairaus profilio įstaigose ir įvairių verslo sektorių gamybos ir paslaugų įmonėse marketingo, prekybos organizavimo, reklamos, darbo su vartotojais, verslo organizavimo ir planavimo, viešųjų ryšių bei inovacinę veiklą vykdančiuose struktūriniuose vienetuose, organizuoti ir vykdyti marketinginę įmonės veiklą, tęsti studijas magistrantūroje.
 

Studijų programa: Verslo vadyba
 
Specializacija: Verslo aplinkos vadyba
 
Verslo aplinkos vadybos specializacijos tikslai
 
Parengti verslo vadybos specialistus, turinčius sisteminių bendrųjų ir specializuotų vadybos žinių, gebančius šias žinias taikyti įvairių verslo aplinkos veiksnių identifikavimui, analizei ir vertinimui, susiejant gautus rezultatus su įmonės situacija ir perspektyva, pasirengusius spręsti įvairių veiklos sričių valdymo uždavinius, atsižvelgiant į lemiamus aplinkos veiksnius, numatomus jų kaitos scenarijus ir darnios plėtros reikalavimus, tinkamai pasinaudojant aplinkos galimybėmis ir sumažinant tikėtiną riziką, galinčius savo išskirtinėmis verslo aplinkos tyrimo žiniomis ir verslo bei jo aplinkos sisteminio traktavimo gebėjimais konkuruoti vis didesnius reikalavimus keliančiose nacionalinėje ir globalioje darbo rinkose.
 
Verslo aplinkos vadybos specializacijos absolventų galimybės užsiimti profesine veikla
 
Absolventas yra pasirengęs dirbti vadybinį darbą įvairiose gamybos paslaugų įmonių tarnybose, ypač turinčiose intensyvius išorinius ryšius (finansų, komercijos, marketingo, aprūpinimo, priežiūros ir kt.), asocijuotoms įmonių struktūroms. Labai tinka valstybės institucijų tarnyboms, kuruojančioms tam tikras verslo subjektų veiklos sritis.
 

Studijų programa: Organizacijų valdymas
 
Specializacija: Įstaigų administravimas
 
Įstaigų administravimo specializacijos tikslai
 
Parengti vadybos specialistus turinčius sisteminių bendrųjų ir specializuotų vadybos žinių, gebančius šias žinias taikyti įvairiausio turinio ir sričių valdymo objektų analizei, situacijos įvertinimui, racionaliems organizaciniams sprendimams rengti, priimti ir įgyvendinti, pasirengusius administruoti įvairių sričių, skirtingo turinio socialinius ekonominius darinius, nukreipiant jų veiklą bendro tikslo siekimui mažiausiomis sąnaudomis, adekvačiai reaguojant į aplinkos poveikius ir taikant konfliktinių situacijų prevencijos priemones, galinčius savo išskirtinėmis administravimo ir psichologinių metodų žiniomis bei panaudojant vadovo potencialo komponentų sinergiją sėkmingai konkuruoti įvairiuose nacionalinės ir tarptautinės darbo rinkų segmentuose.
 
Įstaigų administravimo specializacijos absolventų galimybės užsiimti profesine veikla
 
Absolventas yra pasirengęs dirbti darbo vietose, kurių svarbiausia funkcija – administravimas. Tinka verslo ir viešajam sektoriui, mažoms ir didelėms, vietinėms ir tarptautinėms organizacijoms.
 
Studijų programa: Inžinerinė ekonomika ir vadyba
Specializacija: Aviacijos Vadyba
Aviacijos vadybos specializacijos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos vadybos magistrus, įsisavinusius naujausias aviacijos ir vadybos mokslų bei metodologines empirinių tyrimų žinias, gebančius šias kompleksines žinias taikyti vertinant sudėtingas aviacijos sektoriaus veiklos valdymo problemas ir objektyviai grindžiant jų sprendimų alternatyvas.
Aviacijos vadybos specializacijos absolventų galimybės užsiimti profesine veikla
Magistras gali dirbti įvairaus profilio tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose inžinerinės ekonomikos ir vadybos specialistu, geba savarankiškai taikyti mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus elektroninio verslo, gamybos, inovacijų vadybos, projektų ir versliosios lyderystės valdymo srityse, tęsti studijas doktorantūroje.
Specializacija: Verslioji lyderystė
Versliosios lyderystės specializacijos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos verslo specialistus, turinčius antreprenerystės, žinių valdymo, darbo organizavimo procesų modernizavimo žinias, gebančius integruoti technologinių-inžinerinių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus su verslumu, moksliškai grįsti inžinerinės ekonomikos, vadybos idėjas ir modernius vadybos metodus, siekiant kompleksiškai spręsti inovatyvaus verslo valdymo problemas, valdyti vertės kūrimo grandinę neapibrėžties sąlygomis.
Versliosios lyderystės specializacijos absolventų galimybės užsiimti profesine veikla
Magistras gali dirbti įvairaus profilio tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose inžinerinės ekonomikos ir vadybos specialistu, geba savarankiškai taikyti mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus elektroninio verslo, gamybos, inovacijų vadybos, projektų ir versliosios lyderystės valdymo srityse, tęsti studijas doktorantūroje.
Studijų programa: Verslo vadyba
Specializacija: Socialinio verslo vadyba
Socialinio verslo vadybos specializacijos tikslas– parengti aukštos kvalifikacijos socialinio verslo vadybos magistrus, įsisavinusius naujausias socialinio verslo vadybos mokslų ir tyrimų metodologines žinias, gebančius šias žinias taikyti vertinant socialinės apsaugos sektoriaus problemas, moksliškai pagrįsti socialines paslaugas teikiančių organizacijų strateginės plėtros alternatyvas, skatinti ekonominiu naudingumu pagrįstą socialinės politikos įgyvendinimą, plėtojant rinkos santykiais, partneryste ir atsakomybe grįstą socialinio verslo sektorių, taikyti efektyvius pokyčių valdymo metodus siekiant sumažinti socialinių konfliktų riziką.
Socialinio verslo vadybos specializacijos absolventų galimybės užsiimti profesine veikla
Magistrai gali dirbti viešojo ir verslo sektoriaus organizacijų ir jų padalinių vadovais, užimti atsakingas pareigas valstybinėse socialinės apsaugos institucijose, pasirengę steigti socialiai orientuotas organizacijas, organizuoti efektyvią jų veiklą ir subalansuotą plėtrą, veiksmingai vadovauti darbuotojams bei valdyti tokias organizacijas bei įmones kintančioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje terpėje, taip pat gali tęsti studijas doktorantūroje.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Audickaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė