Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Egzaminų perlaikymas

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra
Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis
 
Dėstytojas
Dalykas
Grupė,-ės
Konsultacijos
data, laikas, auditorija
Egzamino
data, laikas, auditorija
Kęstutis Peleckis
Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys
 
Protokolas ir etiketas
Visos grupės
Laikas ir vieta derinama su dėstytoju
2017-06-27; 12:10; SRK-I 210
Laikas ir vieta derinama su dėstytoju
2017-06-29, 12:10; SRK-I 210
Asta Radzevičienė
Tarptautinė vadyba (su kursiniu projektu)
TVfmu-16
TVfmuc-16
Laikas ir vieta derinama su dėstytoju
2017-06-26; 15:00; SRK-I 519
 
2017-06-28; 15:00; SRK-I 519
Eigirdas Žemaitis
Inovacijų vadyba, Tarpkultūrinė komunikacija
Mvfu-14, MVfuc-14, Fif 16-1, Fif 16-2
2017m. birželio 23, 10 val. SRK-I 210
2017m. birželio 26, 10 val. SRK-I 210
 
2017m. birželio 23, 10 val. SRK-I 210
2017m. birželio 27, 10 val. SRK-I 210
Liudmila Lobanova
Pramogų žmogiškieji ištekliai
 
 
Žmogiškųjų išteklių vadyba
 
PINf-15/1;
PINf-15/1;
PINf-15/1;
 
 
VVf-15;
Vvino-16
 
 
2017.06.26 14:30 SRK-I 609
2017.06.27 14:30 609
2017.06.27 16:20 SRK-I 609
2017.06.28 14:30 SRK-I 609
Veslav Kuranovic
Regiono ekonomika II: Kinija
ES studijų įvadas
ES studijų pagrindai
Tarptautinis protokolas
VLf-14/2
VAf-15
ECf-15/1
FIfu-14
FIf-15/1
FIf-15/2
VLf-14/1
VLf-14/2
VLf-15/1
VLf-15/2
ECINVf-14
ECi-14
FIi-14
IFVf-14
VLf-15/2
ECINVf-14
VLf-15/2
VLi-14
ECEVEf-14
ECINVf-14
VLf-14/2
VVi-16
IFVf-14
VLf-14/1
2017.06.26 16.20 val. SRK-I 609
2017.06.28 16.20 val.  SRK-I 609
2017.06.27 16.20 val. SRK-I 609
2017.06.29 16.20 val.  SRK-I 609
Jolanrta Solnyškinienė
visi
visos
Laikas ir vieta derinama su dėstytoju
2017m. birželio 29, 14 val. SRK-I 608
 
Laikas ir vieta derinama su dėstytoju
2017m. birželio 29, 15 val. SRK-I 608 
Laima Švedienė
Marketingas
VVi-14
VLi-14
VVip-16
Bif-15/3
EIKf-14
Laikas ir vieta derinama su dėstytoju
2017m. birželio 29, 14 val. SRK-I 608
 
Laikas ir vieta derinama su dėstytoju
2017m. birželio 29, 15 val. SRK-I 608 
 
 
 
 
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino.
 
 
 
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas                 Borisas Melnikas
            (Katedros pavadinimas)                                                             (Vardas, pavardė, parašas)
 

Baigiamųjų darbų rengimui

Baigiamųjų darbų rengimui
REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ BAKALAURO DARBŲ ĮFORMINIMUI
Baigiamojo bakalauro darbo struktūra TURI BŪTI TOKIA:
 1. Pirmasis antraštinis lapas
 2. Antrasis antraštinis lapas (su vadovo parašu)
 3. Darbo užduotis su vadovo parašu (turi būti užpildyta popieriniame ir elektroniniame BD variante)
 4. Darbo pažyma (Į POPIERINĮ DARBO VARIANTĄ NEĮRIŠTI)
 5. Anotacija lietuvių kalba (atspausdinta iš Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 6. Anotacija anglų kalba (atspausdinta iš Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 7. Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta iš Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 8. Turinys
 9. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašas
 10. Įvadas
 11. Tekstas
 12. Išvados ir siūlymai (po jų turi būti studento parašas)
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 14. Priedai
 •  Atskirai pridedama:
 •  
 • Darbo pažyma su vadovo atsiliepimu ir parašu (užpildoma kompiuteriu, išskyrus vadovo atsiliepimui ir studijų svertiniam įvertinimų vidurkiui skirtas vietas)
 • Recenzijos blankas (1 egz.)
 • Pildydami visus antraštinius lapus, užduotį ir pažymą, atkreipkite dėmesį į metus (būkite atidūs, jog nepaliktumėte 2017 ar dar ankstesnių metų)!
 •  Taip pat visur, kur reikia, įrašykite savo baigiamojo darbo vadovo vardą ir pavardę.
  Studijų programų valstybinius kodus ir savo studijų krypties pavadinimus galite surasti VGTU tinklalapyje (STUDIJOS/STUDIJŲ PROGRAMOS: https://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?pg=f&kva=B&metai=2015). Čia taip pat atkreipkite dėmesį į metus: viršuje reikia pasirinkti įstojimo metus.
  Nepamirškite į Mano.vgtu.lt. , skiltyje „Baigiamieji darbai“  įvesti baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis. Iš Mano.vgtu.lt. anotacijas reikia atspausdinti dviem egzemplioriais: vienas variantas lietuvių ir anglų kalbomis įsegamas į baigiamąjį darbą, o antras anotacijų egzempliorius lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamas katedrai atskirai.
  Anotacijų lapuose reikia įrašyti galutinę darbo pristatymo katedrai datą. Egzempliorių skaičius (kurį reikia nurodyti anotacijos formose) bakalaurams yra 1, kadangi bakalaurai katedrai turi pristatyti vieną baigiamojo darbo egzempliorių.
  Jeigu sistemoje nurodyta tema neatitinka Jūsų galutinės temos formuluotės, būtinai informuokite katedrą (elektroninis paštas:vvftevk@vgtu.lt).
  Baigiamojo darbo užduotis turi būti užpildyta ir elektroniniame baigiamojo darbo variante!
 • Baigiamojo darbo užbaigimo terminą, kurį reikia nurodyti užduoties lape, nurodykite galutinę darbo pristatymo katedrai datą: 2017 m. gegužės mėn. 29 d.
   
  Patvirtinimo datas ir potvarkių numerius rasite prisijungę prie Mano.vgtu.lt., skiltyje „Įsakymai“ (prie įsakymo „Tvirtinu žemiau išvardintų studentų pridedamą baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą“) arba Sąžiningumo deklaracijoje.
  Pažyma apie baigiamąjį darbą yra BŪTINA, tačiau jos į baigiamąjį darbą ĮRIŠTI NEREIKIA! Pažymoje savo studijų svertinio įvertinimų vidurkio įrašyti nereikia – tai padarys katedra.
  Mano.vgtu.lt. taip pat turite užpildyti ir atspausdinti sąžiningumo deklaraciją ir ją įsegti į baigiamąjį darbą, deklaracija turi būti įrašyta ir elektroninėje baigiamojo darbo versijoje.
  Taip pat drauge su įrištu darbu katedrai reikia atnešti vieną atspausdintą recenzijos blanką.
  Elektroniniame variante viskas turi būti išdėliota kaip nurodyta baigiamojo darbo struktūroje.
  BD elektroninės versijos įkėlimas į "Mano VGTU":
  1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus), po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
  2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, ar jis atitinka darbą popieriuje ir likus ne mažiau 3 dienoms iki gynimo Komisijoje jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
  3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai dienai iki gynimo.
  4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD meta duomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
   
  Visus išvardintus baigiamųjų darbų blankus galite rasti paspaudę šią nuorodą: 
 Visus išvardintus baigiamųjų darbų blankus galite rasti paspaudę šią nuorodą:http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-procesas/baigiamieji-darbai/baigiamuju-darbu-blankai/57930
Rekomenduojama literatūra bakalauro baigiamojo darbo rengimui: Sūdžius, V. Plakys V. 2009. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika. Internetinė prieiga: http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15
REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ MAGISTRO DARBŲ ĮFORMINIMUI
Baigiamojo magistro darbo struktūra TURI BŪTI TOKIA:
 1. Pirmasis antraštinis lapas
 2. Antrasis antraštinis lapas (su vadovo parašu ir paskirto lietuvių kalbos konsultanto parašu)
 3. Darbo užduotis su vadovo parašu (turi būti užpildyta kompiuteriu ir popieriniame, ir elektroniniame BD variante)
 4. Darbo pažyma (Į POPIERINĮ DARBO VARIANTĄ NEĮRIŠTI)
 5. Anotacija lietuvių kalba (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 6. Anotacija anglų kalba (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 7. Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 8. Turinys
 9. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašas
 10. Įvadas
 11. Tekstas
 12. Išvados ir siūlymai (po jų turi būti magistranto parašas)
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 14. Priedai
 • Atskirai pridedama:
  • Darbo pažyma su vadovo atsiliepimu ir parašu (užpildoma kompiuteriu, išskyrus vadovo atsiliepimui ir studijų svertiniam įvertinimų vidurkiui skirtas vietas)
  • Recenzija (2 egz.)
  •  
Nepamirškite į Mano.vgtu.lt., skiltyje „Baigiamieji darbai“ įvesti baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis.
Mano.vgtu.lt. anotacijas reikia atspausdinti dviem egzemplioriais: vienas variantas lietuvių ir anglų kalbomis įsegamas į baigiamąjį darbą, o antras anotacijų egzempliorius lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamas katedrai atskirai.
Pildydami visus antraštinius lapus, užduotį ir pažymą, atkreipkite dėmesį į metus (būkite atidūs, jog nepaliktumėte 2017 ar dar ankstesnių metų)!
 Taip pat visur, kur reikia, įrašykite savo baigiamojo darbo vadovo vardą ir pavardę.
Užduoties gavimo data turi būti tokia pati, kaip ir baigiamojo darbo temos tvirtinimo data (ją reikia nurodyti užduoties puslapyje).
Studijų programų valstybinius kodus ir savo studijų krypties pavadinimus galite surasti VGTU tinklalapyje (STUDIJOS/STUDIJŲ PROGRAMOS: https://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?pg=f&kva=B&metai=2015). Čia taip pat atkreipkite dėmesį į metus: viršuje reikia pasirinkti įstojimo metus.
Baigiamojo darbo užduotis turi būti užpildyta ir elektroniniame baigiamojo darbo variante!
Patvirtinimo datas ir potvarkių numerius rasite prisijungę prie „Mano.vgtu.lt“, skiltyje „Įsakymai“ (prie įsakymo „Tvirtinu žemiau išvardintų studentų pridedamą baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą“) arba Sąžiningumo deklaracijoje.
Pažyma apie baigiamąjį darbą yra BŪTINA, tačiau jos į baigiamąjį darbą ĮRIŠTI NEREIKIA! Pažymoje savo studijų svertinio įvertinimų vidurkio įrašyti nereikia – tai padarys katedra.
Jeigu sistemoje nurodyta tema neatitinka Jūsų galutinės temos formuluotės, būtinai informuokite katedrą (elektroninis paštas:vvftevk@vgtu.lt).
Anotacijų lapuose reikia įrašyti galutinę darbo pristatymo katedrai datą. Egzempliorių skaičius (kurį reikia nurodyti anotacijos formose) magistrantams turi būti 2, kadangi magistrantai katedrai turi pristatyti 2 baigiamojo darbo egzempliorius.
Taip pat drauge su įrištu darbu katedrai reikia atnešti atspausdintas 2 recenzijų formas.
BD elektroninės versijos įkėlimas į "Mano VGTU":
1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus), po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, ar jis atitinka darbą popieriuje ir likus ne mažiau 3 dienoms iki gynimo Komisijoje jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai dienai iki gynimo.
4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD meta duomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 
Visus išvardintus baigiamųjų darbų blankus galite rasti paspaudę šią nuorodą: 
Rekomenduojama literatūra magistro baigiamojo darbo rengimui: Rutkauskas A. V., Plakys V., Sūdžius V. 2011. Magistro mokslinis darbas: forma,  struktūra ir procesas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika. Internetinė prieiga:http://www.ebooks.vgtu.lt/product/magistro-mokslinis-darbas-forma-struktra-ir-procesas

Baigiamųjų darbų aprašai

Baigiamųjų darbų aprašai
Baigiamasis darbas 1
(Studijų dalyko pavadinimas)
 
Kreditai (ECTS kreditai): 2 (3)
Semestras: 7 semestras nuolatinių studijų studentams; 3 semestras nuotolinių studijų sudentams; 10 semestras ištęstinių studijų studentams
Atsiskaitymo forma: Įskaita
 
Studijų dalyko anotacija
Baigiamojo darbo temos atitinkančios specializaciją pasirinkimas, tyrimo objekto apibūdinimas, temos aktualumo pagrindimas, baigiamojo darbo tikslo ir uždavinių pasirinkimas, tyrimo metodikos pasirinkimas, baigiamojo darbo rengimo išplėstinio plano sudarymas.
 Atsiskaitymui už Baigiamąjį darbą 1 turi būti:
 1. Pasirinkta specializaciją atitinkanti baigiamojo darbo tema.
 2. Apibūdintas tyrimo objektas.
 3. Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
 4. Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
 5. Pasirinkti uždaviniai numatytam tikslui pasiekti.
 6. Numatyta galima naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodika.
 7. Parengtas baigiamojo darbo išplėstinis planas.
 8. Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas
 Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai
Planuojamos darbo struktūros atitiktis metodiniuose nurodymuose aprašytai struktūrai (įvadas, analitinė-metodinė dalis, eksperimentinė-tiriamoji dalis, išvados). Temos naujumas, aktualumas, tyrimo problemos atitiktis studijuojamai studijų programai bei specializacijai. Iškelto tikslo atitiktis tyrimo problemai. Iškeltų uždavinių atitiktis siekiamam tikslui. Planuojamo darbo turinio atitiktis tyrimo problemai, darbo tikslui ir uždaviniams. Galimų naudoti iškeltai problema spręsti tyrimo metodų apibrėžimas. Analizuojamos literatūros atitiktis siekiamam tikslui ir uždaviniams.
 Atsiskaitymo tvarka
Atsiskaitoma pasirinktam darbo vadovui ir katedros vedėjui. Atsiskaitymo data skelbiamahttps://medeine.vgtu.lt/egzaminai/egzaminai.jsp?tipas=stud 
 Vertinama „Įskaityta“, jei žinios ir gebėjimai atitinka bent minimalius reikalavimus, apibrėžiamus rezultatų vertinimo kriterijais.
 Pagrindinė literatūra (ne daugiau kaip 3 šaltiniai):
Sūdžius V., Plakys V. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika, 2009. Elehttp://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15
 Papildoma literatūra (ne daugiau kaip 10 šaltinių):
Pasirenkama atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą.
 Katedros kontaktiniai duomenys: vvftevk@vgtu.lt,   vadyba@vgtu.lt, tel 5-2744879

Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščiai

 
Gynimai vyks 713 aud.
 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA
 
 
 
2017 M. BAKALAURO KVALIFIKACINIO LAIPSNIO SUTEIKIMO KOMISIJŲ SUDĖTIS
 
2017 06 05
 
ORGANIZACIJŲ VALDYMO  PROGRAMA
Tarptautinių ryšių vadybos specializacija
I komisija
Edgaras Leichteris  - Lietuvos Robotikos asociacijos direktorius  – pirmininkas,
habil. dr. Borisas Melnikas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas,
profesorius;
habil. dr. Albinas Marčinskas, VU Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros profesorius;
Eigirdas Žemaitis, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros lektorius
dr.Liudmila Lobanova, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros lektorius.
 
9-11.30
 
1.
Edvinas Butkus
2.
Žilvinas Eitutis
3.
Ieva Jankūnaitė
4.
Renata Klim
5.
Greta Kulagina
6.
Laura Kuznecovaitė
7.
Taura Namirskaitė
8.
Simona Politaitė
9.
Jūratė Rakštelytė
10.
Renata Statino
 
 
 
12.00- 13.30
 
1.
Ieva Urbonaitė
2.
Viktorija Vaičiūnaitė
3.
Evelina Visockytė
4.
Akvilė Zimkutė
5.
Dovilė Zobielaitė
6.
Asta Ivaškevičiūtė
 
 
 
14.00-16.30
EKONOMIKOS INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMA
Tarptautinių ekonominių ryšių specializacija
 
I komisija
Edgaras Leichteris  - Lietuvos Robotikos asociacijos direktorius– pirmininkas ;
habil. dr. Borisas Melnikas,Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas, profesorius;
habil. dr. Albinas Marčinskas, VU Ekonomikos fakulteto vadybos katedros profesorius;
dr. Eugenijus Chlivickas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
Vida Pipirienė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros lektorius.
 
1.
Justina Aleknavičiūtė
2.
Tomas baltaduonis
3.
Severyn Labovič
4.
Morta Laučinskaitė
5.
Modesta Lukšaitė
6.
Emilija Mištautaitė
7.
Jaroslav Pravlucki
8.
Gailė Sandaitė
9.
Beatričė Šarkinaitė
10.
Lijana Urbonaitė
 
 
16.30 -
 
1.
Daumantė Krikštaponytė
2.
Mingailė Medingytė
3.
Laura Umaraitė
 
 
2017 06 06
 
VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Marketingo vadybos specializacija
I komisija
Edmundas Piesarskas, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ direktorius -  partneris – pirmininkas;
habil. dr. Borisas Melnikas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas,    
profesorius;
habil. dr. Albinas Marčinskas, VU Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros profesorius;
dr. Jolanta Solnyškinienė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
Diana Volungevičienė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros asistentė;
 
 
  2017  06   06     9-11.30
 
1.
Aurelija Balaikaitė
2.
Eimantas Balta
3.
Kęstutis Bivainis
4.
Denis Buz
5.
Milda Čėsnaitė
6.
Inesa Drublionytė
7.
Karolina Elsterytė
8.
Artūr Gasparian
9
Daina Vėbraitė
10.
Aušra Košubaitė
 
11.45 – 14.15
 
1.
Robert Kovriga
2.
Ugnė Leonavičiūtė
3.
Elija Li
4.
Agneška Magodia
5.
Deimantė Murinaitė
6.
Kamilė Navardauskaitė
7.
Lukas Rudzevičius
8.
Gediminas Špakauskas
9.
Domas Štuopinis
10.
Karolis Vaišvilas
 
14.15-
 
1
Ernesta Kirilauskaitė
2.
Irena Samanavičiūtė
 
 
 
  
VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Marketingo vadybos specializacija
II komisija
Edmundas Piesarskas, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ direktorius -  partneris – pirmininkas;
habil. dr. Borisas Melnikas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas, profesorius;
habil. dr. Albinas Marčinskas, VU Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros profesorius;
dr. Artūras Jakubavičius, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
dr. Kęstutis Peleckis, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros lektorius.
 
15.00-
  
1.
Justina Saulytė
2.
Thi Thanh Vu
3
Yusuf Dursun
4
Araz Guliyev
5
Nemat Yaradan - Guliyev
6
Evgeny Makarychev
7
Huseyn Mmmadov
8
Khansuvar Mehdiyev
9
Mikhail Parkhatskiy
10
 
 
 
 
2017 06 07
 
VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Marketingo vadybos specializacija
I komisija
Edmundas Piesarskas, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ direktorius -  partneris – pirmininkas;
habil. dr. Borisas Melnikas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas,    
profesorius;
habil. dr. Albinas Marčinskas, VU Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros profesorius;
dr. Jolanta Solnyškinienė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
Diana Volungevičienė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros asistentė;
 
9-11.30
 
1.
Alina Aleksandrova
2.
Greta Beržytė
3.
Alina Blizniukevič
4.
Greta Garovniovaitė
5.
Justyna Grigorovič
6.
Gerda Jurgaitytė
7.
Giedrė Jurkevičiūtė
8.
Mantas Keliotis
9.
Karolina Kepalaitė
10.
Irmina Kudžmienė
 
 
11.30-14.00
1.
Simona Kurlinkutė
2.
Agnė Masevičiūtė
3.
Evaldas Matiukas
4.
Anastasija Puodžiūnienė
5.
Indrė Pupelytė
6.
Indrė Ramaneckaitė
7.
Indrė Rupšytė
8.
Rugilė Rutkauskaitė
9.
Silvija Šenker
10.
Dovyda Šidlauskaitė
 
14.30 -
 
1.
Irma Švabauskienė
2.
Greta Užubalytė
3.
Arvydas Vaickus
4.
Laimonas Bagdanavičius
5.
Laura Bagdanavičiūtė
6.
Artūras Jarmalavičius
7.
Paulius Valaika
 
 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA
2017.MAGISTRO KVALIFIKACINIO LAIPSNIO SUTEIKIMO KOMISIJŲ SUDĖTIS
2017 06 01
                          
VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
          Tarptautinio verslo  specializacija
         
           I KOMISIJA
                        dr. Jonas Martinavičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dekanas, profesorius – pirmininkas;
                        habil. dr. Borisas Melnikas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
                        dr. Eugenijus Chlivickas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
                        dr. Rasa Smaliukienė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
                        dr. Asta Radzevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto strateginės partnerystės  prorektorė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
                        dr. Mantas Vilys, VŠĮ „ Lietuvos inovacijų centras“ direktorius ;
                       
                                                    9.00- 10.00 
 
1.
Eskedar Maštavičienė
          2.
Seckin Doyuk
3.
Dharanidhara Sivasamyn
                       
                        EKONOMIKOS INŽINERIJOS  STUDIJŲ PROGRAMA
                        Globaliosios ekonomikos specializacija          
                                 
                        I KOMISIJA
habil. dr. Albinas Marčinskas, VU Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros profesorius – pirmininkas;
                        habil. dr. Borisas Melnikas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
                        dr. Eugenijus Chlivickas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
                        dr. Rasa Smaliukienė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
                        dr. Mantas Vilys, VŠĮ „ Lietuvos inovacijų centras“ direktorius;
                        dr. Jolanta Solnyškinienė, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros lektorė.
 
                                                    10.00 – 10.45
 
1.
Evaldas Pakamorė
2.
Akvilė Tuzikaitė
 
 
                         
 
 
VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
        Marketingo specializacija
       
          I KOMISIJA
habil. dr.Albinas Marčinskas, VU Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros profesorius – pirmininkas;
                       habil. dr. Borisas Melnikas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
                       dr. Eugenijus Chlivickas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
                       dr. Artūras Jakubavičius, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
                       dr. Mantas Vilys, VŠĮ „ Lietuvos inovacijų centras“ direktorius
 
                                                              11.00 -
 
1.
Irman Matulevičienė
2.
Modestas Matulevičius
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Laima Švedienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė