Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Bakalauro studijos

Studijų programa: Ekonomikos inžinerija
Specializacija: Inovacijų ekonomika
 
Inovacijų ekonomikos specializacijos tikslai - parengti verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms specialistus, gebančius kompleksiškai analizuoti ir skatinti socialinės ekonominės raidos bei mokslo ir technologijų pažangos procesus, ekonomiškai pagrįsti, planuoti, projektuoti ir dalyvauti įgyvendinant inovacijas, galinčius projektuoti inovacinę veiklą, rengti ir tvarkyti inovacijų planavimui reikalingą dokumentaciją, atlikti vadybos funkcijas administruojant inovacijų kūrimą ir įgyvendinimą, turinčius platų požiūrį ir žinių apie inovacinės veiklos galimybes.
 
Studijų programa: Ekonomikos inžinerija
Specializacija: Tarptautiniai ekonominiai ryšiai
 
Tarptautinių ekonominių ryšių specializacijos tikslai - parengti verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms specialistus: gebančius kompleksiškai analizuoti socialinės ekonominės raidos bei mokslo ir technologijų pažangos procesus ir inicijuoti, ekonomiškai pagrįsti, planuoti, dalyvauti įgyvendinant tarptautinius ekonominius ryšius, pasirengusius atlikti ekonominio darbo funkcijas projektuojant, rengiant ir tvarkant dokumentaciją tarptautinių ekonominių ryšių srityje, administruoti tarptautinius ekonominius ryšius, turinčius platų požiūrį ir žinių apie tarptautinių ryšių galimybes.
 
Studijų programa: Verslo vadyba
Specializacija: Marketingo vadyba
 
Marketingo vadybos specializacijos tikslai - suteikti absolventams dalykines žinias ir suformuoti verslo organizavimo bei valdymo gebėjimus, leidžiančius tapti profesionaliais verslo vadybininkais, žinančiais šiuolaikinėje marketingo vadybos praktikoje panaudojamas teorijas, metodikas bei praktinės veiklos stereotipus bei modelius ir valdymo standartus, pažangią marketingo bei marketingo tyrimų ir marketingo vadybos patirtį, sugebančiais atskleisti ir analizuoti rinkose pasireiškiančias raidos tendencijas, kurias sąlygoja globalizacija, ES integracija, mokslo ir technologijų pažanga, sugebančiais parengti ir ekonomiškai pagrįsti įvairių ūkio subjektų veiklai plėtoti skirtas marketingo priemones bei strategijas, paremtas orientacija į inovacijas ir technologijų pažangą, į informacinių ir telekomunikacinių technologijų, elektroninio verslo ir elektroninio marketingo galimybių panaudojimą, į siekius plėtoti tarptautinius ekonominius ryšius.
 
 
Studijų programa: Organizacijų valdymas
Specializacija: Tarptautinių ryšių vadyba
 
Tarptautinių ryšių vadybos specializacijos tikslai - parengti tarptautinių ryšių vadybos specialistus, turinčius žinių apie įvairaus profilio įstaigų tarptautinius ryšius bei jų koordinavimą, gebančius kompleksiškai analizuoti situaciją tarptautinėse rinkose, vertinti poreikius tarptautiniam bendradarbiavimui, tarptautinių ryšių plėtojimui ir administravimui.

Magistrantūros studijos

Studijų programa: Ekonomikos inžinerija
Specializacija: Globalioji ekonomika
 
Globalioji ekonomika specializacijos tikslas - paruošti ekonomikos magistrus, pasirengusius dirbti plataus profilio ekonominį darbą ir atlikti ekonominius tyrimus atsižvelgiant į globalios ekonomikos pažinimo poreikius bei į būtinumą kryptingai reaguoti į globalizacijos sąlygojamas ekonominės raidos aplinkybes.
 
Studijų programa: Inžinerinė ekonomika ir vadyba
Specializacija: Inovacijų vadyba
 
Inovacijų vadybos specializacijos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos inovacijų vadybos magistrus, turinčius sisteminių inžinerinės ekonomikos, vadybos ir inovacijų valdymo žinių, gebančius pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus inovacijų srityje, atliekant inovacijų projektavimo, sklaidos ir komercializavimo veiklą, vykdyti inovacijų ir prekių ženklų marketingą, įvertinus galimas visuomenės ir etinės veiklos pasekmes, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslo ir technologijų pažangos, internacionalizavimo procesų bei konkurencijos nulemiamus verslo ir viešojo sektoriaus poreikius.
 
Studijų programa: Verslo vadyba
Specializacija: Marketingas
 
Marketingo specializacijos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos marketingo specializacijos verslo magistrus, turinčius šiuolaikines teorines bei metodologines marketingo ir vadybos žinias, kurios taikomos tarptautinės rinkos sąlygomis, gebančius vykdyti kompleksinę marketingo procesų analizę ir naudoti integruotus marketingo metodus diegiant juos į vertės kūrimo grandinę, vertinti naujausių marketingo sistemų efektyvumą globalioje rinkoje, veiksmingai organizuoti marketingo procesus, moksliškai grįsti marketingo strategijas, vykdyti marketingo tyrimus, naudoti informacines ir komunikacines technologijas santykių marketingo kūrimui ir valdymui.
 
Studijų programa: Verslo vadyba
Specializacija: Tarptautinis verslas
 
Tarptautinio verslo specializacijos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos tarptautinio verslo specializacijos verslo magistrus, turinčius šiuolaikines tarptautinio verslo ir vadybos žinias, gebančius atlikti mokslinius tyrimus tarptautinio verslo valdymo srityje, vykdyti tarptautinių ekonominių ryšių projektavimo ir sklaidos veiklą, kurti ir diegti tarptautinio verslo vadybos sistemas, organizuoti tarptautinę prekybą, priimti inovatyvius tarptautinio verslo sprendimus, įvertinant galimas visuomenės ir etinės veiklos pasekmes, taikant tarptautinio marketingo koncepcijas daugiakultūriniame kontekste.
  • Puslapio administratoriai:
  • Laima Švedienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė