Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra įkurta 2001 m. Nuo katedros įkūrimo jai vadovauja prof. habil. dr. Borisas Melnikas.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros misija - aprūpinti VGTU vykdomą ir plėtojamą akademinę veiklą tomis studijomis, kursais bei moksliniais tyrimais, kurių profilis yra tarptautinė ekonomika ir vadyba, taip pat inovacijos ir žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimas globalizacijos ir Europos integracijos procesų kontekste.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros tikslas - sukurti ir nepertraukiamai tobulinti intelektinį potencialą, leidžiantį VGTU Verslo vadybos fakultete bei kituose VGTU fakultetuose ir padaliniuose vykdomas visų pakopų studijas ir mokslinius tyrimus aprūpinti ir papildyti moderniais tarptautinės ekonomikos ir vadybos, marketingo bei inovacijų profilio kursais, studijų programomis ir specializacijomis, taip pat šios tematikos moksliniais tyrimais, tuo pačiu sudarant prielaidas, kad VGTU akademinė veikla būtų aprūpinta kokybiškomis katedros profilio studijomis ir tyrimais.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros išskirtinumas - katedros išskirtinumą sąlygoja turimas intelektinis potencialas, skirtas vykdyti visų pakopų universitetines studijas ir mokslinius tyrimus tarptautinės ekonomikos, vadybos, marketingo ir inovacijų bei technologijų pažangos tematikos srityje atsižvelgiant tiek į bendrojo pobūdžio iššūkius, kylančius šiuolaikinėmis globalizacijos, žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo bei Europos integracijos sąlygomis, tiek ir į konkrečius poreikius, išryškėjančius modernizuojant šiuolaikiško technikos universiteto veiklą.
Kasmet Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje yra paskelbiama virš 60 mokslinių straipsnių, vidutiniškai apie 2 monografijas.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra kuruoja pirmosios pakopos Verslo vadybos studijų programos Marketingo vadybos specializaciją, Organizacijų valdymo studijų programos Tarptautinių ryšių vadybos specializaciją, Ekonomikos inžinerijos studijų programos Inovacijų ekonomikos ir Tarptautinių ekonominių ryšių specializacijas ir antrosios pakopos Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos Inovacijų vadybos specializaciją, Verslo vadybos studijų programos Marketingo ir Tarptautinio verslo specializacijas, Ekonomikos inžinerijos programos Globaliosios ekonomikos specializaciją.
Šiuo metu Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje dirba 3 profesoriai, 4 docentai, 10 lektorių, 1 asistentas. Katedroje dėstomi dalykai: Tarptautinio verslo ekonomika, Tarptautinis marketingas, Tarptautinių ekonominių ryšių projektavimas, Tarptautinės ekonominės organizacijos ir jų politika, Globalizacijos procesai, Globalizacijos ir globalios ekonomikos teorija, ES ekonominė integracija, Globalios komunikacijos, marketingas ir viešieji ryšiai, Pasaulio regionų ekonominės raidos ir valstybių ekonominės politikos lyginamoji analizė, Psichologija, Tarpkultūrinė komunikacija, ES studijų įvadas, Regiono ekonomika I: Kinija, Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys, Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys, Tarptautinė ekonomika, Marketingas, Inovacijų teorija, Mokslo ir technologijų pažangos ekonomika, Inovacijų marketingas, vedamos pažintinė, profesinė ir mokslinė praktikos ir kt.
 
 
 

 
 
2001 m. įkurta Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra, Verslo vadybos fakultete reorganizavus Vadybos katedrą ir Ekonomikos katedrą į penkias katedras.
Nuo 2001 m. katedrai vadovauja prof. dr. Borisas Melnikas.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra turi bendradarbiavimo sutartis su 4 socialiniais partneriais. Katedra aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis, įmonėmis ir kitomis organizacijomis.
 

SOCIALINIAI PARTNERIAI

 

KITI PARTNERIAI

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis, įmonėmis ir kitomis organizacijomis, jų tarpe svarbiausios: 
 • LR Seimo kanceliarija
 • LR Vyriausybės kanceliarija
 • UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai , sutarties Nr.9201
 • Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, sutarties Nr. 9200
 • Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras, sutarties Nr. 9199
 • UAB  "Vestekspress", Nr.9202 ir kt.
Su šiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bendradarbiaujama įvairiomis formomis, tape tarpe - sudarant ir įgyvendinant sutartis su socialiniais partneriais, kviečiant šių įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus darbui katedroje antraeilėse pareigose, organizuojant įvairaus profilio renginius, taip pat dėstytojų stažuotes ir studentų praktikas.
Katedrai priklauso šie kabinetai:
 • SRC–607 Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjo kabinetas.
 • SRC–608 Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros reikalų tvarkytojos ir vadybininkės kabinetas.
 • SRC–609  dėstytojų kambarys.
 
 

STRAIPSNIAI

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

 
 1. Levickaitė, Rasa; Reimeris, Ramojus; Žemaitis, Eigirdas. Kūrybinių industrijų bendruomenės socialinės aplinkos formavimas neformalaus mokymosi ir atvirų inovacijų principais: atvirų inovacijų forumo „Aš, idėja“ atvejis // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 2 (2011), p. 162–176. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; CEEOL; SocINDEX with Full Text]; [M.kr.: 05S; 03S]; [Citav. rod.: 0,492(S) (2011)]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 2. Vidickienė, Dalia; Gedminaitė-Raudonė, Živilė. Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo stiprinant antreprenerystės elementus Lietuvos kaime // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 2 (2011), p. 129-138. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; CEEOL; SocINDEX with Full Text]; [M.kr.: 05S]; [Citav. rod.: 0,492(S) (2011)]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,179].
 3. Melnikas, Borisas. Knowledge economy: synergy effects, interinstitutional interaction and internationalization processes // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 4(22), p. 367-379. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS; VINITI; CEEOL; DOAJ]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 1,468(S) (2011)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 4. Melnikas, Borisas. The global transformations, sustainable development and the knowledge based society creation: the perspective theoretical approach // Transformations in business & economics. Vilnius University: Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 10, no. 2(2011), p. 151-167. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Citav. rod.: 0,991(S) (2011)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 5. Teresienė, Deimantė; Aarma, August; Dubauskas, Gediminas. Relationship between stock market and macroeconomic volatility // Transformations in business & economics. Vilnius University: Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 7, no. 2(14), Suppl. B (2008), p. 102-104. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 0,459(S) (2012)]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 6. Yazdani-Chamzini, Abdolreza; Yakhchali, Siamak Haji; Volungevičienė, Diana; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Forecasting gold price changes by using adaptive network fuzzy inference system // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 5 (2012), p. 994-1010. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; ICONDA]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 1,881(S) (2012)]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,304].
 7. Papšienė, Palmira [Papsiene, Palmira]; Vaitkevicius, Sigitas. Network model of human resource evaluation and organizational climate interaction phenomenon // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 24, no. 3, 2013, p. 217-225. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS; VINITI; CEEOL; DOAJ]; [M.kr.: 03S]; [Citav. rod.: 0,771(S) (2013)]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 8. Melnikas, Borisas. Cohesion-based transformations in the European Union: development tendencies and integration processes in the Baltic region // Transformations in business & economics. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 12, no. 3 (2013), p. 93-120. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Citav. rod.: 0,260(S) (2013)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 2,000].
 9. Melnikas, Borisas. Cohesion processes in internal and external spaces of the European Union: the new priorities // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 24, no. 5, 2013, p. 456-467. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS; VINITI; CEEOL; DOAJ]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 0,871(S) (2014)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 10. Tvaronavičienė, Manuela; Mačiulis, Alminas; Lankauskienė, Toma; Raudeliūnienė, Jurgita; Dzemyda, Ignas. Energy security and sustainable competitiveness of industry development // Economic research = Ekonomska istraživanja. Pula: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015), p. 502-516. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Elsevier]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 0,432(S) (2014)]; [Ind.: 0,200] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 11. Smaliukienė, Rasa [Smaliukiene, Rasa]; Chi-Shiun, Lai; Sizovaitė, Indrė [Sizovaite, Indre]. Consumer value co-creation in online business : the case of global travel services // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, no. 2 (2015), p. 325-339. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Citav. rod.: 0,723(S) (2014)]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 12. Žukauskas, Pranas [Zukauskas, Pranas]; Vveinhardt, Jolita; Melnikas, Borisas; Grančay, Martin. Dynamics of attack actions in the mobbing strategy: the case of Lithuania // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 4 (2015), p. 733-752. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Citav. rod.: 0,723(S) (2014)]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 13. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Kuzminskė, Agnė [Kuzminske, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E. K.]; Daniūnas, Alfonsas [Daniunas, A.]; Kaklauskas, Gabrielius [Kaklauskas, G.]; Seniut, Mark [Seniut, M.]; Raistenskis, Juozas [Raistenskis, J.]; Safonov, Andrej [Safonov, A.]; Kliukas, Romualdas [Kliukas, R.]; Juozapaitis, Algirdas [Juozapaitis, A.]; Radzevičienė, Asta [Radzeviciene, A.]; Čerkauskienė, Rimantė [Cerkauskiene, R.]. Affective tutoring system for built environment management // Computers & Education. Oxford: Elsevier LTD. ISSN 0360-1315. Vol. 82 (2015), p. 202-216. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 03S; 02T]; [Citav. rod.: 2,556(S), 2,556(F) (2014)]; [Ind.: 0,083] [Ind. aut. lankais: 0,089].
   
  [Publikacijų grupėje: 13; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 6,866; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 7,606]
   

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

 
 1. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, A.]. The travelling of forklifts in warehouses // International journal of simulation modelling Vienna: Vienna Univertity of Technology. ISSN 1726-4529. Vol. 10, no. 4 (2011), p. 204-212. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; SCOPUS; INSPEC]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
   
  [Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,643]
   

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Proceedings“ leidiniuose

 
 1. Chlivickas, Eugenijus. Development of human resources system for improvement of public administration in Central and Eastern European countries // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1 Vilnius: Technika. 2010. ISSN 2029-4441. p. 361-369. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 2. Burinskienė, Aurelija. Operations by forklifts in warehouses // Proceedings of the European Modeling and Simulation Symposium, 2012: The 24th European modeling and simulation symposium (EMSS, 2012), September 19-21, 2012, Vienna, Austria. Genova: DIME university of Genoa, Italy, 2012, ISBN 9788897999096. p. 402-407. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 3. Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata. An aplication of business consulting procedures in public administration // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 505-510. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 4. Dubauskas, Gediminas. Aspects of the financial sector management: an evolution of credit unions // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 359-365. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 5. Petrauskaitė, Neringa; Chlivickas, Eugenijus. Public, private and academic sector interaction for high technology development // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 913-920. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 6. Melnikas, Borisas. Development strategies for the European Union: internationalization processes, innovation potential, knowledge economy, high technology sector, networking // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 416-425. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 7. Lobanova, Liudmila; Melnikas, Borisas. Cohesion in the European Union: new challenges for human resource management // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 398-407. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 8. Ambrusevič, Nikolaj. Development of the sector of high technology: identifying aspects of process determination // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169. p. 299-309. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 9. Peleckis, Kęstutis. Review of international business negotiations research: current achievements and directions of further research // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 421-433. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 10. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Rhetorical argumentation and persuasion in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 137-144. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 11. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Strategic orientations of negotiators rhetoric in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 129-136. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 12. Peyravi, Bahman. The nexus between ageing population, innovation, entrepreneurship and sustainable development // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 434-440. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 13. Dzemyda, Ignas; Jurgelevičius, Artūras. The impact of intangible capital on countries’ sustainability during the economical recession // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 814-822. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 14. Raudeliūnienė, Jurgita [Raudeliuniene, Jurgita]; Dzemyda, Ignas; Kimpah, Jeniboy. Factors for assessment of women empowerment: theoretical approach // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576508. p. 353-362. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 15. Radavičienė, Indrė; Dzemyda, Ignas. The influence of customer perceived ethicality on customer loyalty and trust // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576508. p. 154-163. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 16. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, Aurelija]; Pipirienė, Vida [Pipiriene, Vida]. Technological innovations and technology achievement // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576508. p. 371-378. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 17. Lobanova, Liudmila; Ozolina-Ozola, Iveta. Internationalization processes and effective practices of hrm: employee performance and commitment in Latvia and Lithuania // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576508. p. 389-398. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 18. Melnikas, Borisas. Global transformations: variety, phenomena and regularities, holistic approach // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576508. p. 399-411. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 19. Melnikas, Borisas. The convergence and interaction between the business and public sectors in the contemporary world economy // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576508. p. 412-420. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 20. Kėdaitienė, Angelė [Kedaitiene, Angele]. Reflection of the economic growth theories in Europa 2020 strategy // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576508. p. 379-388. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S; 02S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 21. Rosha, Angelina; Lobanova, Liudmila. Identifying conditions to promote organisational coaching in Latvia and Lithuania // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 19th International scientific conference; Economics and management 2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 156, p. 183-185. [Duomenų bazės: Science Direct; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 22. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Crop yield insurance – negotiating between government, farmers and insurance companies // Economic Science for Rural Development : [proceedings of the 2015 international conference "Economic science for rural development", Jelgava, LLU ESAF, 23-24 April 2015]. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2015. ISSN 1691-3078. 2015, no. 37, p. 15-25. [Duomenų bazės: AGRIS; EBSCO; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,262].
 23. Smaliukienė, Rasa; Tvaronavičienė, Manuela. Bridge employment: an opportunity for aging society // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 19th International scientific conference; Economics and management 2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 156, p. 388-391. [Duomenų bazės: Science Direct; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,071].
   
  [Publikacijų grupėje: 23; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 17,082; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 10,950]
   

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 
 1. Melnikas, Borisas. Creating knowledge-based society and knowledge economy: the main principles and phenomena // Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 89, no. 2(2010), p. 55-74. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,429].
 2. Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Draudimo verslas Europos Sąjungoje: draudėjų apsauga // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28), p. 44-51. [Duomenų bazės: Business Source Complete; LOGIN]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 3. Peleckis, Kęstutis. Prilydomųjų medžiagų suklijavimo siūlių problemos // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 2 (2011), p. 45-50. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; ICONDA; EBSCO; Gale; Ulrich's]; [M.kr.: 02T]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 4. Chlivickas, Eugenijus. Viešasis administravimas Europos Sąjungoje: žmogiškųjų išteklių vadyba // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28), p. 25-36. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 5. Chlivickas, Eugenijus; Melnikas, Borisas. Human resource in the public sector: education and training systems for public administration specialists // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28), p. 61-75. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 6. Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata; Prakapas, Romas. Švietimo administravimas Europoje: paramos mokyklai modelių lyginamoji analizė // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration Vilnius: Mykolas Romeris University. ISSN 1648-2603. 2011, T. 10, nr. 2, p. 247–259. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,310].
 7. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Statybos sektoriaus, kaip Lietuvos ūkio šakos, vaidmuo ir plėtros tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011), p. 49-56. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale; ProQuest; EBSCOhost; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 8. Burinskienė, Aurelija. The application of e-commerce technologies for the development of trade in foreign markets // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 [elektronininis išteklius], 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2011. (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094570155. p. 52-69. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 9. Viselgaitė, Daiva; Vilys, Mantas. Peculiarities in construction of segmentation models: theory and practice // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 9, nr. 2 (2011), p. 171-184. [Duomenų bazės: Proquest; EBSCOhost; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 10. Burinskienė, Aurelija; Burinskas, Arūnas [Burinskas, Arunas]. The perception of market and e-commerce // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2011, no. 5, p. 179-185. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 11. Melnikas, Borisas. Europe of knowledge: the context of global transformations // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2011, no. 5, p. 45-56. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 12. Burinskienė, Aurelija. The application of e-commerce technologies in the development of international trade // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2011, Nr. 1(9), p. 7-22. [Duomenų bazės: EBSCO: Central & Eastern European Academic Source; TOC Premier]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 13. Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Damkus, Jurgis. Inovacijų politika: žinioms imlių pramonės sektorių kontekstas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.4(13), p. 384-391. [Duomenų bazės: Index Copernicus.]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 14. Van der Molen, Sander; Vilys, Mantas; Damkus, Jurgis; Jakubavičius, Artūras. How to build successful public-private partnerships? // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 4(20), p. 106-113. [Duomenų bazės: Index Copernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 15. Gedminaitė-Raudonė, Živilė. Lietuvos regionų ekonominio dinamiškumo vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011), p. 76-81. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale; ProQuest; EBSCOhost; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 16. Samoškienė, Aurelija. Prekyba lengvaisiais automobiliais: vartotojų elgseną lemiančių veiksnių tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011), p. 90-98. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale; ProQuest; EBSCOhost; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 17. Pipirienė, Vida; Maciukevičienė, Liuda. Komunikacija ir derybos – esminė tarptautinio verslo plėtotės prielaida // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 296-302. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; EBSCOhost; CEEOL]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 18. Chlivickas, Eugenijus; Melnikas, Borisas. Valstybės tarnautojų ugdymo ir mokymo sistema: tobulinimo prioritetai ir perspektyvūs sprendimai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30), p. 9-16. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 19. Melnikas, Borisas. Aukštųjų technologijų sektorius: kūrybingumas, inovacijos, internacionalizavimo procesai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30), p. 54-75. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,571].
 20. Melnikas, Borisas. Aukštųjų technologijų sektorius: moksliniai tyrimai, studijos ir tinklaveikos perspektyva // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 1(29), p. 37-51. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 21. Melnikas, Borisas. Transformacijų visuomenė ir modernizavimo procesai: raidos prioritetai globalizacijos sąlygomis // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 1(29), p. 77-95. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 22. Melnikas, Borisas. Transformacijų procesai, žiniomis grindžiama visuomenė ir darni plėtra: naujas teorinis požiūris // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28), p. 6-25. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,429].
 23. Melnikas, Borisas. The global changes: creating knowledge-based society and knowledge economy // Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 90, no. 3 (2011), p. 7-25. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 24. Iešmantavičiūtė, Laura. Fiskalinė politika ir ekonomikos plėtra Europos Sąjungos šalyse // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28), p. 37-43. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 25. Chlivickas, Eugenijus. Žmogiškųjų išteklių potencialas: problemos ir jų sprendimo būdai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 1(29), p. 8-18. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 26. Chlivickas, Eugenijus; Paliulis, Narimantas Kazimieras; Raudeliūnienė, Jurgita. Žmogiškųjų išteklių administravimo funkcijų ir procedūrų efektyvumas viešajame sektoriuje // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 3(31), p. 63-76. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,333].
 27. Ambrusevič, Nikolaj; Plakys, Modestas. Aukštųjų technologijų sektorius ekonomikos internacionalizavimo sąlygomis: plėtros finansavimas // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2009, Nr. 1 (21), p. 19-27. [Duomenų bazės: Business Source Complete; LOGIN.]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 28. Smaliukienė, Rasa; Bekešienė, Svajonė; Dudzevičiūtė, Gitana. Counselling for self-employment: the application of decision support system // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 18-26. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 29. Nugaras, Justas; Radzevičienė, Asta. Embeddedness into business networks // Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems and economics. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, No. 2(1), p. 34-46. [Duomenų bazės: Index Copernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 30. Zemlickienė, Vaida. Analysis of high-technology product development models // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2011, Vol. 5, no. 2(10), p. 283-297. [Duomenų bazės: EBSCO: Central & Eastern European Academic Source; TOC Premier]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 31. Chlivickas, Eugenijus; Petrauskaitė, Neringa. Viešoji politika plėtojant inovacijas ir aukštąsias technologijas // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32), p. 24-38. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 32. Burinskienė, Aurelija. International trade and e-commerce in the practice of enterprises activity // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2012, no. 6, p. 85-93. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 33. Burinskienė, Aurelija; Burinskas, Arūnas. Consumer demand: e-commerce or traditional technologies // Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2012, Nr. 17, iss. 3, p. 963-970. [Duomenų bazės: Business Source Complete; Academic Search Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 34. Vidickienė, Dalia; Gedminaitė-Raudonė, Živilė. Lietuvos regionai: verslo gyvybingumas // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2010, Nr. 3-4(27-28), p. 6-13. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 35. Vidickienė, Dalia; Gedminaitė-Raudonė, Živilė. Lietuvos regionų klasifikavimas pagal kaimiškumą, remiantis atokumo kriterijumi // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2011, Nr. 4(24), p. 51-59. [Duomenų bazės: Index Copernicus]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,161].
 36. Chlivickas, Eugenijus. International integration - new opportunities to improve human resources management systems // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 1(33), p. 6-11. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 37. Chlivickas, Eugenijus. Viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo plėtra // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 2(34), p. 6-16. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 38. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Implementation of sustainability principle into negotiations: substantiation positions' of negotiator // Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.2 (2012), p. 55–67. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S; 04S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,310].
 39. Lobanova, Liudmila; Melnikas, Borisas. Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimas Europos integracijos iššūkių kontekste // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012), p. 230-239. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 40. Samoškienė, Aurelija. Ekologizavimo procesai šiuolaikinės visuomenės gyvenime: globalizacijos iššūkiai // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012), p. 224-229. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 41. Zemlickienė, Vaida; Maditinos, Dimitrios Ioannis. Marketing strategy formulation for innovative product development process // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 365-374. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 42. Meidutė, Ieva; Litvinenko, Michail; Aranskis, Artūras [Aranskas, Artūras]. Logistics cooperation: integrated logistics services // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 343-351. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 43. Melnikas, Borisas. Regionalizavimo procesai globalizacijos sąlygomis // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 3(31), p. 38-50. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 44. Melnikas, Borisas. Verslo ir viešosios veiklos subjektai globalizacijos ir internacionalizavimo procesų sąlygomis: regionalizacija ir orbitų modelis // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32), p. 46-54. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 45. Melnikas, Borisas. Sanglauda ir unikalumas: nauji iššūkiai globalizacijos, internacionalizavimo bei Europos integracijos procesų aplinkoje // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 1(33), p. 31-46. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 46. Melnikas, Borisas; Kambariddinova, Nigara. Human resources and the processes of innovative development in the countries of the European union and in the space of commonwealth of independent states // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 1(33), p. 80-89. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 47. Melnikas, Borisas. Nacionalinės kultūros ir ekonomikos internacionalizavimo procesų kontekste: teoriniai požiūriai, raidos rendencijos ir dėsningumai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 2(34), p. 48-62. [Duomenų bazės: Business Source Complete; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 48. Melnikas, Borisas; Mukhiddinova, Dzhonona. Post-crisis economy and the new type of developing countries in the space of commonwealth of independent states: development tendencies // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 2(34), p. 82-92. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 49. Melnikas, Borisas. Cohesion processes in the European Union: tendencies and new challenges // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2012, no. 6, p. 150-159. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 50. Melnikas, Borisas. Intellectual economics and creation of a knowledge based society and knowledge economy: new challenges in the context of global transformations // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2012, Vol. 6, no. 1(13), p. 673–694. [Duomenų bazės: EBSCO; Index Copernicus; ProQuest; CEEOL]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,571].
 51. Peleckis, Kęstutis; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Developement of negotiating competencies for business management students // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISSN 1392-1258. Vol. 92 (3), Suppl.B, p. 86-97. [Duomenų bazės: Central & Eastern European Academic Source]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 52. Peleckis, Kęstutis. Verslo derybų strategijos: samprata, sąvokos, procesas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013), p. 13-21. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 53. Chlivickas, Eugenijus. Improvement of human resources management system: new challenges // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3(35), p. 22-27. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 54. Androšiūnaitė, Audronė; Melnikas, Borisas. Santykių rinkodara teisinių paslaugų rinkodaros strategijoje // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013), p. 59-63. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 55. Vilkaitė, Neringa; Papšienė, Palmira. Human resources management oriented to customer loyalty expression in Lithuanian organizations // Tiltai : socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2012, Nr.1 (58), p. 57-69. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 56. Peyravi, Bahman. Social and economic development in the South-East European countries: new challenges // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4(36), p. 63-74. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 57. Brazinskas, Sigitas. Regioninė ekonominė integracija ir jos veiksniai: Baltijos ir Šiaurės Europos šalių ypatumai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4 (36), p. 55-62. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 58. Melnikas, Borisas; Kuranovič, Veslav. Bendradarbiavimas su Kinija: istorija, perspektyvos, tyrimų poreikiai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4 (36), p. 75-89. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 59. Peleckis, Kęstutis. Emotions and its management in negotiations: sustainability and stability aspects // Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013), p. 49–60. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 60. Vidickienė, Dalia; Melnikienė, Rasa; Gedminaitė-Raudonė, Živilė. Klimato kaita: poveikis Lietuvos žemės ir miškų ūkiui // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32), p. 82-89. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,167] [Ind. aut. lankais: 0,095].
 61. Gedminaitė-Raudonė, Živilė. Regionų unikalumo vertinimas: teoriniai sprendimai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3(35), p. 53-60. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 62. Burinskienė, Aurelija. Europos Sąjungos šalių netolygaus darbo jėgos produktyvumo pokyčių analizė // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822–7996. T. 7, nr.1 (2013), p. 45-60. [Duomenų bazės: EBSCOhost; IndexCopernicus; ProQeust; CEEOL]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 63. Peleckis, Kęstutis. Tarptautinės verslo derybos: kultūrų dimensijų kontekstas // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013), p. 65–72. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 64. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Emocijos ir jų valdymas derybose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013), p. 73–82. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 65. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, Aurelija]; Pipirienė, Vida [Pipiriene, Vida]. Adoption of information systems by trade and manufacturing enterprises // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7, p. 168-176. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 66. Peleckis, Kęstutis. Verslo derybų procesas: strutūra, modeliavimo parametrai ir principai // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013), p. 31-38. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 67. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Tarptautinės verslo derybos: inovacijos, derybų komanda, pasiruošimas // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013), p. 39-45. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 68. Peleckis, Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybų kompetencijų formavimas: į studentus orientuotos studijos // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 208-214. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 07S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 69. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 346-357. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 70. Burinskienė, Aurelija; Daškevič, Diana. Verslo modeliai prekybos įmonėse // Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems and economics. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. Vol. 3, no. 2 (2013), p. 233-247. [Duomenų bazės: Index Copernicus; EBSCO; PROQUEST]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,536].
 71. Dzemyda, Ignas; Šalkauskas, Šarūnas. Socialinio verslo modelio koncepcijos formavimas: pagrįstosios teorijos taikymas // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013), p. 37-42. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 72. Chlivickas, Eugenijus [Chlivickas, E.]; Barabashev, Alexey. Modernization of civil service training: international experience for searching rational system // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. Nr. 2(38), (2013), p. 8-22. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,268].
 73. Chlivickas, Eugenijus [Chlivickas, E.]. Vartotojų elgsena viešajame sektoriuje // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. Nr. 1(37), (2013), p. 37-46. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 74. Melnikas, Borisas. Intellectual society, knowledge economy and cohesion processes in the European Union: new challenges and priorities // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, Vol. 7, no. 1(15), p. 7–28. [Duomenų bazės: EBSCO; Index Copernicus; ProQuest; CEEOL]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,571].
 75. Melnikas, Borisas. Political and economic development in the Baltic region: modernization towards Europe of knowledge // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7, p. 200-211. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 76. Melnikas, Borisas. Valdymas, vadyba ir administravimas šiuolaikinių iššūkių kontekste: nauji mokslinių tyrimų prioritetai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3 (35), p. 8-21. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 77. Melnikas, Borisas. Akademinė etika aukštojo mokslo plėtros procesų kontekste: šiuolaikiniai požiūriai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3(35), p. 77-91. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 78. Melnikas, Borisas. Urbanizacijos procesai šiuolaikinių globalizacijos, Europos integracijos ir žinių visuomenės kūrimo iššūkių kontekste // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 2(38), p. 23-40. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 79. Melnikas, Borisas. Aukštųjų technologijų sektorius Europos integracijos procesų kontekste: plėtros perspektyvos // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 2(38), p. 63-75. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 80. Melnikas, Borisas. Europos integracija ir Europos sąjungos plėtra: aktyvinimo procesai ir šiuolaikiniai mokslinio pažinimo, tyrimų ir studijų poreikiai bei prioritetai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 1(37), p. 8-25. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 81. Melnikas, Borisas. Verslas žiniomis grindžiamoje visuomenėje: tinklaveika ir intelektualizavimas // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 1(37), p. 47-65. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 82. Melnikas, Borisas. Organizacijų teorija: globalizacijos ir žinių visuomenės kūrimo procesų kontekstas // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4 (36), p. 10-25. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 83. Peleckis, Kęstutis. Negotiations stuctures and principles // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnzkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ISSN 1896-656X. iss. 3(28), 2013, p. 43-52. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 84. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Liučvaitienė, Aušra; Stankevičienė, Asta; Peleckis, Kęstutis. Theoretical And Practical Problems of Negotiating Competencies Developement for Business Management Students: Case of Lithuania // International Journal of Business and Social Science. New York: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 11, (2013), p. 62-75. [Duomenų bazės: EBSCO; IndexCopernicus; Gale®; ProQeust]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,200] [Ind. aut. lankais: 0,200].
 85. Peleckis, Kęstutis. International business negotiations: culture, dimensions, context // International business negotiations: culture, dimensions, context. New York: Centre for promoting ideas, USA. ISSN 2162-1357. Vol. 3, no. 7 (2013), p. 91-99. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; EBSCO; GALE Cengage Learning]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 86. Gedminaitė-Raudonė, Živilė. Economic assessment of uniqueness of the regions in the context of the European Union // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 259–266. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 87. Brazinskas, Sigitas; Beinoravičius, Julius. SMEs and integration driving factors to regional and global value chains // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 1033–1041. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 88. Rakauskienė, Ona Gražina; Kozlovskij, Viktoras. Overview of EU economic cohesion process performance for new member states // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 284–292. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 89. Burinskienė, Aurelija; Pipirienė, Vida. The comparison of trade enterprises // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 267–275. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 90. Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata; Tvaronavičienė, Manuela. Career management opportunities in international labour market: a theoretical perspective // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 293-300. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 91. Korsakienė, Renata; Tvaronavičienė, Manuela; Smaliukienė, Rasa. Impact of energy prices on industrial sector development and export: Lithuania in the context of Baltic States // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 461–469. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 92. Peleckis, Kęstutis. International business negotiations: innovation, negotiation team, preparation // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-nd international scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 64–73. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S; 08S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 93. Žemaitis, Eigirdas. Knowledge management in open innovation paradigm context: high tech sector perspective // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 164–173. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 94. Chlivickas, Eugenijus. International cooperation and innovations for developing human resources system // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-nd International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 276–283. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 95. Kėdaitis, Vytautas; Kėdaitienė, Angelė. External dimension of the Europe 2020 strategy // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 700–709. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 96. Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta. International branch campus: framework and strategy // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110 (2014), p. 301–308. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 97. Lobanova, Liudmila; Ozolina-Ozola, Iveta. Comparative evaluation of the practical areas of human resource management in Lithuania and Latvia // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", 24 January 2014. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 607–616. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 98. Melnikas, Borisas. High technologies sector under the conditions of the European integration: innovative development // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 28–39. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 99. Melnikas, Borisas. Enlargement of the European Union, integral cultural space and transition processes: equal rights and the ecology of culture // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 251–258. [Duomenų bazės: Science Direct]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 100. Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata. Boundaryless career management: theoretical perspective on individual and institutional agency // International journal of transitions and innovation systems Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 2 (2014), p. 153-160. [Duomenų bazės: Gale; INSPEC; Elsevier]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 101. Burinskienė, Aurelija. The cyclical nature of international trade: the aspect of technological impact // Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2013, Nr. 4(33), p. 66–77. [Duomenų bazės: CEEOL; Index Copernicus; CEEOL; EBSCO; DOAJ]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 102. Korsakienė, Renata; Smaliukienė, Rasa. Šiuolaikinė karjera individo požiūriu: karjeros modeliai, jų sąsajos ir reikšmė // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 84-92. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,161].
 103. Burinskienė, Aurelija. Informacinės technologijos: prekybos tendencijos // Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 67 (2014), p. 108-119. [Duomenų bazės: EBSCO; LISA]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 104. Peleckis, Kęstutis. Derybinės galios derybų strategijos sistemoje: esmė, koncepcija, elementai // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014), p. 72-82. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 105. Burinskienė, Aurelija. Tarptautinės prekybos pokyčių analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 103-110. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 106. Kėdaitienė, Angelė. Investment into infrastructure in the European Union: contemporary situation and new challenges // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 4(40), p. 61-72. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 107. Dzemyda, Ignas; Jurgaitytė, Gintarė. Elektroninė rinkodara plėtojant tarptautinio turizmo paslaugas // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 191-197. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,375].
 108. Zybartaitė, Rita; Dzemyda, Ignas. Creativity enhancement in Lithuanian furniture manufacturing business according to international business development // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014), p. 93-102. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 109. Raudeliūnienė, Jurgita; Tvaronavičienė, Manuela; Dzemyda, Ignas. Towards economic security and sustainability : key success factors of sustainable entrepreneurship in conditions of global economy // Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 4 (2014), p. 71-79. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 110. Dzemyda, Ignas; Raudeliūnienė, Jurgita. Sustainable youth entrepreneurship in conditions of global economy toward energy security // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 1, iss.4 (2014), p. 247-256. [Duomenų bazės: Index Copernicus; CrossRef; Ulrich's Periodicals Directory]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 111. Burinskienė, Aurelija. Aglomeracijos ir dispersijos jėgų įtaka tarptautinės prekybos rinkų pasiskirstymui // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014), p. 11-18. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 112. Peleckis, Kęstutis. Konfliktai ir jų prevencija tarpkultūrinėje verslo derybų komunikacijoje: informacijos mainai ir lūkesčių valdymas // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, nr.1 (2014), p. 27-36. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 113. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Retorinis argumentavimas ir įtikinimas verslo derybose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014), p. 37-45. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 114. Vilmantas, Vaidas; Melnikas, Borisas. Rinkodaros tobulinimas plėtojant biotechnologijomis grindžiamą verslą // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014), p. 210-219. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 115. Rimavičiūtė, Sandra; Vilys, Mantas. Assessment of competition in the banking sector of Lithuania // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 56-63. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 116. Lobanova, Liudmila. Europos Sąjungos socialinės rinkos ekonomikos iššūkiai žmogiškųjų išteklių vadybos paradigmai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 71-83. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 117. Lobanova, Liudmila. Socialiai orientuota rinkos ekonomika Europos Sąjungoje: iššūkiai žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimui // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 2(42), p. 53-62. [Duomenų bazės: Business Source Complete; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 118. Melnikas, Borisas. Public and business sectors in the context of globalization: interests, competition, interaction, cooperation, convergence, networking // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 4(40), p. 8-28. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500].
 119. Lobanova, Liudmila. Sanglaudos procesai: vadybos tobulinimo iššūkiai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 4(40), p. 38-50. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 120. Kerzaitė, Margarita; Melnikas, Borisas. Tarptautiniai sporto renginiai: rinkodaros tobulinimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 83-92. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 121. Peleckis, Kęstutis. Conflicts and their prevention in intercultural communication of business negotiations: the exchange of information and management of expections // Ekonomia i zarządzanie = Economics and Management : zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 2080-9646. Vol. 6, iss. 2 (2014), p. 133-156. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,714].
 122. Smaliukienė, Rasa. Entrepreneurship opportunities after military career: practice in Central and Eastern versus Western Europe // Entrepreneurial business and economics review (EBER). Modern challenges for business and economy in CEE countries. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 4 (2013), p. 97-108. [Duomenų bazės: ProQuest; EBSCO (Business Source Complete); CEEOL]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 123. Lobanova, Liudmila; Ozolina-Ozola, Iveta. Innovative trends in human resource management: a case study of Lithuanian and Latvian organisations // International journal of transitions and innovation systems Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 3, no. 2 (2014), p. 131-152. [Duomenų bazės: Gale; INSPEC; Elsevier]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 124. Lobanova, Liudmila. Žmogiškųjų išteklių vadyba reaguojant į sanglaudos procesus Europos Sąjungoje // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 3(39), p. 62-70. [Duomenų bazės: EBSCO; Business Source Complete; GESIS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 125. Raudeliūnienė, Jurgita; Tvaronavičienė, Manuela; Dzemyda, Ignas; Sepehri, Mohamad. Sustainable entrepreneurship through energy stewardship: role of values and behavioral patterns // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss.2 (2014), p. 107-117. [Duomenų bazės: Index Copernicus; CrossRef; Ulrich's Periodicals Directory]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,196].
 126. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Derybininko kalbos strateginės orientacijos // Vadyba=Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014), p. 27-34. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 127. Peleckis, Kęstutis. Efektyvios verslo derybų strategijos teorinės prielaidos // Vadyba=Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014), p. 15-26. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 128. Jurevičienė, Daiva; Jakavonytė, Agnė. Alternative investments: valuation of wine as a means for portfolio diversification // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 1 (2015), p. 84-93. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 129. Zacharevič, Greta; Dzemyda, Ignas. Global competitiveness of exporting business : the case study of Lithuania // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 253-261. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 130. Naulickaitė, Indrė; Melnikas, Borisas. Emigracijos iš Lietuvos procesai ekonomikos globalizacijos sąlygomis // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 221-237. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 131. Chlivickas, Eugenijus; Leščinskaitė, Laura. Tarptautinis marketingas plėtojant leidybos verslą // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 179-188. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 132. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Kūno kalba verslo derybose ir dalykiniuose pokalbiuose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1 (2015), p. 67-74. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 133. Peyravi, Bahman. Innovation activities of enterprises in economic space of the European Union // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1(45)-2(46), p. 119-124. [Duomenų bazės: LOGIN; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 134. Peleckis, Kęstutis. Derybinių galių vertinimais grindžiamos tarptautinio verslo derybų strategijos kūrimo parama: didmeninės prekybos atvejis // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. Nr. 10 (2015), p. 83-108. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,857].
 135. Rakauskienė, Ona Gražina; Krinickienė, Eglė. A model for assessing the gender aspect in economic policy // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 1 (2015), p. 46-63. [Duomenų bazės: Business Source Complete; ProQeust; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 136. Peleckis, Kęstutis. Tarptautinio verslo derybos: tarpasmeniniai konfliktai ir jų valdymo galimybės // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. Nr. 10 (2015), p. 64-82. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 137. Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Žemaitis, Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 2 (2015), p. 203-219. [Duomenų bazės: Business Source Complete; ProQeust; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 138. Melnikas, Borisas. Universitetai ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: šiuolaikiniai iššūkiai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1(45)-2(46), p. 94-110. [Duomenų bazės: LOGIN; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 139. Melnikas, Borisas. Innovation strategies for the European Union // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1(45)-2(46), p. 67-77. [Duomenų bazės: LOGIN; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 140. Melnikas, Borisas. High technologies in the modern economy: strategic decisions for the European Union // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 1(41), p. 19-31. [Duomenų bazės: Business Source Complete; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 141. Melnikas, Borisas. Viešojo valdymo teorija: šiuolaikiniai iššūkiai ir nauji perspektyvūs požiūriai į organizacijas, jų aplinką ir vadybą // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 1(41), p. 75-91. [Duomenų bazės: Business Source Complete; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 142. Melnikas, Borisas. Management studies and life-long learning in the context of the knowledge based society creation processes // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 2(42), p. 19-34. [Duomenų bazės: Business Source Complete; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 143. Melnikas, Borisas. Saugumo siekiai žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo sąlygomis: šiuolaikiniai iššūkiai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 2(42), p. 71-83. [Duomenų bazės: Business Source Complete; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 144. Melnikas, Borisas. Darbų sauga, sveikatos apsauga darbe ir darbo inspekcijų veiklos tobulinimas Europos Sąjungoje: šiuolaikiniai iššūkiai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 3(39), p. 39-51. [Duomenų bazės: Business Source Complete; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 145. Chlivickas, Eugenijus; Melnikas, Borisas. Managerial quality of human resources in public sector: improvement of the civil servants training systems and studies // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 3(43)-4(44), p. 35-53. [Duomenų bazės: Business Source Complete; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 146. Melnikas, Borisas. Knowledge-based society and knowledge economy creation: development tendencies in the European Union in the context of globalization // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 3-4(43-44), p. 61-72. [Duomenų bazės: Business Source Complete; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 147. Zemlickienė, Vaida; Podvezko, Valentinas; Ustinovičius, Leonas. Оценка коммерческого потенциала высоких технологий // Economics and Management = Ekonomia i zarządzanie : zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 2080-9646. Vol. 6, iss. 4 (2014), p. 54-71. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 07T; 01P]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 148. Peleckis, Kęstutis. Strategic management schools and business negotiation strategy of company operations // Ekonomia i zarządzanie = Economics and Management : zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Kleosin-Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 2080-9646. Vol. 7, iss. 2 (2015), p. 26-34. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 149. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Nonverbal communication in business negotiations and business meetings // International letters of social and humanistic sciences. Bach, Switzerland: SciPress Ltd. ISSN 2300-2697. Vol. 62 (2015), p. 62-72. [Duomenų bazės: CEEOL; EBSCO; ProQuest; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,262].
 150. Peleckis, Kęstutis. Assessment of bargaining power in preparation of international business negotiations strategies: case of wholesale trade // International letters of social and humanistic sciences. Bach, Switzerland: SciPress Ltd. ISSN 2300-2697. Vol. 65 (2015), p. 1-15. [Duomenų bazės: CEEOL; EBSCO; ProQuest; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 151. Rosha, Angelina; Lobanova, Liudmila. Piloting the research instrument to identify the conditions that promote coaching in organisations // Trends economics and management = Trendy ekonomiky a management. Brno: Fakulta Podnikatelská Vysoké učení technické v Brnĕ. ISSN 1802-8527. Vol. 8, iss. 21 (2014), p. 34-44. [Duomenų bazės: EBSCO; Proquest; IndexCopernicus; Ulrich's Periodicals Directory]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 152. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, Kestutis]; Peleckienė, Valentina [Peleckiene, Valentina]; Peleckis, Kęstutis [Peleckis, Kestutis]. Persuasion in business negotiations: strategic orientations and rhetorical argumentation // Universal journal of management. Alhambra, USA: Horizon Research Publishing. ISSN 2331-950X. Vol. 3, no. 10 (2015), p. 413-422. [Duomenų bazės: EBSCO; WorldCat]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 153. Peleckis, Kęstutis. The use of game theory for making rational decisions in business negotiations: a conceptual model // Entrepreneurial business and economics review (EBER). International entrepreneurial orientation: theoretical perspective. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 105-121. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; EBSCO (Business Source Complete); CEEOL; ProQuest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
   
  [Publikacijų grupėje: 153; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 121,028; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 105,399]
   

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

 
 1. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, Aurelija]; Burinskas, Arūnas [Burinskas, Arunas]. Comparison of productivity: sectorial and industrial approach // Journal of international scientific publication: economy & business [elektroninis išteklius]. Sofija: Info Invest. ISSN 1313-2555. 2011, Vol. 5, part. 1, p. 71-81. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 2. Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata. Consulting in public institutions: a case study of Lithuania // Management Consulting: the Central and Eastern European Perspective Cracow: Cracow University of Economics, 2011, ISBN 9788362511068. p. 24-39. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 3. Sutkus, Arvydas; Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras. Building innovation capacities in low and medium-tech SMES // Вестник Полоцкого Государственного Университета. Серия D. Экономические и юридические науки : научно-теоретический ежемесячный журнал Новополоцк: Полоцкий Государственный Университет. ISSN 2070-1624. 2012, № 14, p. 37-42. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 4. Melnikas, Borisas. Darni plėtra globalių transformacijų sąlygomis : šiuolaikiniai iššūkiai // Darnaus vystymosi strategija ir praktika: mokslo darbai Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1558. 2011, Nr. 1(5), p. 4-26. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,643].
 5. Melnikas, Borisas. Knowledge-based society: sustainable development // Economics and culture = Ekonomika un kultūra. Riga: The University College of Economics and Culture. ISSN 2255-7563. 2011, Vol. 3, p. 195-215. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500].
 6. Melnikas, Borisas. Sustainable development: creation of the the knowledge based society and knowledge economy // Udržatel'ný marketing a udržatel'ná spotreba I: zborík vedeckych statí = Sustainable marketing and sustainable consumption: scientific papers - output of the research project VEGA no.1/0418/11, November 2011 [CD] / University of Economics in Bratislava Bratislava: EKONOM, 2011, ISBN 9788022532792. p. 46-59. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 7. Papšienė, Palmira [Papsiene, P.]. Validation of variables of human resource management by method of expert assessment // Journal of international scientific publication: economy & business [elektroninis išteklius]. Sofija: Info Invest. ISSN 1313-2555. Vol. 7, part. 2 (2013), p. 426-433. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 8. Melnikas, Borisas. Regionalizmo procesai globalizacijos sąlygomis: "orbitų" modelis ir veiklos efektyvumo didinimas versle bei viešajame sektoriuje // Regional formation and development studies. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9370. 2013, Nr.2(10), p. 133-146. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 9. Melnikas, Borisas. Transformations and regional economic development in central and eastern Europe: typicalities and new perspectives // Regional formation and development studies. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9370. 2013, Nr.1(9), p. 102-113. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 10. Melnikas, Borisas. Transformations in economy and culture: development strategies for the European Union // Economics and culture = Ekonomika un kultūra. Riga: The University College of Economics and Culture. ISSN 2255-7563. 2013, vol. 7, p. 129-141. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 11. Melnikas, Borisas. Innovative development and cohesion processes in the cultural and economic space of the European Union // Economics and culture = Ekonomika un kultūra. Riga: The University College of Economics and Culture. ISSN 2255-7563. 2013, Vol. 8, p. 43-59. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 12. Melnikas, Borisas. Knowledge economy in the European Union: Strategic desicions in the context of globalization // Wyzwania gospodarki globalnej: Prace i materiały Instytutu handlu zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego = Working papers Institute of International Business University of Gdańsk. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN 1230-6444. 2012, Nr. 31,, p. 243-262. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,429].
 13. Vveinhardt, Jolita; Papšienė, Palmira. Problematics of application of human resource evaluation models and methods to improve public sector performance // Problems and perspectives in management. Sumy: Business Perspectives. ISSN 1727-7051. Vol. 11, iss. 1 (2013), p. 94-10. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: -2,964].
 14. Melnikas, Borisas. Culture and technological progress in the context of European integration: new challenges // Economics and culture = Ekonomika un kultūra. Riga: The University College of Economics and Culture. ISSN 2256-0173. 2014, Vol. 9, p. 57-76. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,429].
 15. Melnikas, Borisas. Innovations in the context of the knowledge based society creation: new theoretical approach // Economics and culture = Ekonomika un kultūra. Riga: The University College of Economics and Culture. ISSN 2256-0173. 2015, Vol. 11, p. 69-82. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 16. Melnikas, Borisas. Knowledge based society and knowledge economy creation: development trends and challenges under conditions of globalization // Economics and culture = Ekonomika un kultūra. Riga: The University College of Economics and Culture. ISSN 2256-0173. 2015, Vol. 11, p. 51-68. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
   
  [Publikacijų grupėje: 16; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 14,167; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 12,144]
   

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 
 1. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, Aurelija]; Burinskas, Arūnas [Burinskas, Arunas]. The value chain in hyper competition environment // 1st International Conference on Value Chain Management Steyr 2011. Modelling Value, 4th - 5th May 2011. Vol. 2. Pre-Proceedings. Austria: Shaker Verlag, 2010, ISBN 9783844000412. 2010/2/69, p. 69-88. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 2. Chlivickas, Eugenijus. Public finance sector regulation by development of human resources management system // VIIth International Finance Conference, July 9-12, 2007, Monterrey, Mexico / Monterrey: American Akademy of Financial Management, 2007. p. 1-8. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 3. Chlivickas, Eugenijus [Хливицкас, E.]; Rakauskienė, Ona Gražina [Ракаускене, О.Г.]. Особенности экономического развития Литвы в контексте членства в Еврoпейскoм Союзе // Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие. Тезисы докладов и выступлений на Международной научно-практической конференции 16 декабря 2008 года / Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Москва: Изд-во РЭА им. Г.В. Плеханова, 2008. p. 162-165. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 4. Zemlickienė, Vaida. Mokslinių tyrimų komercializavimo metodai // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 [elektronininis išteklius], 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2011. (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094570155. p. 300-312. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 5. Liučvaitienė, Aušra; Peleckis, Kęstutis. Konkurencinio pranašumo formavimas globalioje rinkoje: teorinės prielaidos ir vertinimo galimybės // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 [elektronininis išteklius], 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2011. (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094570155. p. 181-194. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 6. Liučvaitienė, Aušra; Peleckis, Kęstutis. Šiuolaikinio verslo konkurencingumo formavimo ir vertinimo teoriniai modeliai ir jų taikymo galimybės // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 [elektronininis išteklius], 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2011. (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094570155. p. 195-210. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 7. Chlivickas, Eugenijus; Melnikas, Borisas. Human resources in the public sector: Education and training systems for public administration speacialists in the context of internationalization and networking // The 19th NISPAcee annual conference "Public administration of the future", 19-22 May, 2011, Varna, Bulgaria [elektroninis išteklius] Varna: Varna Free University „Chernorizets Hrabar“, 2011, ISBN 9788089013555. p. [1-28]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 1,333].
 8. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, A.]. Why forecasting of consumer demand is key issue in supply chain // International conference on industrial logistics (ICIL 2012). June 14-16, 2012, Croatia: proceedings / University of Zagreb, International Centre for Innovation and Industrial Logistics (ICIIL), Croatia. Zagreb: ICIIL, 2012. ISSN 2177-0514. p. 301-307. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 9. Ambrusevič, Nikolaj [Амбрусевич, Николай]. Оценка эффективности региональной политики в развитии сектора высоких технологий: сравнительный анализ // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы, 11-12 октября, 2012, Санкт-Петербург, Россия: материалы международной конференции: "Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы". Санкт-Петербург: СПб государственный университет, 2012. p. 299-317. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 10. Lobanova, Liudmila [Лобанова, Людмила,]. Устойчивое развитие: новые вызовы евроинтеграции // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы, 11-12 октября, 2012, Санкт-Петербург, Россия: материалы международной конференции: "Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы". Санкт-Петербург: СПб государственный университет, 2012. p. 521-537. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 11. Chlivickas, Eugenijus. Internationalization and networking as a key factor for civil servant‘s training system‘s development // The 20th NISPAcee annual conference of network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe [elektroninis išteklius], May 23-25, 2012, Ohrid, Republic of Macedonia Ohrid: NISPAcee, 2012. p. [1-10]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 12. Alperytė, Irena; Savickienė, Kristina. The arts market research: is the customer view considered? // Customer as change driving force: international scientific conference BMRA 2011: conference proceedings [elektroninis išteklius], 20-21th October, Lithuania. Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2011. ISSN 2029-5448. p. [1-10]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 13. Nugaras, Justas; Radzevičienė, Asta; Nikitin, Anton. Empirical research on inter-firm and intra-firm networking in the transport and logistics sector // Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius: MRU, 2011. ISSN 2029-7378. p. 275-283. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,167] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 14. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Negotiator’s positions substantiation methods in business negotiations and business meetings // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 358-376. [M.kr.: 04S; 03S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,452].
 15. Liučvaitienė, Aušra; Peleckis, Kęstutis. Managing business competitiveness in the conditions of economical sustainability // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 503-518. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 16. Liučvaitienė, Aušra; Peleckis, Kęstutis. Development of competitiveness advantage in global market: theoretical assumptions and assessment options // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 303-315. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 17. Brazinskas, Sigitas; Slepniov, Dmitrij. The role of communication importance in business internationalization: SMEs perspective // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 350-357. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 18. Ambrusevič, Nikolaj. Assessment of importance of academic society developing sector of high technology // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 41-56. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 19. Kuzminskaitė, Monika; Chatkevič, Beata [Chatkevic, Beata]; Chlivickas, Eugenijus. Improvement of international marketing strategy in the global market // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 388-399. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 20. Burinskienė, Aurelija; Pipirienė, Vida. B2B behaviour efficiency // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 337-349. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 21. Lobanova, Liudmila. Holistic model of sustainable development: innovative trends in human resource management // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 430-443. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 22. Melnikas, Borisas. Europos Sąjungos plėtros problemos: šiuolaikiniai inovacijų ir globalizacijos iššūkiai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. mokslo darbai. D. 2 Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, ISBN 9786094590283. p. 486-500. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 23. Melnikas, Borisas. Regional economies in Central and Eastern Europe under the conditions of EU enlargement: transformations, specialization, innovations and idea of hyper-clusters // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963, ISBN 9786094573231. p. 10-25. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 24. Švelnikaitė, Rasa. Kompetencijos vaidmuo priimant inovatyvius sprendimus tarptautinėse organizacijose // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-6]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 25. Sokolnikaitė, Rugilė. The significance of marketing for logistics internationalization strategies’ // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-7]. [M.kr.: 03S; 03T]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 26. Pačešiūnaitė, Lina; Burinskienė, Aurelija. Foreign investment promotion in Lithuania // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 27. Chatkevič, Beata. Marketingo strategijos plėtojant prekybą lengvaisiais automobiliais // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 28. Kuzminskaitė, Monika. Vartotojų elgsena prekyboje pramonine energetikos įranga // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 29. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Derybininko pozicijos pagrindimo būdai verslo derybose // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 03S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 30. Stašytė, Vilma. Prekės ženklo strategija plėtojant elektroninę prekybą // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094570957. p. [1-8]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 31. Balkevičiūtė, Prakseda. Dviračiams skirtos infrastruktūros plėtra: marketingo strategijos // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 32. Valiulis, Algirdas Vaclovas [Valiulis, A.V.]; Radzevičienė, Asta [Radzeviciene, A.]. International openness and globalisation challenges - key factors in the development of the Erasmus for All programme // 4th WIETE annual conference on engineering and technology education. Cairns, Australia, 11-15 February 2013. Melbourne: WIETE, 2013. p. 73-78. [M.kr.: 05S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 33. Gedminaitė-Raudonė, Živilė. Usage of uniqueness of the regions as economic advantage: a new tool to increase regional economic resilience // Proceedings of 6th International Conference for Enterpreneurship Innovation and Regional Development (ICEIRD): Regional Economic Resilience through Innovation and Enterprise. June 20-21, 2013, Istanbul, Turkey. Istanbul: İstanbul Şehir University, 2013. p. 56-63. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 34. Chlivickas, Eugenijus. Internationalization and inter-regional cooperation for improvement human resources system // The 21st NISPAcee annual conference "Regionalisation and Inter-regional Cooperation” [elektroninis išteklius], May 16-18, 2013, Belgrade, Serbia. Bratislava: NISPAcee, 2013. p. [1-14]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 35. Smaliukienė, Rasa; Tvaronavičienė, Manuela; Korsakienė, Renata. Boundaryless career after early retirment from military: institutional or inidividual agency? // The Association on Employment Practices and Principles (AEPP), 2013. Conference theme: Frontiers in Employment Practices and Principles: Emerging Trends, Issues, and Challenges. October 9–11, 2013, Atlanta, Georgia : proceedings of the 21st Annual International Conference. Atlanta: AEPP, 2013, ISBN 1878583646. p. 101-105. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,167] [Ind. aut. lankais: 0,060].
 36. Sizovaitė, Indrė; Smaliukienė, Rasa. Consumer value co-creation: in search of theoretical framework // AVADA 2013: Current Interdisciplinary Research in Management and Administration’’ : proceedings of an international scientific conference, 27-31 May, Vilnius, 2013. Vilnius: AVADA, 2013, ISBN 9786099546810. p. 106-113. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 37. Melnikas, Borisas. Darni plėtra, žmogaus ir gamtos sauga: internacionalizavimo procesai ir nauji iššūkiai // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 1-oji dalis. Kaunas, gegužės 8–10 d, 2013. Kaunas: Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. p. 159-162. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 38. Panavaitė, Eglė; Vilys, Mantas. Innovational services importance in the area of housing modernization // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 69-74. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 39. Bradauskaitė, Indrė; Filipavičius, Viktoras. Franchising and its place in today‘s business world // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 40. Dadayan, Arminė. Inovacijos ir verslas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-6]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 41. Peleckis, Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybų kompetencijų ugdymas // Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Alytaus kolegijoje 2013 m. balandžio 19 d, pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2013. ISSN 2029-2805. p. 185-191. [M.kr.: 03S; 07S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 42. Girdzijauskaitė, Eglė; Radzevičienė, Asta (redakt.). Opportunities of competitiveness of a latecomer university // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 24-28. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 43. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, Aurelija]. Selection of warehouse place // International Conference on Industrial Logistics (ICIL 2014). June 11-13, 2014, Bol on island Brač, Croatia: conference proceedings / University of Zagreb, International Centre for Innovation and Industrial Logistics (ICIIL), Croatia. Zagreb: University of Zagreb, 2014, ISBN 9789537738297. p. 13-19. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 44. Chlivickas, Eugenijus; Melnikas, Borisas. Development of civil servants training systems and public administration studies : internationalization processes // The 22nd NISPAcee annual conference Government vs. Governance in Central and Eastern Europe : From Prie-Weberianism to Neo-Weberianism?, May 22–24, 2014 Budapest, Hungary [CD]. Budapest: NISPAcee, 2014, ISBN 9788089013722. p. [1-12]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 45. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Liučvaitienė, Aušra [Liučvaitienė, A.]; Šimelytė, Agnė [Šimelyte, A.]; Švedienė, Laima [Švedienė, L.]. Interpretations of the competitiveness concept // Проблемы экономики, организации и управления в России и мирe : материалы 6-ой международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика, 22 октября 2014 год. Прага: WORLD PRESS, 2014, ISBN 9788088005049. p. 138-143. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 46. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Liučvaitienė, Aušra [Liučvaitienė, A.]; Šimelytė, Agnė [Šimelyte, A.]; Švedienė, Laima [Švedienė L.]. Indicators for competitiveness evaluation analysis // Проблемы экономики, организации и управления в России и мирe : материалы 6-ой международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика, 22 октября 2014 год. Прага, Чешская Республика: WORLD PRESS, ISBN 9788088005049. 2014, p. 143-148. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 47. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Šimelytė, Agnė [Šimelytė, A.]; Švedienė, Laima [Švedienė L.]. Theoretical aspects of management of functioning scientific and technical potential of university // Образование: традиции и инновации : Материалы VI международной научно - практической конференции, Прага, Чешская республика, 21 октября 2014 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2014, ISBN 9788088005056. p. 380-384. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,119].
 48. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Šimelytė, Agnė [Šimelytė, A.]; Švedienė, Laima [Švedienė L.]. Innovative development of the scientific and technical potential of university // Образование: традиции и инновации : материалы VI международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 21 октября 2014 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2014, ISBN 9788088005056. p. 384-387. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,095].
 49. Peyravi, Bahman. Variable conditions of enlargement process of European Union: scope, europanization process, social integration // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 173-180. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 50. Jakučionytė, Kristina; Jakubavičius, Artūras. Tarptautinis marketingas plėtojant logistikos paslaugas: inovatyvūs sprendimai // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 137-145. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 51. Peleckis, Kęstutis. Communication and support of international business e-negotiation // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 118-127. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 52. Narkevičiūtė, Ugnė Marija; Jakubavičius, Artūras. Marketingo tobulinimas plėtojant lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautines nuotolines studijas // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 163-172. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 53. Poplavskytė, Rūta; Melnikas, Borisas. Marketingas ir viešieji ryšiai, plėtojant kultūros įstaigų veiklą // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 11-19. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 54. Narsutytė, Ingrida; Melnikas, Borisas. Socialinių tinklų vaidmuo muzikos festivalių marketinge // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 154-162. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 55. Choca, Andrej; Vilys, Mantas. Marketingas plėtojant elektroninę prekybą // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 128-136. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 56. Grabštunovič, Liucyna; Vilys, Mantas. Significance of international logistics development // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 146-153. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 57. Rimševič, Julija. Alkoholio vartojimas: socialiai atsakingas marketingas // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 46-54. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 58. Žemaitis, Eigirdas. Aukštųjų technologijų sektoriaus inovacijų valdymo perspektyvos // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 41-61. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500].
 59. Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Sutkus, Arvydas. Effectiveness of technology audit as support tool for innovative SMEs // Инновационные технологии в машиностроении : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию академика П.И. Ящерицына и 40-летию машиностроительного факультета Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 28-29 октября 2015 г. Новополоцк: ПГУ, 2015, ISBN 9789855315118. p. 5-8. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 60. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Šimelytė, Agnė; Pipirienė, Vida. Injury allowance improvement measures on insurance of motor third party liability // Mировая наука и современное общество : актуальные вопросы экономики, социологии и права : материалы VII международной научно практической конференции, Россия, г. Саратов, 12 декабря 2014 г, в 2-х частях. Часть 1. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014, ISBN 9785990632905. p. 4-14. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,196].
 61. Peleckis, Kęstutis. Structures and models business negotiations // Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015, ISBN 9785990737426. p. 3-6. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 62. Peleckis, Kęstutis. Parameters and principles of business negotiations // Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015, ISBN 9785990737426. p. 6-10. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 63. Peleckis, Kęstutis. Application of game theory methods in business negotiations // Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015, ISBN 9785990737426. p. 10-13. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 64. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Pipirienė, Vida [Pipirienė, V.]; Švedienė, Laima [Švedienė, L.]. Conflicts and their management in business negotiations and business meetings // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 9 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015, ISBN 9788088005155. p. 187-191. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 65. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Pipirienė, Vida [Pipirienė, V.]; Švedienė, Laima [Švedienė, L.]. Management of expectations in conflict prevention system: case of business negotiations and business meetings // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 9 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015, ISBN 9788088005155. p. 195-197. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 66. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Pipirienė, Vida [Pipirienė, V.]; Švedienė, Laima [Švedienė, L.]. The influence of information exchange to conflict prevention // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 9 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015, ISBN 9788088005155. p. 191-194. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 67. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]. Intercultural communication in business negotiations and business meetings // Образование: традиции и инновации : Материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 8 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2015, ISBN 9788088005148. p. 377-379. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 68. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]. Communication and suport systems in international business e-negotiations // Образование: традиции и инновации : Материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 8 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2015, ISBN 9788088005148. p. 379-382. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 69. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]. Electronic systems in business negotiations and business meetings // Образование: традиции и инновации : Материалы IX международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 8 октября 2015 года. Praha: WORLD PRESS s.r.o, 2015, ISBN 9788088005148. p. 383-385. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 70. Peleckis, Kęstutis. Conditions of communication in business negotiations and business meetings // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the IX International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 10-11 November 2015 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы IX международной научной конференции, 10-11 ноября 2015 г. North Charleston: CreateSpace, 2015, ISBN 9781522839507. p. 116-119. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 71. Peleckis, Kęstutis. Preparation for business negotiations and business meetings // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the IX International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 10-11 November 2015 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы IX международной научной конференции, 10-11 ноября 2015 г. North Charleston: CreateSpace, 2015, ISBN 9781522839507. p. 120-125. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 72. Peleckis, Kęstutis. Verslo derybų strategijų modeliavimas: teorinės prielaidos ir praktinės galimybės // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 99-112. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 73. Kovalevskytė, Gabrielė. Tarptautinis bendradarbiavimas sprendžiant užimtumo problemas ekonomikos globalizacijos sąlygomis: teorinė samprata, plėtros aktualijos, problemos, perspektyvos // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 121-133. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 74. Khuphenia, Shalva; Dzemyda, Ignas. Creation of a customs union: proposal of the Hague congress and its recent impact toward the integration of the European Union // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 198-204. [M.kr.: 04S; 03S; 02S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 75. Vinckas, Vaidotas; Melnikas, Borisas. Europos Sąjungos ekonominės integracijos poveikis Lietuvos transporto sektoriui // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 113-120. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 76. Matkevičiūtė, Evelina; Melnikas, Borisas. Privalomo sveikatos draudimo fondo ypatumai // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 171-184. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 77. Naulickaitė, Justina; Solnyškinienė, Jolanta. Tiesioginių užsienio investicijų prigimtis ir apimtis įtakojančių veiksnių pobūdis : teorinių ir empirinių tyrimų apibendrinimas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 135-149. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 78. Andriešiūnaitė, Kristina; Solnyškinienė, Jolanta. Valstybių ekonominės politikos tobulinimas mokesčių administravimo srityje aktyvinant užsienio investicijas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 162-170. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 79. Korneičiuk, Jekaterina; Pipirienė, Vida. Šiuolaikinio turizmo tendencijos ir plėtra // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 23-30. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 80. Matkevičiūtė, Evelina; Dzemyda, Ignas. Sveikatos sistema Europos Sąjungos integracijoje // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 150-161. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 81. Černeckytė, Ieva. ES struktūrinių fondų, kaip ES integracijos priemonės, poveikis Lietuvos kelių transporto sektoriui // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 185-192. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 82. Melnikas, Borisas. Ekonomikos modernizavimas ir darnumo siekiai globalizacijos sąlygomis: šiuolaikiniai iššūkiai ir mokslinių tyrimų poreikiai // Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys : nacionalinės mokslinės - praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. : recenzuotų straipsnių rinkinys / Straipsnių rinkinį leidybai parengė doc.dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015, ISBN 9786094596131. p. 4-14. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
   
  [Publikacijų grupėje: 82; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 67,417; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 44,750]
   

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 
 1. Zemlickienė, Vaida. Šiuolaikinės vadybos teorijos plėtojant aukštųjų technologijų verslą // Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d, pranešimai [CD] Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010. p. [1-7]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
   
  [Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,500]
   

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

 
 1. Katkus, Donatas; Melnikas, Borisas; Nakas, Šarūnas; Katinaitė, Jūratė. Disputai apie muziką ir kultūros politiką (5) / : diskusija // Muzikos barai : muzikos meno ir mokslo žurnalas Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga. ISSN 1392-4966. 2011, Nr. 7-8, p. 4-9. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 2. Melnikas, Borisas. Naujos idėjos rengiant ir įgyvendinant pažangius proveržių projektus // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 11, p. 20. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 3. Radzevičienė, Asta (aut., interviu); Jučiūtė, Edita. Pakeisti tūkstantį gyvenimų : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su VGTU tarptautinių ryšių prorektore doc. dr. A. Radzevičiene] // Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 3(11), p. 5-13, 70. [M.kr.: 07S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
   
  [Publikacijų grupėje: 3; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,750; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,535]
   
   

RECENZIJOS

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 
 1. Melnikas, Borisas (aut., recenzijos). Turto ir verslo vertinimo sistemos tyrimai = Research of evaluation system of property and business : recenzija kn.: "Galinienė, B. 2015. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos. Vilnius: VU leidykla, 352 p." // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1(45)-2(46), p. 26-28. [Duomenų bazės: LOGIN; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,214].
   
  [Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,214]
   
   

TEZĖS

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

 
 1. Korsakienė, Renata; Smaliukienė, Rasa. Does social marketing communication helps in promoting youth entrepreneurship programmes? // 11th International Congress on Public and Non-Profit Marketing. Ethics, Sustainable Consumption and Other Current Challenges for Public and Non-Profit Marketing. June 14-15, 2012, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, ISBN 9789955194361. p. 72-73. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,071].
   
  [Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,500; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,071]
   

Nerecenzuojamuose leidiniuose

 
 1. Vilkaitė, Neringa; Papšienė, Palmira. Žmogiškųjų išteklių vadybos orientavimo į vartotojų lojalumą teorinis diskursas = Theoretic discourse of human resource management orientated to customer loyalty // Verslas, studijos ir aš = Business, studies and me : Ketvirtoji dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, Šiauliai, 2011 m. vasario 24 d. : pranešimų anotacijos Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija, 2011, ISBN 9786094150319. p. 143-144. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,036].
 2. Zemlickienė, Vaida; Maditinos, Dimitrios Ioannis. Marketing strategy formulation in innovative product development process // 4th International Conference "Economies of Balcan and Eastern Europe Countries in the Changed world" (EBEEC 2012), May 11-13, 2012, Sofia, Bulgaria : book of abstracts. Sofia: University of National and World Economy, 2012. p. 105. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,036].
   
  [Publikacijų grupėje: 2; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,750; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,072]
 

Recenzijos

 

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 
 1. Melnikas, Borisas (aut., recenzijos). Turto ir verslo vertinimo sistemos tyrimai = Research of evaluation system of property and business : recenzija kn.: "Galinienė, B. 2015. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos. Vilnius: VU leidykla, 352 p." // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1(45)-2(46), p. 26-28. [Duomenų bazės: LOGIN; GESIS; EBSCO]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,214].
   
   

TEZĖS

Recenzuotos išplėstinės tezės (extended abstracts)

2010 Samulevičius, Jurgis; Melnikas, Borisas. Scientific and technological progress: institutional interaction (Lithuania’s case study) / Jurgis Samulevicius, Borisas Melnikas // EDUlearn 10: International conference on education and new learning technologies. Barcelona (Spain), 5th-7th July, 2010 [elektroninis išteklius] : conference abstracts [CD] / International Association of Technology, Education and Development (IATED). Valencia : IATED. ISBN 9788461393855. 2010, p. [1].
2008 Melnikas, Borisas. Regional integration processes and transformations in the European Union: formation of a unified social, economic and technological space in the Baltic region / Borisas Melnikas // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282686. p. 132-133.
2004 Melnikas, Borisas. The long-term trends of transition in Central and Eastern Europe under the conditions of EU enlargement : development priorities of the national and regional economic systems / Borisas Melnikas // Catalysts and impediments of economic development in Central and Eastern Europe : conference abstracts, October 14-15, 2004 Vilnius / Vilnius University. Faculty of Economic. Vilnius : VU Publishing House, 2004. ISBN 9986196647. p. 142-145.
1989 Melnikas, Borisas [Мельникас, Б.И.]. Инновационные стратегии и ускорение научно-технического прогресса / Б.И. Мельникас // Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinio ir ekonominio vystymo ir mokslinės-techninės pažangos keliai sąjunginėje respublikoje“. (Vilnius, 1989 m. birželio 15-16 d.). D. 3 Vilnius : LIMTI, 1989. p. 59-63.
1989 Melnikas, Borisas [Мельникас, Б.И.]. Проблемы развития культуры в условиях ускорения научно-технического прогресса / Б.И. Мельникас // Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinio ir ekonominio vystymo ir mokslinės-techninės pažangos keliai sąjunginėje respublikoje“. (Vilnius, 1989 m. birželio 15-16 d.). D. 1 Vilnius : LIMTI, 1989. p. 43-45.
1989 Melnikas, Borisas [Мельникас, Б.И.]. Международные научно-технические связи: управление и целевые программы / Б.И. Мельникас // Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinio ir ekonominio vystymo ir mokslinės-techninės pažangos keliai sąjunginėje respublikoje“. (Vilnius, 1989 m. birželio 15-16 d.). D. 2 Vilnius : LIMTI, 1989. p. 88-90.

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 Melnikas, Borisas. Network-based international economy in the European Union: innovation potential and the new challenges for management and marketing / Borisas Melnikas // International Conference on Marketing and Management Sciences 2008 (ICMMS 2008). 23-25 May 2008, Hotel Amarilia, Vouliagmeni, Athens, Greece: book of abstracts / European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering (ESCMCE). Athens : ESCMCE, 2008. p. 32-33.
2006 Melnikas, Borisas. Knowledge-based economy in the European Union : creation processes, the main typicalities and problems of clusterization // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280336. p. 148-150.
2006 Melnikas, Borisas. EU enlargement and social, economic and political environment of business development in the Central and Eastern European countries : integral cultural space and transformation processes // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280336. p. 151-153.

Konferencijų tezės nerecenzuotuose leidiniuose

2000 Melnikas, Borisas. Mokslo ir aukštųjų technologijų plėtra Lietuvoje: vadyba ir administravimas / Borisas Melnikas // XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 2000 m. birželio 21-26 d. : tezių rinkinys / Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga; [atsakomasis redaktorius Vincas Būda] Vilnius : Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2000. p. 326.

MONOGRAFIJOS

 1. Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Leichteris, Edgaras; Vilys, Mantas. Žinių ekonomikos kūrimas : inovacijų paramos sistema / Borisas Melnikas, Artūras Jakubavičius, Edgaras Leichteris, Mantas Vilys. Vilnius : Lietuvos inovacijų centras, 2011. 414 p. : diagr. ISBN 9786098058017. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 29,571]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 14,786].
 2. Melnikas, Borisas. Transformacijų visuomenė: ekonomika, kultūra, inovacijos, internacionalizavimo procesai : monografija / B. Melnikas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 480 p. ISBN 9786094570575. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 60,000]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 60,000].
 3. Melnikas, Borisas; Vilys, Mantas; Jakubavičius, Artūras; Gečas, Kastytis. Žinių ekonomika. [D.] 1 : internacionalizavimo procesai ir viešoji inovacijų parama / Borisas Melnikas, Mantas Vilys, Artūras Jakubavičius, Kastytis Gečas. Vilnius : Lietuvos inovacijų centras, 2011. 271 p. : iliustr. ISBN 9786098058055. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 19,357]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 14,518].
 4. Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Strazdas, Rolandas; Žemaitis, Eigirdas. Žinių ekonomika. [D.] 2 : globalizacijos iššūkiai, inovacijos ir kūrybingumas / Borisas Melnikas, Artūras Jakubavičius, Rolandas Strazdas, Eigirdas Žemaitis. Vilnius : Lietuvos inovacijų centras, 2011. 271 p. : iliustr. ISBN 9786098058048. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 19,357]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 14,518].
 5. Baltušnikienė, Jūratė; Bivainis, Juozas; Buškevičiūtė, Jolanta; Chlivickas, Eugenijus; Dūda, Mantas; Dvorak, Jaroslav; Matakas, Juozas; Melnikas, Borisas; Paliulis, Narimantas Kazimieras; Pauliukevičiūtė, Audronė; Petrauskienė, Rūta; Pivoras, Saulius; Raipa, Alvydas; Skietrys, Eugenijus; Smalskys, Vainius; Staponienė, Vida; Žilinskas, Gintaras. Modernus viešasis valdymas : kolektyvinė monografija / A. Raipa ir kiti ; [atsakingasis redaktorius Alvydas Raipa]. Kaunas : Vitae litera, 2012. 369 p. : iliustr. ISBN 9786094540509. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 26,357]; [Ind.: 0,118] [Ind. aut. lankais: 3,101].
 6. Galinienė, Birutė; Melnikas, Borisas; Miškinis, Algirdas; Balčiūnas, Norbertas; Klimašauskienė, Danguolė; Stanikūnas, Rimantas Antanas; Valentinavičius, Stasys; Visokavičienė, Birutė Teodora; Laužadytė, Agnė; Ragauskienė, Erika; Deveikis, Steponas; Banelienė, Rūta; Bumelytė, Junona; Cohen, Viktorija; Čipkutė, Eivilė; Augustauskas, Martynas; Krasavcev, Anton. Ekonomikos modernizavimas. [T]. 2: Efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai : [kolektyvinė monografija] / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Borisas Melnikas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 537 p. ISBN 9786094590061. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 38,357]; [Ind.: 0,059] [Ind. aut. lankais: 2,256].
 7. Melnikas, Borisas [Мельникас, Борисас]; Jakubavičius, Artūras [Якубавичюс, Артурас]; Vilys, Mantas [Вилис, Мантас]; Leichteris, Edgaras [Лейхтерис, Эдгарас]; Богатырева, Валентина; Sakalaitė, Gailė [Сакалайте, Гайле]; Kaunelienė, Violeta [Каунелиене, Виолета]; Sutkus, Arvydas [Суткус, Арвидас]; Богдан, Нина; Нехорошева, Людмила; Попок, Николай; Опекун, Елена; Солодовников, Сергей; Пелех, Сергей; Успенский, Александр; Кузьмин, Виталий. Экономика знаний: интернационализация и систематика инноваций : монографя / Борисас Мельникас, Артурас Якубавичюс, Мантас Вилис, Эдгарас Лейхтерис, Валентина Богатырева, Гайле Сакалайте, Виолета Каунелиене, Арвидас Суткус, Нина Богдан, Людмила Нехорошева, Николай Попок, Елена Опекун, Сергей Солодовников, Сергей Пелех, Александр Успенский, Виталий Кузьмин. Вильнюс : Литовский инновационный центр, 2013. 704 p. ISBN 9786098058086. [M.kr.: 03S; 04S]; [Aut. lankų sk.: 50,286]; [Ind.: 0,188] [Ind. aut. lankais: 9,429].
 8. Kėdaitienė, Angelė. Macroeconomic effects of Europe 2020 strategy / Angelė Kėdaitienė. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 96 p. ISBN 9783659505003. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 6,857]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 6,857].

KITOS KNYGOS IR JŲ DALYS, DISERTACIJOS, DISERTACIJŲ SANTRAUKOS

 1. Plakys, Modestas (aut., disert.). Efficiency of investment funds markets : summary of doctoral dissertation : social sciences, economics (04S). Vilnius : Technika, 2011. 24 p. : iliustr. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,500]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500].
 2. Vilys, Mantas (aut., disert.). Improvement of public innovation support effectiveness in European Union economic area : summary of doctoral dissertation : social sciences, management and administration (03S). Vilnius : Technika, 2011. 24 p. : iliustr. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 1,500]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500].
 3. Ambrusevič, Nikolaj (aut., disert.). Internationalisation processes developing high technology sector: economic solutions : summary of doctoral dissertation : social sciences, economics (04S). Vilnius : Technika, 2011. 24 p. : iliustr. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,500]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500].
 4. Plakys, Modestas (aut., disert.). Investicinių fondų rinkų efektyvumas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius : Technika, 2011. xv, 153 p. : iliustr. ISBN 9789955289715. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 14,250]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 14,250].
 5. Vilys, Mantas (aut., disert.). Viešosios inovacijų paramos veiksmingumo didinimas Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). Vilnius : Technika, 2011. 195 p. : iliustr. ISBN 9786094570384. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 18,000]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 18,000].
 6. Ambrusevič, Nikolaj (aut., disert.). Internacionalizavimo procesai plėtojant aukštųjų technologijų sektorių: ekonominiai sprendimai : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius : Technika, 2011. 163 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094570698. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 10,250]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 10,250].
 7. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, A.]. The theoretical link between trade and productivity // DAAAM International scientific book 2012. Vienna: DAAAM International, 2012. ISSN 1726-9687, ISBN 9783901509865. p. 287-304. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,286]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 8. Burinskienė, Aurelija [Burinskiene, A.]. International trade, innovations and technological achievement in countries // DAAAM International scientific book 2013. Vol.12. Vienna: DAAAM International, 2013. ISSN 1726-9687, ISBN 9783901509940. p. 795-812. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,286]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 9. Gedminaitė-Raudonė, Živilė (aut., disert.). Regionų unikalumo ekonominis vertinimas Europos integracijos procesų kontekste : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius : Technika, 2014. 179 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094576874. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 12,786]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 12,786].
 10. Lobanova, Liudmila (aut., disert.). Žmogiškųjų išteklių vadyba sanglaudos procesų Europos Sąjungoje kontekste : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba (03S). Vilnius : Technika, 2015. 204 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094578458. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 14,571]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 14,571].
 11. Zemlickienė, Vaida (aut., disert.). Technologijų komercinio potencialo vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai (03S). Vilnius : Technika, 2015. 146 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094578465. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 10,429]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 10,429].
 12. Chlivickas, Eugenijus; Melnikas, Borisas. Human resources in the public sector: education and training systems for public administration specialists in the context of internationalization and networking // Jedność norm i wartości : zbiór studiów dedykowanych profesor Marii Gintowt-Jankowicz, [komitet red. Jan Pastwa et al.]. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2014, ISBN 9788361713852. p. 162-189. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 2,000]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 1,333].
 13. Chlivickas, Eugenijus; Melnikas, Borisas. Training in public administration for globalization and a knowledge-based society with a humanistic orientation in Lithuania // Human centered management in executive education global imperatives, innovation and new directions. Book 51 / edited by Maria-Teresa Lepeley, Ernst von Kimakowitz, Roland Bardy Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015, ISBN 9781137555403. p. 149-165. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 1,214]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].

SUDARYTAS IR (AR) REDAGUOTAS MOKSLO DARBAS

 1. Melnikas, Borisas (sudaryt.). Willem K.M. Brauers : literatūros rodyklė / sudarytojas Borisas Melnikas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 68 p. (Garbės daktarai). ISBN 9789955289289. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 4,250]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 4,250].
 2. Gečas, Kastytis [Гячас, Каститис] (sudaryt.); Jakubavičius, Artūras [Якубавичюс, Артурас] (sudaryt.); Melnikas, Borisas [Мельникас, Борисас] (sudaryt.). Экономика знаний: интернационализация и систематика инноваций : монографя / науч. ред. коллегия : Каститис Гячас, Артурас Якубавичюс, Борисас Мельникас. Вильнюс : Литовский инновационный центр, 2013. 703 p. ISBN 9786098058086. [M.kr.: 03S; 04S]; [Aut. lankų sk.: 50,214]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 33,476].
 3. Stankevičienė, Jelena (sudaryt.); Ginevičius, Romualdas (sudaryt.); Rutkauskas, Aleksandras Vytautas (sudaryt.); Dzemyda, Ignas (sudaryt.). The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. / Vilnius Gediminas technical university; [edited by Jelena Stankevičienė, Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas; managing editor Ignas Dzemyda]. Vol. 1, Vol. 2. Vilnius : Technika, 2014. 940 p. ISSN2029-4441. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. lankų sk.: 67,143]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 16,786].

STUDIJŲ LITERATŪRA

Vadovėliai

 
 1. Čėsna, Benediktas; Bagdžiūnaitė - Litvinaitienė, Lina; Jakubavičius, Artūras. Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje : vadovėlis / B. Čėsna, L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, A. Jakubavičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 248 p. : iliustr. ISBN 9786094570346. [M.kr.: 02T]; [Aut. lankų sk.: 17,714]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 5,905].
 2. Bivainis, Juozas; Chlivickas, Eugenijus; Gaulė, Eglė; Juralevičienė, Jolanta; Kaziliūnas, Adolfas; Melnikas, Borisas; Mikalauskas, Arvydas; Palidauskaitė, Jolanta; Pivoras, Saulius; Raipa, Alvydas; Smalskys, Vainius; Šenavičius, Antanas; Šnapštienė, Rasa; Tunčikienė, Živilė; Vitkauskas, Kęstutis; Žilinskas, Gintaras. Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis / Juozas Bivainis, Eugenijus Chlivickas, Eglė Gaulė, Jolanta Juralevičienė, Adolfas Kaziliūnas, Borisas Melnikas, Arvydas Mikalauskas, Jolanta Palidauskaitė, Saulius Pivoras, Alvydas Raipa, Vainius Smalskys, Antanas Šenavičius, Rasa Šnapštienė, Živilė Tunčikienė, Kęstutis Vitkauskas, Gintaras Žilinskas. Kaunas : Technologija, 2011. 278 p. ISBN 9786090201763. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 19,857]; [Ind.: 0,125] [Ind. aut. lankais: 2,482].
 3. Melnikas, Borisas; Chlivickas, Eugenijus; Razauskas, Tomas; Pipirienė, Vida. Europos Sąjunga: plėtros procesai : vadovėlis / Borisas Melnikas, Eugenijus Chlivickas, Tomas Razauskas, Vida Pipirienė. Vilnius : Technika, 2011. 276 p. ISBN 9786094570766. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 19,714]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 19,714].
 4. Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Strazdas, Rolandas; Chlivickas, Eugenijus; Lobanova, Liudmila; Stankevičienė, Jelena. Intelektinis verslas / B. Melnikas, A. Jakubavičius, R. Strazdas, E. Chlivickas, L. Lobanova, J. Stankevičienė. Vilnius : Technika, 2014. 456 p. ISBN 9786094576355. [M.kr.: 03S; 04S]; [Aut. lankų sk.: 31,500]; [Ind.: 0,800] [Ind. aut. lankais: 25,200].
 5. Melnikas, Borisas. Tarptautinis verslas : inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas : vadovėlis / Borisas Melnikas. Vilnius : Technika, 2014. 464 p. ISBN 9786094574573. [M.kr.: 03S; 04S]; [Aut. lankų sk.: 30,450]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 30,450].
   
  [Publikacijų grupėje: 5; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 3,258; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 83,751]
   

Mokomosios knygos

 
 1. Korsakienė, Renata; Lobanova, Liudmila; Stankevičienė, Asta. Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros : mokomoji knyga / Renata Korsakienė, Liudmila Lobanova, Asta Stankevičienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 222 p. : iliustr. ISBN 9789955288718. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 10,310]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 3,437].
 2. Backūnaitė, Eglė; Chlivickas, Eugenijus; Civinskas, Remigijus; Čiegis, Remigijus; Domarkas, Vladislavas; Dromantienė, Leta; Juralevičienė, Jolanta; Matusevičius, Darius; Melnikas, Borisas; Obrazcovas, Vladislavas; Palidauskaitė, Jolanta; Petrauskienė, Rūta; Petukienė, Evandželina; Piliutytė, Jolita; Pivoras, Saulius; Raipa, Alvydas; Rakauskienė, Ona Gražina; Savas, Edgaras; Segalovičienė, Irena; Smalskys, Vainius; Staponkienė, Jurga; Šnapštienė, Rasa; Tijūnelienė, Rigita; Žilinskas, Gintaras. Naujoji viešoji vadyba : mokomoji knyga / Eglė Backūnaitė, Eugenijus Chlivickas, Remigijus Civinskas, Remigijus Čiegis, Vladislavas Domarkas, Leta Dromantienė, Jolanta Juralevičienė, Darius Matusevičius, Borisas Melnikas, Vladislavas Obrazcovas, Jolanta Palidauskaitė, Rūta Petrauskienė, Evandželina Petukienė, Jolita Piliutytė, Saulius Pivoras, Alvydas Raipa, Ona Gražina Rakauskienė, Edgaras Savas, Irena Segalovičienė, Vainius Smalskys, Jurga Staponkienė, Rasa Šnapštienė, Rigita Tijunaitienė, Gintaras Žilinskas. Kaunas : Technologija, 2011. 393 p. ISBN 9789955252597. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 28,071]; [Ind.: 0,083] [Ind. aut. lankais: 2,339].
 3. Jakubavičius, Artūras; Strazdienė, Gražina; Vilys, Mantas; Burinskienė, Aurelija; Žemaitis, Eigirdas; Pipirienė, Vida. Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika : mokomoji knyga / Artūras Jakubavičius, Gražina Strazdienė, Mantas Vilys, Aurelija Burinskienė, Eigirdas Žemaitis, Vida Pipirienė. Vilnius : Technika, 2014. 219 p. ISBN 9786094576959. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. lankų sk.: 12,110]; [Ind.: 0,800] [Ind. aut. lankais: 9,688].
   
  [Publikacijų grupėje: 3; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,216; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 15,464]
   

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

 
 1. Alperytė, Irena (sudaryt.). SYNAXIS BALTICA MMX. Synaxis Baltica: Artistic gentrification of the old town / Irena Alperytė. Klaipėda, 2011. 156 psl. ISBN 9786099536705. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 11,143]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 11,143].
 2. Ulinskaitė, Dovilė; Tretjakovas, Jurijus; Stankevičienė, Jelena; Zemlickienė, Vaida. Magistrantūros studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete 2012 m. / Dovilė Ulinskaitė, Jurijus Tretjakovas, Jelena Stankevičienė, Vaida Zemlickienė. Vilnius : Technika, 2012. 132 p. : iliustr, portr. ISBN 9786094571091. [M.kr.: 07S]; [Aut. lankų sk.: 5,000]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 1,250].
 3. Jakubavičius, Artūras; Jucevičius, Robertas; Jucevičius, Giedrius; Kriaučionienė, Monika; Keršys, Marijus. Inovacijos versle : procesai, parama, tinklaveika : [mokymo priemonė] / Artūras Jakubavičius, Robertas Jucevičius, Giedrius Jucevičius, Monika Kriaučionienė, Marijus Keršys ; Lietuvos inovacijų centras, Lietuvos pramonininkų konfederacija. Vilnius : Lietuvos inovacijų centras, 2008. 175 p. ISBN 9789955843009. [M.kr.: 03S; 04S]; [Aut. lankų sk.: 12,500]; [Ind.: 0,200] [Ind. aut. lankais: 2,500].
  • Puslapio administratoriai:
  • Laima Švedienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė