Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

 1. Vadybos katedra (toliau – Katedra) aktyviai dalyvauja įgyvendinant visas Verslo vadybos fakulteto studijų programas: Verslo vadybos (I ir II pakopos), Organizacijų valdymo (I pakopos), Ekonomikos inžinerijos (I ir II pakopos), Inžinerinės ekonomikos ir vadybos (II pakopos) studijų programas.
 2. Katedros darbuotojai dėsto visų fakultetų studentams šiuos dalykus: Marketingas, Strateginis valdymas, Internetinis marketingas, Vadyba, Vadybos pagrindai, Vadybos teorija.
 3. Katedra kuruoja šias vadybos ir verslo krypčių studijų programų specializacijas:
**Pirmosios studijų pakopos:
 1. Verslo vadybos studijų programos specializacija – Verslo aplinkos vadyba;
 2. Organizacijų valdymo studijų programos specializacija – Įstaigų administravimas.
 Studijų kryptis
Studijų programa
Specializacija
Vadyba
 
Organizacijų valdymas
Įstaigų administravimas
Verslas
Verslo vadyba
Verslo aplinkos vadyba
 
**Antrosios studijų pakopos:
 1. Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos specializacijos – Verslioji lyderystė, Aviacijos vadyba.
 2. Verslo vadybos studijų programos specializacija – Socialinio verslo vadyba.
 Studijų kryptis
Studijų programa
Specializacija
Vadyba
Inžinerinė ekonomika ir vadyba
Verslioji lyderystė
Aviacijos vadyba
Verslas
Verslo vadyba
Socialinio verslo vadyba
**Trečiosios studijų pakopos:
Vadovaujama 03S (Vadyba) mokslo krypties disertacijoms.
Doktorantūros studijos skirtos aukščiausio kvalifikacinio lygmens specialistų – mokslo daktarų – rengimui. Katedra kuruoja šiuos doktorantūros studijų dalykų modulius: Vadybos teorija, Viešojo valdymo teorija. Katedros darbuotojai vadovauja doktorantams, rengiantiems vadybos (03S - Vadyba) mokslo krypties disertacinius darbus. Nuo katedros įkūrimo (2001 m. birželio mėn.) disertacijas apgynė daugiau kaip 13 katedros doktorantų. Prof. J. Bivainis buvo VGTU socialinių mokslų vadybos krypties doktorantūros komiteto pirmininkas nuo 2010 m. iki 2014 m., doc. dr. Ž.Tunčikienė – minėto komiteto sekretorė yra nuo 2010 m.
Katedra 2010-2011 metais, siekiant geresnės studijų kokybės, dalyvavo vykdant Vadybos ir Ekonomikos krypčių studijų programų atnaujinimo projektą. Buvo atnaujintos ir pertvarkytos šios studijų programos:
*I pakopos (bakalauro): Organizacijų valdymas, Verslo vadyba.
*II pakopos (magistro): Inžinerinė ekonomika ir vadyba, Verslo vadyba.
Katedra dalyvavo atnaujinant studijų programas kituose fakultetuose – parengti atnaujinti Katedros kuruojami moduliai.
Katedra dalyvauja kuriant naujas studijų programas. Parengti dalykų moduliai 2011 m. akredituotai Ekonomikos inžinerijos programai. Be to, buvo aktyviai dalyvaujama rengiant "Pramogų industrijos" studijų programą.
Katedros kuruojamų specializacijų studentai rašo baigiamuosius darbus šiomis temų grupėmis:
 1. Socialinės ekonominės transformacijos.
 2. Darnios ūkio plėtros modeliavimas.
 3. Ūkio funkcionavimo patikimumo ir efektyvumo didinimas.
Katedros dėstytojai dėsto visų VGTU fakultetų studentams, kurių studijų programose yra šių dalykų moduliai:  Ekonomika  1,  Ekonomika, Makroekonomika,  Ekonomikos teorija,  Vadyba,  Vadybos pagrindai, Vadybos teorija.
Katedros dėstytojai naudoja inovatyvius mokymo metodus, technologijas:
VGTU studijų programos ir jas sudarantys dalykų moduliai tobulinami orientuojantis į modulinę sandarą, o pats studijų procesas ir taikomi studijų metodai – į besimokantįjį, jo poreikius, vis didesnį dėmesį skiriant bendrosioms mokymosi visą gyvenimą kompetencijoms. Studentui vis daugiau suteikiama galimybių rinktis studijų turinį, būdą, laiką, skatinant savarankišką studento darbą, e-mokymąsi.
Katedros dėstytojai skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus, vadovauja studentų pažintinėms ir profesinės veiklos praktikoms, kursiniams ir baigiamiesiems darbams, kurių metu studijos vis dažniau organizuojamas kaip probleminis ir projektinis mokymas, be įprastų taikant ir inovatyvius kūrybinius studijų metodus: euristinius, tiriamuosius, probleminius. Praktinių užsiėmimų metu taikomi aktyvūs studijų metodai, orientuoti į studento kūrybiškumo, saviraiškos ir žodinės komunikacijos kompetencijų ugdymą: atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, minčių lietus, diskusijos, debatai, veikla grupėse ir kt.
VVF sukurta Integruota verslo procesų modeliavimo sistema apimanti 18 studijų dalykų (tarp kurių ir 6 priklausantys katedrai: Viešojo sektoriaus organizavimas, Makroekonomika, Konkurencijos pagrindai, Organizacijos aplinkos tyrimai, Darni verslo plėtra ir Biudžeto planavimas ir administravimas) naudojama praktinių užsiėmimų metu.
Galimybę studijuoti savarankiškai suteikia virtualaus mokymosi aplinka MOODLE.
Katedros dėstytojai dėsto anglų kalba, dalyvauja ERASMUS programose:
Studijų tarptautiškumui didinti, skatinti tarptautiniams studentų mainams, verslo vadybos programos dviejų specializacijų studijos  vyksta anglų kalba. VGTU studijuojantiems ir pagal studentų mainų programas besimokantiems studentams paskaitas anglų kalba skaito ir praktinius užsiėmimus veda šie katedros dėstytojai: doc. dr. R. Drejeris, doc. dr. A. Tamošiūnas, doc. dr. V. Peleckienė, doc. dr. V. Petraškevičius, lekt. A. Kiselevskaja, lekt. J. Žukauskaitė.
Katedros dėstytojai skiria išskirtinį dėmesį studijų kokybei ir diegia studijų kokybės vadybos sistemą:
Pagal ES fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų finansuojamo projekto: Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms (kodas NR. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038): (vykdant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ kuriama virtualioje erdvėje sistema, apimanti Integruotą verslo procesų modeliavimo sistemą apimančią 18 studijų dalykų, kuri bus naudojama praktinių užsiėmimų metu.
 
Metai
Projektas
2010–2012
"Integruotos   verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos   ir verslo administravimo studijoms“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038l.
2012–2013
"Vilniaus   Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos   diegimas“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027.
2012-2014
„Neformaliu   būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo   įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003
2015
„Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003
 
 
Universitetinės vientisosios studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVSEA11364 Ekonomika 3 3 F
VVSEA11556 Vadyba 6 6 F
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVSEB07713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVSEB07713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVSEB07713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVSEB07714 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVSEB07714 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVSEB07714 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVSEB07715 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVSEB07715 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVSEB07715 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVSEB07716 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVSEB07716 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVSEB07716 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVSEB07717 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVSEB07717 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVSEB07717 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVSEB07718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVSEB07718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVSEB07718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVSEB11707 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11707 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11711 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11712 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVSEB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11706 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11706 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVSEB11706 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVSEB11708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11721 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11721 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB11723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEB11723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVSEB08726 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVSEB08726 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVSEB08726 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVSEB08727 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVSEB08727 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVSEB08727 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVSEB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVSEB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVSEB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVSEB08729 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVSEB08729 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVSEB08729 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVSEB08730 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVSEB08730 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVSEB08730 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVSEB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVSEB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVSEB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVSEB11807 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11807 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11817 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11818 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 H
VVSEB11803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11805 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11805 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 H
VVSEB11806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11808 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11808 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 H
VVSEB11808 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11826 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11826 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11824 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11824 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11825 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11825 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB11827 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVSEB11827 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVSEB08734 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVSEB08734 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVSEB08734 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVSEB08735 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVSEB08735 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVSEB08735 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVSEB08736 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVSEB08736 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVSEB08736 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVSEB08737 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVSEB08737 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVSEB08737 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVSEB08738 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVSEB08738 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVSEB08738 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVSEB08739 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVSEB08739 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVSEB08739 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVSEB11813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVSEB11813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVSEB11819 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVSEB11820 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVSEB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVSEB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 H
VVSEB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVSEB11810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVSEB11810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVSEB11811 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVSEB11811 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVSEB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVSEB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 H
VVSEB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVSEB11814 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVSEB11814 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 H
VVSEB11814 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVSEB11832 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVSEB11832 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVSEB11828 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVSEB11828 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVSEB11829 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVSEB11829 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVSEB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVSEB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVSEB11831 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVSEB11831 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVSEB11833 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVSEB11833 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVSEB11815 Biudžeto planavimas ir administravimas 3 3 F
VVSEB11715 Darbo ekonomika 3 3 F
VVSEB11715 Darbo ekonomika 3 3 I
VVSEB11715 Darbo ekonomika 3 3 O
VVSEB08722 Darni verslo plėtra 3 3 D
VVSEB08722 Darni verslo plėtra 3 3 N
VVSEB08722 Darni verslo plėtra 3 3 V
VVSEB11801 Darni verslo plėtra 3 3 F
VVSEB11801 Darni verslo plėtra 3 3 I
VVSEB11801 Darni verslo plėtra 3 3 O
VVSEB11357 Ekonomika 4 4 F
VVSEB11552 Ekonomika 3 3 I
VVSEB11751 Ekonomika 4 4 F
VVSEB14352 Ekonomika 3 3 F
VVSEB11455 Ekonomika 3 3 I
VVSEB11455 Ekonomika 3 3 H
VVSEB11455 Ekonomika 3 3 F
VVSEB11754 Ekonomika 4 4 F
VVSEB11358 Ekonomika 3 3 I
VVSEB11358 Ekonomika 3 3 H
VVSEB11358 Ekonomika 3 3 F
VVSEB14452 Ekonomika 3 3 I
VVSEB14452 Ekonomika 3 3 F
VVSEB14352 Ekonomika 3 3 I
VVSEB14352 Ekonomika 3 3 H
VVSEB11651 Ekonomika 3 3 F
VVSEB11552 Ekonomika 3 3 H
VVSEB11753 Ekonomika 3 3 F
VVSEB11753 Ekonomika 3 3 I
VVSEB11552 Ekonomika 3 3 F
VVSEB11853 Ekonomika (aviatoriams) 3 3 F
VVSEB11354 Ekonomika 1 3 3 F
VVSEB11354 Ekonomika 1 3 3 I
VVSEB11363 Ekonomika 1 3 3 F
VVSEB11363 Ekonomika 1 3 3 I
VVSEB13351 Ekonomika 1 3 3 H
VVSEB11365 Ekonomika 1 3 3 H
VVSEB11363 Ekonomika 1 3 3 H
VVSEB11351 Ekonomika 1 3 3 F
VVSEB11354 Ekonomika 1 3 3 H
VVSEB13352 Ekonomikos teorija 3 3 H
VVSEB11101 Ekonominių teorijų raida 4 4 F
VVSEB11101 Ekonominių teorijų raida 4 4 H
VVSEB11101 Ekonominių teorijų raida 4 4 I
VVSEB14201 ES mokesčių sistema 4 4 F
VVSEB14201 ES mokesčių sistema 4 4 I
VVSEB12551 Integruotos marketingo komunikacijos 5 5 F
VVSEB12551 Integruotos marketingo komunikacijos 5 5 I
VVSEB11816 Įstaigos veiklos plano ir biudžeto rengimas (kompleksinis projektas) 6 6 F
VVSEB11716 Kompleksinis projektas (Verslo santykių ekonomika) 5 5 F
VVSEB11716 Kompleksinis projektas (Verslo santykių ekonomika) 5 5 I
VVSEB11716 Kompleksinis projektas (Verslo santykių ekonomika) 5 5 O
VVSEB11601 Konkurencijos pagrindai 6 6 F
VVSEB11601 Konkurencijos pagrindai 6 6 I
VVSEB13101 Konkurencijos pagrindai 6 6 O
VVSEB11821 Konkurencijos tyrimai 7 7 F
VVSEB11821 Konkurencijos tyrimai 7 7 I
VVSEB11821 Konkurencijos tyrimai 7 7 O
VVSEB11403 Makroekonomika 5 5 F
VVSEB11401 Makroekonomika 5 5 F
VVSEB11401 Makroekonomika 5 5 I
VVSEB11453 Makroekonomika 5 5 F
VVSEB11362 Makroekonomika 4 4 F
VVSEB11456 Makroekonomika 5 5 F
VVSEB11456 Makroekonomika 5 5 I
VVSEB11302 Makroekonomika 5 5 F
VVSEB11302 Makroekonomika 5 5 I
VVSEB11458 Makroekonomika 5 5 F
VVSEB07719 Organizacijos aplinkos tyrimai 7,5 7,5 D
VVSEB07719 Organizacijos aplinkos tyrimai 7,5 7,5 N
VVSEB07719 Organizacijos aplinkos tyrimai 7,5 7,5 V
VVSEB07720 Organizacijos aplinkos tyrimai 7,5 7,5 D
VVSEB07720 Organizacijos aplinkos tyrimai 7,5 7,5 N
VVSEB07720 Organizacijos aplinkos tyrimai 7,5 7,5 V
VVSEB11701 Organizacijos aplinkos tyrimai 8 8 F
VVSEB11701 Organizacijos aplinkos tyrimai 8 8 I
VVSEB11709 Organizacijos aplinkos tyrimai 8 8 F
VVSEB11714 Organizacijos aplinkos tyrimai 4 4 F
VVSEB11714 Organizacijos aplinkos tyrimai 4 4 I
VVSEB11402 Pažintinė praktika 3 3 F
VVSEB11402 Pažintinė praktika 3 3 I
VVSEB11405 Pažintinė praktika 3 3 F
VVSEB11406 Pažintinė praktika 3 3 F
VVSEB11406 Pažintinė praktika 3 3 I
VVSEB12451 Pramogų ekonomika 6 6 F
VVSEB12451 Pramogų ekonomika 6 6 I
VVSEB12251 Pramogų industrijų įvadas 3 3 F
VVSEB12251 Pramogų industrijų įvadas 3 3 I
VVSEB11713 Prekybos ekonomika 3 3 F
VVSEB11713 Prekybos ekonomika 3 3 I
VVSEB11717 Profesinė praktika 12 12 F
VVSEB11717 Profesinė praktika 12 12 I
VVSEB11702 Profesinės veiklos praktika 12 12 F
VVSEB11702 Profesinės veiklos praktika 12 12 I
VVSEB11710 Profesinės veiklos praktika 12 12 F
VVSEB11752 Vadyba 3 3 F
VVSEB11452 Vadyba 3 3 F
VVSEB11353 Vadyba 5 5 F
VVSEB11353 Vadyba 5 5 H
VVSEB11353 Vadyba 5 5 I
VVSEB11851 Vadyba 6 6 F
VVSEB11553 Vadyba 5 5 F
VVSEB11553 Vadyba 5 5 I
VVSEB11554 Vadyba 3 3 F
VVSEB11554 Vadyba 3 3 H
VVSEB11554 Vadyba 3 3 I
VVSEB11451 Vadyba 4 4 F
VVSEB11151 Vadyba 4 4 F
VVSEB11361 Vadyba 5 5 F
VVSEB11361 Vadyba 5 5 H
VVSEB11361 Vadyba 5 5 I
VVSEB11555 Vadyba 5 5 F
VVSEB11356 Vadyba 4 4 F
VVSEB11356 Vadyba 4 4 I
VVSEB11359 Vadyba 3 3 F
VVSEB11359 Vadyba 3 3 H
VVSEB11359 Vadyba 3 3 I
VVSEB11460 Vadyba 3 3 F
VVSEB11460 Vadyba 3 3 H
VVSEB11460 Vadyba 3 3 I
VVSEB11203 Vadyba 4 4 F
VVSEB11203 Vadyba 4 4 I
VVSEB11653 Vadyba 3 3 F
VVSEB11461 Vadyba 3 3 H
VVSEB13451 Vadyba 4 4 H
VVSEB14151 Vadyba 6 6 F
VVSEB14151 Vadyba 6 6 I
VVSEB14251 Vadyba 3 3 F
VVSEB14202 Vadyba 4 4 F
VVSEB14202 Vadyba 4 4 I
VVSEB11201 Vadybos pagrindai 4 4 F
VVSEB11201 Vadybos pagrindai 4 4 I
VVSEB11202 Vadybos pagrindai 4 4 F
VVSEB11252 Vadybos pagrindai 4 4 F
VVSEB11254 Vadybos pagrindai 3 3 F
VVSEB11255 Vadybos pagrindai 5 5 F
VVSEB11255 Vadybos pagrindai 5 5 I
VVSEB08723 Verslo ir jo aplinkos darnios plėtros projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 D
VVSEB08723 Verslo ir jo aplinkos darnios plėtros projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 N
VVSEB08723 Verslo ir jo aplinkos darnios plėtros projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 V
VVSEB11802 Verslo ir jo aplinkos darnios plėtros projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 F
VVSEB11802 Verslo ir jo aplinkos darnios plėtros projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 I
VVSEB11802 Verslo ir jo aplinkos darnios plėtros projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 O
VVSEB11404 Viešojo sektoriaus ekonomika 6 6 F
VVSEB11454 Viešojo sektoriaus ekonomika 6 6 F
VVSEB11457 Viešojo sektoriaus ekonomika 6 6 F
VVSEB11457 Viešojo sektoriaus ekonomika 6 6 I
VVSEB11602 Viešojo sektoriaus ekonomika 4 4 F
VVSEB11602 Viešojo sektoriaus ekonomika 4 4 I
VVSEB11301 Viešojo sektoriaus organizavimas 6 6 F
VVSEB11834 Viešojo sektoriaus organizavimas 4 4 I
VVSEB11835 Viešojo sektoriaus organizavimas 3 3 I
VVSEB14601 Viešojo sektoriaus organizavimas 3 3 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVSEM12101 Antreprenerystė 7 7 F
VVSEM12201 Besimokanti organizacija 7 7 F
VVSEM12301 Darbo rinka 6 6 F
VVSEM13301 Darbo rinka 6 6 F
VVSEM13301 Darbo rinka 6 6 H
VVSEM13201 Darnioji verslo plėtra 7 7 F
VVSEM13201 Darnioji verslo plėtra 7 7 H
VVSEM11304 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVSEM11306 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVSEM11306 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVSEM12302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVSEM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVSEM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVSEM13304 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVSEM13304 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVSEM15301 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVSEM11105 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEM11107 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEM11107 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVSEM12103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEM13102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEM13102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVSEM13104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEM13104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVSEM15102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVSEM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVSEM11206 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVSEM11206 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVSEM12203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVSEM13203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVSEM13203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVSEM13207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVSEM13207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVSEM15203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVSEM13202 Mokslinė praktika 6 6 F
VVSEM13202 Mokslinė praktika 6 6 H
VVSEM13206 Mokslinės veiklos praktika 6 6 F
VVSEM13206 Mokslinės veiklos praktika 6 6 H
VVSEM13103 Paslaugų teorija 7 7 F
VVSEM13103 Paslaugų teorija 7 7 H
VVSEM13204 Paslaugų vadyba 7 7 F
VVSEM13204 Paslaugų vadyba 7 7 H
VVSEM12202 Profesinė praktika 6 6 F
VVSEM13101 Socialinė ekonomika 7 7 F
VVSEM13101 Socialinė ekonomika 7 7 H
VVSEM11115 Vadybos teorija 7 7 F
VVSEM11116 Vadybos teorija 6 6 F
VVSEM12102 Vadybos teorija 7 7 F
VVSEM13205 Verslo paslaugų ekonomika 7 7 F
VVSEM13205 Verslo paslaugų ekonomika 7 7 H
VVSEM13303 Viešųjų paslaugų ekonomika 6 6 F
VVSEM13303 Viešųjų paslaugų ekonomika 6 6 H
VVSEM15101 Oro uostų, oro bendrovių ir oro navigacijos įmonių vadyba 7 7 F
 
 

Pažintinė praktika (ATNAUJINTA!)

Praktikos metu Verslo vadybos programos studentas įgyja žinių apie įmonės, kurioje atliekama praktika, verslo kūrimo ir funkcionavimo ypatumus, organizacijos sandarą ir jos valdymą, išorinių aplinkos ir veiklos vidinių veiksnių visumą bei poveikį įmonės veiklos rezultatams. Praktikos užduotį rasite čia.
 
Praktikos metu Ekonomikos inžinerijos programos studentas įgyja žinių apie įmonės, kurioje atliekama praktika, verslo santykių ypatumus, organizacijos sandarą ir jos ekonominių procesų valdymą, išorinių aplinkos ir veiklos vidinių veiksnių visumą, jų vertinimo, apskaitos ir valdymo ypatumus bei poveikį įmonės ekonominės veiklos rezultatams. 

Profesinė praktika

Praktikos metu Įstaigų vadybos programos studentas įgyja žinių apie išorinių aplinkos ir veiklos vidinių veiksnių visumą, jų valdymo galimybes, įstaigos vadybinių  problemų visumą, įstaigų administravimo ypatumus, bei jų poveikį įstaigų veiklai.
 
Praktikos metu Verslo vadybos programos studentas įgyja žinių apie įmonės, kurioje atliekama praktika, verslo kūrimo ir funkcionavimo ypatumus, organizacijos sandarą ir jos valdymą, išorinių aplinkos ir veiklos vidinių veiksnių visumą bei poveikį įmonės veiklos rezultatams.
 
Praktikos metu Ekonomikos inžinerijos programos studentas įgyja žinių apie įmonės, kurioje atliekama praktika, verslo santykių ypatumus, organizacijos sandarą ir jos ekonominių procesų valdymą, išorinių aplinkos ir veiklos vidinių veiksnių visumą, jų vertinimo, apskaitos ir valdymo ypatumus bei poveikį įmonės ekonominės veiklos rezultatams. Verslo santykių ekonomikos specializacijos studentai profesinės praktikos programą gali rasti čia, užduotį galite rasti čia, vadovo atsiliepimo formą galite rasti čia.
 

Mokslinės veiklos praktika

Praktikos metu Versliosios lyderystės specializacijos magistrantai susipažįsta su versliosios lyderystės procesais organizacijoje ir įgyja praktinių gebėjimų ir įgūdžių taikant šiuolaikines versliosios lyderystės teorijas sistemiškai analizuojant ir sprendžiant uždavinius susijusius su versliosios lyderystės procesų efektyvumo didinimu.
 
Praktikos metu Socialinio verslo vadybos specializacijos magistrantai susipažįsta su socialinio verslo procesais organizacijoje ir įgyja praktinių gebėjimų ir įgūdžių taikant šiuolaikines socialinio verslo vadybos teorijas sistemiškai analizuojant ir sprendžiant uždavinius susijusius su socialinio verslo vadybos procesų efektyvumo didinimu.
 
Praktikos metu Paslaugų ekonomikos specializacijos magistrantai susipažįsta su ekonomikos procesais organizacijoje ir įgyja praktinių gebėjimų ir įgūdžių taikant šiuolaikines paslaugų ekonomikos teorijas sistemiškai analizuojant ir sprendžiant uždavinius susijusius su paslaugų ekonomikos procesų efektyvumo didinimu.
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Audickaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė