Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Globalizacija, įvairių kultūrų ir tradicijų integracija, mokslo ir technikos pažanga pagrindžia mokslinių tyrimų, kaip priemonės pažinti ir suprasti transformacijos procesus, būtinumą. Neatsitiktinai Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros mokslo kryptis – plėtoti šiuolaikiškas ekonomikos ir vadybos koncepcijas, kurias diktuoja globalieji pokyčiai socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo srityse.
Tikslai, siekiami rezultatai
Šių sričių moksliniais tyrimais siekiama ne tik turtinti žinias apie žmogų ir visuomenę, bet ir sudaryti prielaidas skatinti inovacijas, spręsti aktualias ekonomines ir socialines problemas.
Katedros mokslininkų, tyrėjų bei praktikų glaudus bendradarbiavimas leidžia, panaudojant sukauptą kompetenciją, vykdyti kryptingus mokslinius tyrimus, taip prisidedant prie ūkio socialinės, ekonominės ir kultūrinės plėtros.
Katedra vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę veiklą tobulinant verslo aplinką bei plėtojant inovacijas šiose svarbiausiose mokslinių tyrimų kryptyse:
 1. Socialinės ekonominės transformacijos.
 2. Darnios ūkio plėtros modeliavimas.
 3. Ūkio funkcionavimo patikimumo ir efektyvumo didinimas.
 
 
 • Kompleksiniai socialinės ekonomikos, darniosios plėtros ir socialiai atsakingo verslo tyrimai, susieti su globalizacijos ir Europos integracijos kontekstais.
 • Įvairiapusiški darbo rinkos ir darbo modernizavimo problematikos globalių pokyčių aplinkose tyrimai, ypatingą dėmesį skiriant žinojimo ir  kūrybos ekonomikai, jungiant VGTU technologines kompetencijas su šiuolaikiniu ekonominiu ir darniojo verslo bei vadybos įprasminimu.
 • Viešojo valdymo efektyvumo tyrimai, nagrinėjantys ekonominius ir vadybinius viešojo valdymo aspektus bei jų modernizavimo klausimus.
 • Konkurencingumo ir verslo aplinkos tyrimai.
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedroje atlikti užsakomieji darbai:
 
2013 m. įvykdyti:
Lietuvos pašto paslaugų rinkos analizė. Užsakovas - UAB "Verslo spaudos centras". Darbo vadovas – prof. dr. I. Skačkauskienė. Vykdytojaidoc. dr. l. Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. R. Zabarauskaitė, doc. dr. R. Drejeris.
Inovacijų - programinės įrangos "Asmeninis pirklys" - kūrimo ir diegimo galimybių studija“. Užsakovas - UAB "Fresh Id". Darbo vadovas – prof. dr. I. Skačkauskienė. Vykdytojaidoc. dr. M. Vilys.
 
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedroje atlikti kvalifikaciniai mokslo darbai:
 
2016 – iki dabar vykdomas  mokslo kvalifikacinis darbas „Socialinės atsakomybės tyrimas“
Darbo vadovas –  prof. dr. Ilona Skačkauskienė. Vykdytojaidoc. dr. Daiva Andriušaitienė, doc. dr. Rolandas Drejeris, doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Valentina Peleckienė, doc. dr. Askoldas Podviezko,  doc. dr. Ilona Skačkauskienė, doc. dr. Andrius Tamošiūnas, doc. dr. Živilė Tunčikienė, lekt. Sigitas Davidavičius, lekt. Giedrė Dzemydaitė, lekt. Regina Gurkšnienė, lekt. dr. Daiva Jurevičienė, lekt. Aušra Katinienė, lekt. Anželika Kiselevskaja, lekt. Rūta Mikštienė, lekt. Rasa Pališkienė, lekt. Viktorija Podgaiskytė, lekt. dr. Vladislavas Petraškevičius, lekt. Virgilijus Rutkauskas, lekt. Jolanta Skirmantienė, lekt. Mindaugas Samoška, lekt. Kristina Vaičiūtė, lekt. Neringa Vilkaitė – Vaitonė, lekt. Jurgita Žukauskaitė.
 
2011 – 2015 mokslo kvalifikacinis darbas „Verslo sąlygų palankumo didinimo galimybių tyrimai“
Darbo vadovas –  doc. dr. Ilona Skačkauskienė. Vykdytojailekt. R. Liukaitis;lekt. K. Audickaitė, lekt. S. Bytautė, lekt. D. Jansevičiūtė,asist.  A. Katinienė,doc.dr. J. Krumplytė, doc. dr. V. Petraškevičius, doc. dr. A. Tamošiūnas, doc. dr. R. Zabarauskaitė; lekt. K. Audickaitė,lekt. D. Jansevičiūtė, lekt. A. Katinienė,lekt.dr. J. Krumplytė,lekt. Rasa Pališkienė; doc. dr. V. Petraškevičius, doc. dr. A. Tamošiūnas, doc.dr. R. Zabarauskaitė, doc. dr. Artūras Vitas; rof. habil. dr.J. Bivainis, doc. dr. D. Andriušaitienė, doc. dr. R. Drejeris, doc. dr. A.  Jakutis, doc. dr. L. Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. V. Peleckienė, doc. dr. I.  Skačkauskienė, doc. dr. Ž. Tunčikienė, lekt. R. Mikštienė, lekt. V. Podgaiskytė, asist. I.  Daukševičiūtė, asist. T. Sragauskas.
 
2006 – 2010 m. vykdytas mokslo kvalifikacinis darbas „Darnaus verslo ir jo aplinkos plėtros tyrimai“
Darbo vadovas –  prof. habil. dr. J. Bivainis. Vykdytojai: doc. dr. Daiva Andriušaitienė, doc. dr. Inga Blažienė, doc. dr. Fabijonas Saulius Butkus, doc. dr. Rolandas Drejeris, doc. dr. Algirdas Jakutis, doc. dr. Renatas Morkvėnas, doc. dr. Laima Okunevičiūtė –Neverauskienė, doc. dr. Vladislavas Petraškevičius, doc. dr. Česlovas Purlys, doc. dr. Jurgis Samulevičius, doc. dr. Ilona Skačkauskienė, doc. dr. Andrius Tamošiūnas, doc. dr. Živilė Tunčikienė, lekt. dr. Nelė Jurkėnaitė, lekt. ekonomistas Romualdas Liukaitis, asist. magistras Tomas Sragauskas.
 
2002 – 2005 m. vykdytas mokslo kvalifikacinis darbas „Verslo subjektų bei verslo aplinkos adaptacijos tarptautinės integracijos ir globalizacijos sąlygomis tyrimai“
Darbo vadovas –  prof. habil. dr. Juozas Bivainis. Vykdytojai: prof. habil. dr. Algis Šileika, prof. dr. Fabijonas Saulius Butkus,  doc. dr. Inga Blažienė,  doc. dr. Algirdas Jakutis, doc. dr. Česlovas Purlys,   doc. dr. Gediminas Ramanauskas, doc. dr. Andrius Tamošiūnas, lekt. dr. Romualdas Patalavičius, lekt. dr. Vladislavas Petraškevičius, lekt. dr. Jurgis Samulevičius, lekt. dr. Jonas Vėlyvis, lekt. magistrė Ingrida Vainienė, jaun. mokslo darb. magistrė Kristina Garškaitė, asist. magistrė Marytė Alminauskienė, asist. ekonomistas Romualdas Liukaitis, asist. magistrė Jolita Ramanauskienė, dokt. magistrė Laima Okunevičiūtė–Neverauskienė, dokt. magistrė Živilė Tunčikienė.              
Dėstytojas
Laikotarpis
Stažuotės vieta
Doc. dr. Valentina Peleckienė
2015-01-01 – 2015-01-31
UAB ,,Būsto paskolų draudimas”
Lekt. Rūta Mikštienė
2013-12-02 – 2014-01-31
UAB ,,Forma”
Doc. dr. Daiva Andriušaitienė
2012-09-01 – 2012-10-31
Lietuvos pramoninkų konfederacija, Ekonomikos ir finansų departamentas
Prof. dr. Ilona Skačkauskienė
2011-09-01 – 2012-01-31
Compensa TU S.A. Lietuvos filialas
Doc. dr. Živilė Tunčikienė
2010-09-01 – 2011-01-31
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Doc. dr. Rolandas Drejeris
2011-03-31 – 2011-04-22
Švedija, Karlstado universitetas, Paslaugų tyrimo centras
Doc. dr. Rolandas Drejeris
2011-02-01 – 2011-03-30; 2011-04-23 – 2011-06-30
Vilniaus verslo konsultacinis centras
Doc. dr. Algirdas Jakutis
2009-09-01 – 2010-01-31
UAB “Vilniaus kranų transportas”
Dalyvavimas konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose:
 
2015 m.
 1. D. Andriušaitienė, mokslo komiteto narė, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros sekcijos pirmininkė, 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2015 m. vasario 5 d., Vilniuje.
 2. R. Drejeris, organizacinio komiteto narys, sekcijos „Šiuolaikiniai vadybos ir ekonomikos studijų klausimai: problemos ir perspektyvos“ pirmininkas, tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vyksianti 2015 m. lapkričio 12-13 d., Vilniuje.
 3. I. Skačkauskienė, organizacinio komiteto narė, sekcijos „Darnus ekonomikos vystymasis“ pirmininkė, tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vyksianti 2015 m. lapkričio 12-13 d., Vilniuje.
2014 m.
 1. D. Andriušaitienė, mokslo komiteto narė, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros sekcijos pirmininkė, 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2014 m. vasario 6 d., Vilniuje.
 2. R. Drejeris, organizacinio komiteto narys, sekcijos „Šiuolaikiniai vadybos ir ekonomikos studijų klausimai: problemos ir perspektyvos“ pirmininkas, tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vyksianti 2014 m. lapkričio 14-15 d., Vilniuje.
 3. V. Peleckienė,  organizacinio komiteto narė ir sekcijos „Socialinė ir ekonominė verslo aplinka“ pirmininkė, 8-oji tarptautinė mokslinė konferencija Verslas ir vadyba 2014“., vykusi 2014 m. gegužės 15–16 d.
 4. I. Skačkauskienė, organizacinio komiteto narė, sekcijos „Darnus ekonomikos vystymasis“ pirmininkė, tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vyksianti 2014 m. lapkričio 14-15 d., Vilniuje.
 5. Ž. Tunčikienė. organizacinio komiteto narė ir sekcijos „Įmonių valdymas“ pirmininkė, 8-oji tarptautinė mokslinė konferencija Verslas ir vadyba 2014“., vykusi 2014 m. gegužės 15–16 d.
2013 m.
 1. D. Andriušaitienė, mokslo komiteto narė, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros sekcijos pirmininkė, 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2013 m. vasario 7 d., Vilniuje.
 2. R. Drejeris, organizacinio komiteto narys, sekcijos „Šiuolaikiniai vadybos ir ekonomikos studijų klausimai: problemos ir perspektyvos“ pirmininkas, tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vyksianti 2013 m. lapkričio 14-15 d., Vilniuje.
 3. I. Skačkauskienė, mokslo komiteto narė, tarptautinė mokslinė konferencija „Human Resources and Regional Development“, vykusi 2013 m. spalio 3-4, Slovakijoje.
 4. I. Skačkauskienė, organizacinio komiteto narė, sekcijos „Darnus ekonomikos vystymasis“ pirmininkė, tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vykusi 2013 m. lapkričio 14-15 d., Vilniuje.
 5. I. Skačkauskienė, mokslo komiteto narė, 10-osios tarptautinė mokslinė konferencija „Sustainable regional development: economical, management and technological possibilities“, vykusi 2013 m. spalio 25-26, Klaipėdoje.
2012  m.
 1. D. Andriušaitienė, mokslo komiteto narė, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros sekcijos pirmininkė, 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2012 m. vasario 2 d., Vilniuje.
 2. R. Drejeris, organizacinio komiteto narys, sekcijos „Šiuolaikiniai vadybos ir ekonomikos studijų klausimai: problemos ir perspektyvos“ pirmininkas, tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vyksianti 2012 m. lapkričio 15 d., Vilniuje.
 3. I. Skačkauskienė, organizacinio komiteto narė, sekcijos „Darnus ekonomikos vystymasis“ pirmininkė, tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vykusi 2012 m. lapkričio 15 d., Vilniuje.
 4. I. Skačkauskienė, organizacinio komiteto narė, sekcijos „Socialinės ir ekonominės verslo aplinkos“ pirmininkė, 7–oji tarptautinė mokslinė konferencija „Verslas ir vadyba–2012“, vykusi 2012 m. gegužės 10-11 d.
 5. Ž. Tunčikienė. organizacinio komiteto narė, 7–oji tarptautinė mokslinė konferencija „Verslas ir vadyba–2012“, vykusi 2012 m. gegužės 10-11 d.
2011 m.
 1.  D. Andriušaitienė, mokslo komiteto narė, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros sekcijos pirmininkė, 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2011 m. vasario 3 d., Vilniuje.
 2. I. Skačkauskienė, organizacinio komiteto narė, sekcijos „Social economical environment of business“ pirmininkė, mokslinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos“, vykusi 2011 m. lapkričio 17 d., Vilniuje.
2010 m.
 1. D. Andriušaitienė, mokslo komiteto narė, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros sekcijos pirmininkė, 13-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2010 m. vasario 4 d., Vilniuje.
 2. R. Drejeris, organizacinio komiteto narys, sekcijos „Socialinės ir ekonominės verslo aplinka“ pirmininkas, 6–oji tarptautinė mokslinė konferencija „Verslas ir vadyba–2012“, vykusi 2010 m. gegužės 13-14 d.
 3. I. Skačkauskienė, organizacinio komiteto narė, sekcijos „Socialinė, ekonominė verslo aplinka“ pirmininkė, mokslinė konferencija „Verslas, vadyba ir studijos‘2010“, vykusi 2010 m. lapkričio 18 d., Vilniuje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Audickaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė