Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

PIRMO PAKARTOTINIO EGZAMINŲ LAIKYMO TVARKARAŠTIS

ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA
PIRMO PAKARTOTINIO EGZAMINŲ LAIKYMO TVARKARAŠTIS 2016-2017 M. M.
PAVASARIO SEMESTRAS
Dėstytojas
Modulis
Data
Auditorija
Doc. dr. Aušra Liučvaitienė
Mikroekonomika
birželio 26 d. 14:00
SRK-I 610
Mokslinės veiklos praktika
birželio 26 d. 16:00
Prof. dr. Kęstutis Peleckis
Verslininkystė; Verslo derybos; Verslo valdymo sistemos; Verslo pagrindai; Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas; Profesinės veiklos praktika
birželio 26 d. 10:20
SRK-I 610
Lekt. Kristina Razminienė
Žmogiškųjų išteklių ekonomika
birželio 26 d. 15:00
SRK-I 610
Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
Verslininkystė
birželio 29 d. 16:00
SRK-I 620
Doc. dr. Renata Korsakienė
Strateginis valdymas;
Human Resource Management
birželio 26 d. 13:30
SRK-I 610
Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė
Pramogų ekonomika
birželio 29 d. 10:00
SRK-I 610
Doc. dr. Izolda Jokšienė
Ekonomika 2
birželio 26 d. 10:20
SRK-I 620
Dr. Agnė Šimelytė
Economics 2 (course project and exam)
birželio 26 d. 10:00
SRK-I 610
Dr. Šarūnas Bruzgė
Microeconomics
birželio 28 d. 15:00
SRK-I 624
Lekt. Virginija Grybaitė
Ekonomika 2
birželio 26 d. 9:00
birželio 27 d. 9:00
ER-I 310
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami. Registruotis galima telefonu: 8 (5) 274 4873, elektroniniu paštu: vvie@vgtu.lt arba užeiti į katedrą SRK-I 612 kab.
REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ BAKALAURO DARBŲ ĮFORMINIMUI
Baigiamojo bakalauro darbo struktūra TURI BŪTI TOKIA:
 
 1. Pirmasis antraštinis lapas
 2. Antrasis antraštinis lapas (pasirašytas darbo vadovo)
 3. Darbo užduotis, pasirašyta vadovo (pildoma kompiuteriu, pateikiama tiek popieriniame, tiek ir elektroniniame darbo variante)
 4. Darbo pažyma (PATEIKIAMA NEĮRIŠTA Į BAIGIAMĄJĮ DARBĄ)
 5. Anotacija lietuvių kalba (į darbą įsegama iš „Medeinės“ sistemos atspausdinta forma, o elektroniniame variante įkeliama nurodytos formos anotacija)
 6. Anotacija anglų kalba (į darbą įsegama iš „Medeinės“ sistemos atspausdinta forma, o elektroniniame variante įkeliama nurodytos formos anotacija)
 7. Sąžiningumo deklaracija (į darbą įsegama iš „Medeinės“ sistemos atspausdinta forma, o elektroniniame variante įkeliama nurodytos formos deklaracija)
 8. Turinys
 9. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašai
 10. Įvadas
 11. Tekstinė darbo dalis
 12. Išvados ir siūlymai (po jų turi būti studento parašas)
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 14. Priedai
 15. Įsegta įmautė arba įklijuotas vokas, kuriame:
             Darbo pažyma su vadovo atsiliepimu ir parašu (užpildoma kompiuteriu, išskyrus vadovo atsiliepimui ir studijų svertiniam įvertinimų vidurkiui skirtas vietas)
             Recenzijos blankas (1 egz.)
             Anotacijos lietuvių ir anglų (iš „Medeinės“ sistemos atspausdintos formos, pasirašytos studento)
             2 kompaktiniai diskai popieriniuose vokuose (CD) su vadovo parašu ant voko (BD į CD įrašomas PDF ir DOC formatais)
            
 
Visus išvardintus baigiamojo darbo blankus galite rasti čia
Baigiamojo darbo talpinimo internete eigą rasite čia
 
Rekomenduojama literatūra bakalauro baigiamojo darbo rengimui: Sūdžius, V. Plakys V. 2009. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika. Internetinė prieiga: http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15

REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ MAGISTRO DARBŲ ĮFORMINIMUI
Baigiamojo magistro darbo struktūra TURI BŪTI TOKIA:
 
 1. Pirmasis antraštinis lapas
 2. Antrasis antraštinis lapas (pasirašytas darbo vadovo)
 3. Darbo užduotis, pasirašyta vadovo (pildoma kompiuteriu, pateikiama tiek popieriniame, tiek ir elektroniniame darbo variante)
 4. Darbo pažyma (PATEIKIAMA NEĮRIŠTA Į BAIGIAMĄJĮ DARBĄ)
 5. Anotacija lietuvių kalba (į darbą įsegama iš „Medeinės“ sistemos atspausdinta forma, o elektroniniame variante įkeliama nurodytos formos anotacija)
 6. Anotacija anglų kalba (į darbą įsegama iš „Medeinės“ sistemos atspausdinta forma, o elektroniniame variante įkeliama nurodytos formos anotacija)
 7. Sąžiningumo deklaracija (į darbą įsegama iš „Medeinės“ sistemos atspausdinta forma, o elektroniniame variante įkeliama nurodytos formos deklaracija)
 8. Turinys
 9. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašai
 10. Įvadas
 11. Tekstinę darbo dalis
 12. Išvados ir siūlymai (po jų turi būti magistranto parašas)
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 14. Priedai
 15. Įsegta įmautė arba įklijuotas vokas, kuriame:
             Darbo pažyma su vadovo atsiliepimu ir parašu (užpildoma kompiuteriu, išskyrus vadovo atsiliepimui ir studijų svertiniam įvertinimų vidurkiui skirtas vietas)
             Recenzijos blankas (2 egz.)
             Anotacijos lietuvių ir anglų (iš „Medeinės“ sistemos atspausdintos formos, pasirašytos studento)
             2 kompaktiniai diskai popieriniuose vokuose (CD) su vadovo parašu ant voko (BD į CD įrašomas PDF ir DOC formatais)
            
             Svarbu: katedrai pateikiami 2 baigiamojo magistro darbo egz.
 
Visus išvardintus baigiamojo darbo blankus galite rasti čia
Baigiamojo darbo talpinimo internete eigą rasite čia
 
Rekomenduojama literatūra magistro baigiamojo darbo rengimui: Rutkauskas A. V., Plakys V., Sūdžius V. 2011. Magistro mokslinis darbas: forma, struktūra ir procesas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika. Internetinė prieiga: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/magistro-mokslinis-darbas-forma-struktra-ir-procesas
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS STUDENTAMS
Bakalauro baigiamasis darbas 1
(Studijų dalyko pavadinimas)
Kreditai (ECTS kreditai): 2 (3)
Semestras: 7 semestras (nuolatinių studijų studentams), 10 semestras (ištęstinių neakivaizdinių ir ištęstinių vakarinių studijų studentams), 3 semestras (ištęstinių nuotolinių (išlyginamųjų) studijų studentams).
Atsiskaitymo forma: Įskaita
Studijų dalyko anotacija
Bakalauro baigiamajame darbe 1 yra pasirenkama ir suformuluojama studijų programos specializaciją atitinkanti tema, pagrindžiamas problemos aktualumas, apibūdinama ir sukonkretinama pasirinkta problema bei galimi alternatyvūs sprendimo būdai, aprašomas baigiamojo darbo objektas, iškeliamas tikslas, suformuluojami uždaviniai, parengiamas baigiamojo darbo išplėstinis planas, pateikiamas mokslinės ir specializuotos literatūros nagrinėjama tema sąrašas ir pirminis apibendrinimas.
Atsiskaitymui už Baigiamąjį darbą 1 turi būti:
 • Pasirinkta specializaciją atitinkanti baigiamojo darbo tema.
 • Apibūdintas tyrimo objektas.
 • Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
 • Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
 • Pasirinkti uždaviniai numatytam tikslui pasiekti.
 • Numatyta galima naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodika.
 • Parengtas baigiamojo darbo išplėstinis planas.
 • Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas.
 • Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai:
Planuojamos darbo struktūros atitiktis metodiniuose nurodymuose aprašytai struktūrai (įvadas, analitinė-metodinė dalis, eksperimentinė-tiriamoji dalis, išvados). Temos naujumas, aktualumas, tyrimo problemos atitiktis studijuojamai studijų programai bei specializacijai. Iškelto tikslo atitiktis tyrimo problemai. Iškeltų uždavinių atitiktis siekiamam tikslui. Planuojamo darbo turinio atitiktis tyrimo problemai, darbo tikslui ir uždaviniams. Galimų naudoti iškeltai problema spręsti tyrimo metodų apibrėžimas. Analizuojamos literatūros atitiktis siekiamam tikslui ir uždaviniams.
Atsiskaitymo tvarka (ištęstinių studijų bakalaurams)
Atsiskaitoma pasirinktam darbo vadovui ir darbo viršelis kartu su darbo vadovo įvertinimu (įskaityta/neįskaityta), data ir parašu pristatomas į katedrą (SRK-I 612). Darbo turi būti atlikta 30 proc. Atsiskaitymo data skelbiama: http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/padaliniai/imoniu-ekonomikos-ir-vadybos-katedra/kita-informacija/51200#106345 (Iki 2017-06-22 16:20 val.) 
Vertinama „Įskaityta“, jei žinios ir gebėjimai atitinka bent minimalius reikalavimus, apibrėžiamus rezultatų vertinimo kriterijais.
Metodinė literatūra (ne daugiau kaip 3 papildomi šaltiniai):
Sūdžius, V., Plakys, V. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika, 2009. 56p. Prieiga per internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15>
Mokslinė literatūra (minimalus kiekis yra 10 šaltinių):
Pasirenkama atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą.
Katedros kontaktiniai duomenys konsultacijoms: dėl turinio: kreiptis į savo baigiamojo darbo vadovą; dėl įforminimo, eigos ir terminų: jaunesnioji vadybininkė Liucija Pagalienė (tel. nr.: 852744873, el. p.: liucija.pagaliene@vgtu.lt)

Bakalaurų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis (IMEVin-11)

BAIGIAMŲJŲ BAKALAURO DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS
VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Įmonių ekonomikos ir vadybos specializacija
2017 m. birželio mėn. 01 d. SRK-I 620 aud. 830 val.
Komisija:
dr. Darius Kamuntavičius, UAB „Ipek Trade“ eksporto į Rytų šalis vadovas – pirmininkas;
dr. Vita Urbanavičienė, Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos katedros docentė;
doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Vadybos katedros docentė;
prof. dr. Kęstutis Peleckis, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros profesorius;
doc. dr. Aušra Liučvaitienė, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros docentė.
Posėdis 830 val.
 1. Inga Šlepavičiūtė 

Magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis (OVfm-15)

BAIGIAMŲJŲ MAGISTRO DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS
VERSLO vadybos studijų programa
Organizacijų vadybos specializacija
2017 m. birželio mėn. 01 d. SRK-I 620 aud. 915 val.
Komisija:
dr. Tadas Limba, Mykolo Romerio universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Finansų instituto docentas - pirmininkas;
dr. Darius Kamuntavičius, UAB „Ipek Trade“ eksporto į Rytų šalis vadovas;
doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Vadybos katedros docentė;
doc. dr. Renata Korsakienė, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
doc. dr. Aušra Liučvaitienė, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
dr. Viktoras Filipavičius, Finansų inžinerijos katedros lektorius.
Posėdis 915 val.
 1. Olga Myslickaja
 

Magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis (GVfm-15)

BAIGIAMŲJŲ MAGISTRO DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠTIS
Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa
Gamybos vadybos specializacija
2017 m. birželio mėn. 01 d. SRK-I 620 aud. 1000 val.
Komisija:
dr. Tadas Limba, Mykolo Romerio universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Finansų instituto docentas - pirmininkas;
dr. Darius Kamuntavičius, UAB „Ipek Trade“ eksporto į Rytų šalis vadovas;
doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Vadybos katedros docentė;
dr. Agnė Šimelytė, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
doc. dr. Aušra Liučvaitienė, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
prof. dr. Kęstutis Peleckis, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros profesorius.
Posėdis 1000val.
 1. Gediminas Juknius
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė