Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDROS DĖSTYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS 
2016-2017 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS
 
Dėstytojas
Budėjimo laikas
Savaitė
Auditorija
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
antradienis
1200-1400 val.
abi
SRK-I 611
trečiadienis
1200-1400 val.
Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
Kreiptis el. p.: manuela.tvaronaviciene@vgtu.lt
SRK-I 610
Doc. dr. Kęstutis Peleckis
antradienis
1020-1155 val.
abi
SRK-I 610
Doc. dr. Renata Korsakienė
antradienis
1330-1430 val.
abi
SRK-I 610
Dr. Izolda Jokšienė
penktadienis
1120-1205 val.
abi
ER-II 202
(Naugarduko g. 41)
Doc. dr. Aušra Liučvaitienė
penktadienis
1020-1155 val.
abi
SRK-I 610
Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė
pirmadienis
1340-1420 val.
antra
SNR-II K2
(Trakų g. 1)
Dr. Toma Lankauskienė
Kreiptis el. p.: toma.lankauskiene@vgtu.lt
SRK-I-621
Dr. Šarūnas Bruzgė
penktadienis
1345-1430 val.
abi
SRK-II 302
Dr. Giedrė Lapinskienė
ketvirtadienis
1130-1200 val.
abi
SRK-I 610
Doc. dr. Agnė Šimelytė
pirmadienis
1400-1600 val.
pirma
SRK-I 610
1200-1400 val.
antra
Lekt. Neringa Slavinskaitė
pirmadienis
1400 -1500 val.
pirma
SRK-I 610
Lekt. Virginija Grybaitė
pirmadienis
1345-1430 val.
pirma
ER-I 405
(Naugarduko g. 41)
Lekt. Dainora Gedvilaitė
pirmadienis
1400 -1430 val.
antra
SRK-I 610
Lekt. Kristina Razminienė
ketvirtadienis
1430-1500 val.
abi
SRK-I 610
 

Baigiamųjų darbų temos I pakopos studijų studentams

ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA
BAKALAURO STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS
2016-2017 m. m.
 
 
Vadovas, jo el. pašto adresas
Temos pavadinimas
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
romualdas.ginevicius@vgtu.lt
 
1. Įmonės marketingo kiekybinis vertinimas
Prof. dr.  Manuela Tvaronavičienė  manuela.tvaronaviciene@vgtu.lt
1. Atskirų įmonių ir ūkio šakų produktyvumo analizė
2. Žaliųjų bei socialiai atsakingų įmonių veiklos tyrimas
3. Klasterių įtakos regioninei plėtrai tyrimas
4. Inovatyvios įmonių veiklos tyrimas bei rezultatų vertinimas
5. Inovacijos ir technologijų perdavimas. Patentai. Kritinė atvejų analizė
Prof. dr. Kęstutis Peleckis
kestutis.peleckis@vgtu.lt
1. Įmonės „X“ verslo valdymo sistemos tobulinimas (ekonominis aspektas)
2. Įmonės „X“ organizacinės valdymo struktūros tobulinimas
3. Įmonių X ir Y veiklos rodiklių 200x – 2016 m. lyginamoji analizė ir bankroto galimybių vertinimas
 
Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė
gitana.dudzeviciute@vgtu.lt
1. X įmonės bankroto tikimybės prognozavimas
(The prediction of the bankruptcy probability for X Company)
2. X įmonės finansinių rodiklių vertinimas ir prognozavimas
(The assessment and prediction of the financial indicators of X Company)
3. X įmonės pelningumo tyrimas ekonominių rodiklių kontekste
(The research of the company’s profitability in the context of economic indicators)
Dr. Toma Lankauskienė
toma.lankauskiene@vgtu.lt
1. Nematerialaus turto aspektas X įmonėje.
2. Informacinio kapitalo poveikis X įmonės plėtrai.
 
Dr. Giedrė Lapinskienė
giedre.lapinskiene@vgtu.lt
1. Įmonės „X” veiklos rezultatų prognozavimas remiantis mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksniais
2. Konkurencingumo analizė X įmonėje ar X ūkio šakoje
3. Žiedinės ekonomikos analizė X įmonėje ar X ūkio šakoje​
Doc. dr. Renata Korsakienė
renata.korsakiene@vgtu.lt
1. Nacionalinės kultūros įtaka organizacijos kultūrai ir personalo vadybos funkcijoms
2. Konfliktų valdymas priimant strateginius sprendimus
3.  Organizacinių pokyčių sėkmę lemiantys veiksniai: X verslo sektoriaus atvejis
4.  Organizacinių pokyčių vertinimas tarptautinių įmonių pavyzdžiu
5.  Internacionalizaciją lemiantys veiksniai: X sektoriaus atvejis
6.  Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos formavimas: X verslo sektoriaus pavyzdžiu
7. Socialinės atsakomybės ir verslo rezultatų priklausomybė: X verslo sektoriaus atvejis
 
Dr. Šarūnas Bruzgė
sarunas.bruzge@vgtu.lt
1. Įmonės X projekto finansinis – ekonominis vertinimas.
2. Pažangūs gamybos metodai ir jų įtaka verslo įmonei.
Doc. dr. Aušra Liučvaitienė
ausra.liucvaitiene@vgtu.lt
1. Nekilnojamojo turto įmonių plėtros lyginamasis vertinimas N regionuose
2. „Žaliosios ekonomikos“ vartotojų elgsenos tyrimas (šakos/įmonės pavyzdžiu)
3. N įmonės veiklos konkurencingumo vertinimas
4. N įmonės veiklos procesų optimizavimo galimybių vertinimas
5. Socialinių tinklų poveikis įmonės veiklai
lekt. Virginija Grybaitė
virginija.grybaite@vgtu.lt
1. Įmonių socialinė atsakomybė ir jos iniciatyvų diegimas („N" organizacijos pavyzdžiu).
2. Įmonės „N" veiklos strategija.
3. Išorinės ir vidinės aplinkos įtaka organizacijos strategijos formavimui („N" organizacijos pavyzdžiu).
lekt. Neringa Slavinskaitė
neringa.slavinskaite@vgtu.lt
1. Pieno pramonės įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas
2. Įmonės „X“ ekonominė analizė
 
Pastabos:
Studentai, suderinus su darbo vadovu, privalo katedroje (SRK-I 612) arba el. paštu (vvie@vgtu.lt) temas užregistruoti iki 2017 m. kovo 1 dienos.
 
Registruojant temą el. paštu BŪTINA nurodyti:
1. Vardas, pavardė;
2. Grupė;
3. Temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;
4. Darbo vadovas;
5. Jūsų tel. numeris ir el. paštas.
 
Temos gali būti tikslinamos, susiejant su pasirinkta specializacija.
 

Baigiamųjų darbų temos II pakopos studijų studentams

ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA
MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS
2016/2017 m. m.
 
Vadovas, jo el. pašto adresas
Temos pavadinimas
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
romualdas.ginevicius@vgtu.lt
1. Diversifikacijos įtakos įmonių komercinės veiklos rezultatams tyrimas.
2. Gamybos koncentracijos ekonominio efektyvumo vertinimas.
3. Įmonės  X konkurencingumo didinimo galimybės.
Prof. dr.  Manuela Tvaronavičienė  manuela.tvaronaviciene@vgtu.lt
1. Atskirų įmonių ir ūkio šakų produktyvumo analizė
2. Žaliųjų bei socialai atsakingų įmonių veiklos tyrimas
3. Klasterių įtakos regioninei plėtrai tyrimas
4. Inovatyvios įmonių veiklos tyrimas bei rezultatų vertinimas
5. Inovacijos ir technologijų perdavimas. Patentai. Kritinė atvejų analizė
Prof. dr. Kęstutis Peleckis
kestutis.peleckis@vgtu.lt
1. Įmonės X įvaizdžio formavimo strategijos ir jų vertinimas.
2. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių kreditavimo sąlygų ir tendencijų tyrimas.
3. Gamybinės (vidutinės ar didelės) įmonės organizacinės valdymo struktūros analizė ir tobulinimo galimybės.
4. Sektoriaus X įmonių pelningumo palyginamoji analizė ir  rodiklių dinamikos į perspektyvą vertinimas.
5. Sektoriaus X įmonių rezultatyvumo palyginamoji analizė ir  rodiklių dinamikos į perspektyvą vertinimas.
Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė
gitana.dudzeviciute@vgtu.lt
1. Lietuvos įmonių finansinių rodiklių priklausomybės nuo makroekonominių veiksnių tyrimas.
(The research of the Lithuanian companies’ financial indicators dependence on macroeconomic factors)
2. Lietuvos įmonių pelningumo tyrimas makroekonominių rodiklių kontekste.
(The research of the Lithuanian companies’ profitability in the context of macroeconomic indicators).
Dr. Toma Lankauskienė
toma.lankauskiene@vgtu.lt
1. Nematerialaus kapitalo poveikis X, Y, Z šalių ekonomikos augimui.
2. Žinių kapitalo poveikis X, Y, Z šalių ekonomikos augimui.
Doc. dr. Renata Korsakienė
renata.korsakiene@vgtu.lt
1. Žmogiškojo kapitalo įtaka verslo internacionalizacijos procesams Lietuvos įmonėse.
2. Institucinė aplinka ir verslo internacionalizacija Lietuvos įmonėse.
3. Internacionalizaciją skatinantys ir ribojantys veiksniai: mažų ir vidutinių įmonių pavyzdžiu.
4. Verslininko socialinis kapitalas ir jo poveikis verslo internacionalizacijai Lietuvos įmonėse.
5. Verslumo veiksmingumas ir jo vertinimas Lietuvos verslininkų pavyzdžiu.
6. Mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijos modeliai Lietuvos įmonėse.
7. Globaliomis gimusių Lietuvos įmonių internacionalizacija: modeliai ir procesai.
Dr. Šarūnas Bruzgė
sarunas.bruzge@vgtu.lt
1. ES finansinės paramos įtakos įmonių mokslinių tyrimų vykdymui vertinimas.
2. ES finansinės paramos įtakos įmonių eksporto skatinimui vertinimas.
3. ES finansinės paramos įtakos įmonių gamybos plėtrai vertinimas.
Doc. dr. Aušra Liučvaitienė
ausra.liucvaitiene@vgtu.lt
1. Verslo cikliškumo poveikio vertinimas N įmonės veiklos procesams
2. Verslo objekto steigimo vertinimo prielaidos X rinkos atžvilgiu
3. X įmonės veiklos procesų derinimas atsižvelgiant į geopolitinę situaciją eksporto rinkose
4. Lėtėjančios ekonomikos poveikis N įmonės (N sektoriaus) veiklai
 
 
 
 
 
 
 
 

VGTU studentų egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašas 2014-2015 m. m.

BAKALAURO IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ (IMEVi-12) STUDENTAMS DĖL BD1 ATSISKAITYMO

Iki 2017 m. birželio 20 d. bakalauro ištęstinių studijų studentai (IMEVi-12) privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti ataskaitas su 30% atlikto baigiamojo darbo. Studentai į katedrą (SRK-I 612) pristato darbo viršelį su vadovo parašu, data, įvertinimu (įskaityta/neįskaityta) iki 2017 m. birželio 22 d. 16:20 val.
Rekomenduojama BD1 atsiskaitymo metu vadovui pateikti teorinio tyrimo dalį, pradinį įvado variantą, darbo turinį ir viršelį.  „Baigiamojo darbo 1“ aprašą su detalesniais reikalavimais šiai baigiamojo darbo daliai surasite čia:
Studentai, kurie iki nurodyto laikotarpio į katedrą nebus pristatę „Baigiamojo darbo 1“, gaus akademinę skolą.
Kilus klausimams kreiptis į Įmonių ekonomikos ir vadybos katedrą (SRK-I 612 kab.).
 
 

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ I KURSO STUDENTAMS DĖL BD2 ATSISKAITYMO (OVfm-16)

Magistrantūros studijų I kurso studentai (OVfm-16) Baigiamąjį darbą 2“ (BD2) su vadovo (įvertinimu, parašu ir data) turi pristatyti į katedrą (SRK-I 612 kab.) iki 2017 m. birželio 22 d. 15:00 val.
Studentams daugiau niekur dalyvauti ir atsiskaitinėti nereikia (BD2 ataskaita bus įvertinta remiantis vadovo rekomendacijomis). BD2 ataskaitoje pateikiamas įvadas, literatūros analizė, tyrimo metodika, empirinių tyrimų analizė ir rezultatai, tarpinės išvados, siūlomi sprendimai, tobulinimo galimybės, literatūros sąrašas. BD2 ataskaitos apimtis ne mažiau kaip 50% viso baigiamojo darbo. Kilus klausimams kreiptis į Įmonių ekonomikos ir vadybos katedrą (SRK-I 612 kab.). Studentai, kurie iki nurodyto laikotarpio į katedrą nebus pristatę BD2, gaus akademinę skolą.

UAB „BTT Group“ kviečia atlikti praktiką bei siūlo galimybę dirbi

2017-04-06 UAB „BTT Group“ marketingo specialistas; pardavimų vadybininkas (praktikos pasiūlymai)
2017-04-06 UAB „BTT Group“ marketingo specialistas; pardavimų vadybininkas (darbo pasiūlymai)

Finansų ir draudimo kompanija ieško naujų kolegų (galimybė III ir paskutinio kurso studentams)

2017-04-13 Finansų ir draudimo kompanija ieško naujų kolegų (darbo pasiūlymas)

AB DNB bankas kviečia atlikti praktiką banko departamentuose bei skyriuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose

2017-05-16 AB DNB praktikos pasiūlymas
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė