Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Tarptautiškumo dimensijos pagrindą katedra mato jos studijų ir mokslo tyrimų objektuose – globalios valiutų ir kapitalo rinkos, tarptautinės veiklos projektai, globalizacijos sąlygojamos rizikos valdymo problemos. Ši aplinkybė reikalauja tarptautinio bendradarbiavimo žmogiškojo bendravimo lygmenyje, o taip pat tarnauja motyvu intensyvinti užsienio studentų, atvykstančių studijuoti į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, srautus.
Tikslai, siekiami rezultatai
Suformuoti struktūrą teikiančią profesionalias konsultacijas iš:
 • investavimo finansų rinkose;
 • verslo projektavimo;
 • integruoto verslo vertės ir rizikos valdymo.
Mokslo tyrimai yra orientuoti į globalias rinkas plačiąją prasme, kas tiesiogiai reikalauja tiek gilaus globalizacijos procesų pažinimo, tiek tarptautinio mokslo rezultatų lygio.
Katedroje vykdomos mokslinių tyrimų kryptys:
 • integruoto verslo vertės ir rizikos valdymas;
 • darnios plėtros inžinerija;
 • šalies efektyvios investavimo sistemos kūrimas.
 • Apskaitos ir audito teorijos bei metodikos tyrimai.
 • Finansų sistemos plėtotės tyrimai.
 • Aplinkosaugos ekonominių problemų sprendimas.
 • Konkurencingos veiklos projektavimas.
 • Regiono verslo rizikos informacinės sistemos kūrimas.
Finansų inžinerijos katedroje atlikti mokslo kvalifikaciniai darbai:
Nuo 2017 m. vykdomas mokslo tiriamasis darbas "Finansų inžinerijos tyrimai atsakingo investavimo kontekste"
Darbo vadovas – A. Miečinskienė. Vykdytojai: A. V. Rutkauskas, J. Stankevičienė, D. Jurevičienė, D. Burkšaitienė, R. Tamošiūnienė, K. Garškaitė-Milvydienė, R. Martinkutė-Kaulienė, J. Bukevičius, J. Žaptorius, V. Stasytytė, A. Dzikevičius, V. Filipavičius, A. Stepanovas, A. Mažintienė, G. Ševčenko, G. Žilinskij, R. Levickaitė, L. Pečiūrė, N. Maknickienė, I. Lapinskaitė, K. Taujanskaitė, P. Rudzkis, V. Skvarciany, N. Dobrovolskienė, R. Vilkancas, J. Borisova, A. Rutkauskas, L. Kraujalienė, I. Grigonytė, I. Danilevičienė, A. Kvietkauskienė, L. Gudelytė, A. Vaiciukevičiūtė, R. Jievaltė.
 
2014-2016 m. vykdytas mokslo darbas "Finansų universalaus tvarumo tyrimas"
Darbo vadovas – R. Martinkutė-Kaulienė. Vykdytojai: A. V. Rutkauskas, D. Burkšaitienė, A. Miečinskienė, R. Tamošiūnienė, J. Stankevičienė, D. Jurevičienė, J. Bukevičius, J. Žaptorius, A. Dzikevičius, V. Filipavičius, A. Stepanovas, K. Garškaitė-Milvydienė, A. Mažintienė, V. Stasytytė, G. Žilinskij, G. Garbanovas, I. Lapinskaitė, R. Vilkancas, I. Graužinytė, J. Borisova, S. Šidlauskas, E. Meškonienė, A. Rutkauskas, N. Maknickienė, M. Vaičiulionienė, I. Grigonytė, I. Račinskaja, A. Kvietkauskienė, A. Vaiciukevičiūtė, K. Taujanskaitė.

2010-2013 m. vykdytas mokslo darbas "Integralus verslo vertės ir rizikos valdymas"

Darbo vadovas – A. V. Rutkauskas. Vykdytojai: J. Stankevičienė, D. Jurevičienė, A. Miečinskienė, K. Garškaitė-Milvydienė, J. Bukevičius, J. Žaptorius, V. Stasytytė, A. Dzikevičius, R. Vilkancas, N. Maknickienė, I. Lapinskaitė, I. Graužinytė, J. Borisova, L. Uturytė, A. Rutkauskas, V. Makovskienė, I. Grigonytė.


2010-2013 m. vykdytas mokslo darbas "Negamybinio sektoriaus veiklos projektai"

Darbo vadovas – R. Tamošiūnienė. Vykdytojai: V. Jankauskas, V. Podvezko, D. Burkšaitienė, V. P. Sūdžius, R. Martinkutė-Kaulienė, V. Lingaitis, V. Filipavičius, A. Stepanovas, A. Mažintienė, L. Macijauskas, G. Garbanovas, S. Šidlauskas, E. Meškonienė, M. Vaičiulionienė.
 
2007-2009 m. vykdytas mokslo darbas "Šalies ir verslo konkurencingumo tyrimai"
Darbo vadovas – A. V. Rutkauskas. Vykdytojai: V. Jankauskas, M. Tvaronavičienė, D. Burkšaitienė, A. Miečinskienė, R. Tamošiūnienė, V. P. Sūdžius, S. Valentinavičius, D. Jurevičienė, J. Žaptorius, J. Stankevičienė, A. Dzikevičius, V. Lingaitis, R. Martinkutė-Kaulienė, V. Pilinkienė, J. Bukevičius, A. Stepanovas, V. Filipavičius, A. Mažintienė, R. Vilkancas, K. Gaškaitė, D. Valiulis, I. Trumpaitė, I. Graužinytė, J. Borisova, G. Ševčenko, T. Petravičius, A. Kravčionok, L. Uturytė-Vrubliauskienė, S. Šidlauskas, M. Degutis, N. Maknickiėnė, V. Stasytytė.
 
2006-2007 m. vykdytas mokslo darbas "Asmeninių finansų valdymas"
Darbo vadovas – A. V. Rutkauskas. Vykdytojai: J. Butkevičius, A. Miečinskienė, V. P. Sūdžius, D. Jurevičienė, J. Žaptorius.
 
2005-2007 m. vykdytas mokslo kvalifikacinis darbas "Valiutų kursų ir kapitalo rinkų tyrimai"
Darbo vadovas – A. V. Rutkauskas. Vykdytojai: L. Simanauskas, R. Tamošiūnienė, S. Valentinavičius, V. Snieška, V. Filipavičius, R. Martinkutė-Kaulienė, I. Kucko.
 
2004-2006 m. vykdytas mokslo darbas "Regiono tvarios plėtros ir konkurencingumo tyrimai"
Darbo vadovas  A. V. RutkauskasVykdytojai: L. Simanauskas, V. Jankauskas, V. I. Geralavičius, J. Butkevičius, D. Burkšaitienė, R. Tamošiūnienė, S. Valentinavičius, V. Snieška, J. Bukevičius, V. Filipavičius, K. Garškaitė, A. Mažintienė, J. Stankevičienė, R. Vilkancas, I. Trumpaitė, L. Kaleininkaitė, A. Zemkauskas, V. Ananeva, I. Graužinytė, T. Petravičius, A. Rupšlaukis.
 
Dėstytojas
Laikotarpis
Išvykimo vieta
Doc. dr. Daiva Burkšaitienė
2013-02-01 ­– 2013-03-31
UAB ,,Impar reklama“, Vilnius
Finansų inžinerijos katedra dalyvauja  „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimo Lietuvoje“ projekte.
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslo taryba.
Projekto tiksas (bendras): įgyvendinti podoktorantūros stažuočių sistemos plėtotę, įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus (daktarus) ir sudaryti jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus bei pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai.
Šiuo metu katedroje stažuojasi dr. Saulius Masteika. Jo vadovas - prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas. Stažuotės pavadinimas: "Trumpo laikotarpio kainų formuočių pelningumo tyrimas ateities sandorių rinkose".
 
Metai
Projektas
2012 – 2014
„Atlikti šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros galimybių ir pasekmių modeliavimą atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes ugdyti šalies
konkurencinį potencialą“ pagal Ilgalaikę institucinę ekonomikos mokslinių tyrimų programą
2012 09 01 – 2014 08 31
„Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“
2012 – 2014
„Parengti verslo ir viešojo sektoriaus veiklų valdymo poveikio bei ekonominio veiksmingumo vertinimo matavimo metodiką“ pagal Ilgalaikę institucinę ekonomikos
mokslinių tyrimų programą
 
Dalyvavimas konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje
A. V. Rutkauskas:
Tarptautinės mokslinės konferencijos „The 6th International Scientific Conference BUSINESS AND MANAGEMENT‘2010“ organizacinio komiteto vadovas ir 5 straipsnių recenzentas;
Tarptautinės mokslinės konferencijos „Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems (MASR-2010)“ mokslo komiteto narys;
Tarptautinio mokslinio žurnalo „Journal of Business Economics and Management“ 1 straipsnio recenzentas; Mokslinio žurnalo „Verslas: teorija ir praktika“ 1 straipsnio recenzentas;
Tarptautinio mokslinio žurnalo „Juornal of Business Economics and Management“ redakcinės kolegijos narys;
Mokslinio žurnalo „Technological and Economic Development of Economy“ tarptautinės redkolegijos narys; Mokslinio žurnalo „Verslas: teorija ir praktika“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas;
Mokslinio žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys;
Tarptautinio mokslinio žurnalo „Intelektinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys;
Mokslinio žurnalo „Ekonomika“ redakcinės kolegijos narys;
Mokslo darbų žurnalo „Strateginė savivalda“ redakcinės kolegijos narys.
R. Tamošiūnienė:
Tarptautinio virtualaus žurnalo Machines, Technologies, Materials“ redakcinės kolegijos narė.
Mokslo žurnalo „KSI Transactions on Knowledge Society. A publication of Knowledge Society Institute“ redakcinės kolegijos narė.
I-III tarptautinės mokslo konferencijos „Žinių visuomenė“ („Knowledge Society“) ir tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos „Techniniai mokslai ir pramonės vadyba“ („Technical Science and Industrial Management“), Bulgarija (2008m., 2009m., 2010m.) tarptautinio mokslo komiteto narė.
D. Jurevičienė:
13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI amžiuje“ mokslo komiteto narė.
6-osios tarptautinės konferencijos „Verslas ir vadyba‘2010“ organizacinio komiteto narė.
Mokslinės konferencijos „Verslas, vadyba ir studijos‘2010“ organizacinio ir mokslo komiteto narė.
J. Stankevičienė:
13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI amžiuje“ mokslo komiteto pirmininkė.
6-osios tarptautinės konferencijos „Verslas ir vadyba‘2010“ organizacinio komiteto sekretorė.
Mokslinės konferencijos „Verslas, vadyba ir studijos‘2010“ organizacinio ir mokslo komiteto narė.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė