Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Mokslas ir inovacijos Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorija

Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorija

Laboratorija
 
Prie Finansų inžinerijos katedros 2004 m. lapkričio 24 d. įsteigta Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorija, tikslu rengti mokslines ir metodines publikacijas, reikalingas studijų proceso gerinimui, bei vykdyti užsakomuosius darbus.
 
Nuo laboratorijos įkūrimo pradžios jos vedėju buvo prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. laboratorijos vedėja tapo dr. V.Stasytytė.
 
Mokslinės veiklos kryptys:
- įmonių ir įstaigų veiklos rizikos analizės sistemų ir valdymo strategijų rengimas ir įgyvendinimas;
- efektyvus prekybos strategijų valiutų ir kapitalo rinkoje parengimas ir realizavimas;
- internetinis prekybos finansų rinkose informacinio aprūpinimo ir sprendimų paramos sistemos parengimas.
Įvykdyti darbai:
 
Tyrimai pagal MITA priemonę „Inočekiai“
 
Užsakomasis mokslinis darbas „Elektroninės viešosios paslaugos, skirtos vartotojams teikti su statybos procesais susijusių paslaugų ir medžiagų rinkos kainų statistiką, sukūrimo techninė galimybių studija“.
Užsakovas - UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Laikotarpis: nuo 2014 m. rugsėjo iki 2015 m. vasario
Vykdytojai:
 • Viktorija Stasytytė
 • Jelena Stankevičienė
 • Nijolė Maknickienė
 • Ingrida Grigonytė
 • Andrius Rutkauskas
Darbo rezultatai:
Siekiant išsiaiškinti esamų statybų sąmatų sudarymo įrankių efektyvumą, patikimumą, problemas ir poreikius, buvo parengtos dvi anketos ir patalpintos apklausų sistemoje www.apklausa.lt (Statybų sąmatų rangovų (naudotojų) apklausos anketa; Statybų sąmatų užsakovų apklausos anketa). Surinkti ir išanalizuoti anketų duomenys. Taip pat buvo apklausti statybų sąmatų programų atstovai dėl programos skaičiavimo metodikos. 

 
Užsakomasis mokslinis darbas „Naujos elektroninės viešosios paslaugos statybos proceso dalyvių kvalifikavimui techninė galimybių studija“
Užsakovas – UAB „Innodea“
Laikotarpis: nuo 2014 m. lapkričio iki 2015 m. vasario
Vykdytojai:
 • Viktorija Stasytytė
 • Jelena Stankevičienė
 • Ingrida Grigonytė
Darbo rezultatai:
Tiriant statybų proceso dalyvių išankstinio kvalifikavimo (viešuosiuose pirkimuose) paslaugos galimybę, parengtas ir išsiųstas institucijoms pagal sąrašą raštas su prašymu pateikti informaciją apie atitinkamose institucijose administruojamus duomenų registrus. Gauta ir išanalizuota tokia informacija:
 • Duomenų registrų sąrašas.
 • Registruose administruojamų duomenų struktūra.
 • Duomenų galiojimas ir atnaujinimo periodiškumas.
 • Duomenų suteikimo vartotojams procedūra.
 • Duomenų gavimo trukmė nuo užklausos pateikimo momento.
 • Prieigos prie duomenų kainodara.
 • Taikomi duomenų apsaugos reikalavimai arba papildomos sąlygos, kurias turi įvykdyti duomenų gavėjas.
 • Programinės duomenų prieigos sąsajos (techninės specifikacijos).

 
Tyrimas „Socialinio ugdymo srityje dirbančių tyrėjų trūkstamų kompetencijų identifikavimas“
Užsakovas: NLP asociacija
Laikotarpis: nuo 2013 m. spalio iki 2014 m. lapkričio mėn.
Tyrime dalyvavo:
 • Dr. Viktorija Stasytytė (vadovė)
 • Prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
 • Dr. Eglė Celiešienė
 • Ingrida Grigonytė
Darbo rezultatai:
Parengta tyrimo ataskaita ir galimybių studija „SU srities tyrėjų kompetencijų ugdymo galimybės“. Tyrime buvo siekiama identifikuoti ir konkrečiai įvardinti socialinio ugdymo srities tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas, kurių reikia ir trūksta, siekiant Lietuvos MTEP potencialo didinimo. Atlikta mokslinės literatūros analizė, taip pat atliktas praktinis SU srities tyrėjų kompetencijų svarbos Lietuvos MTEP potencialo didinimui vertinimas, vykdant ekspertinę apklausą, išskirti ugdytini SU srities tyrėjų gebėjimai ir kompetencijos. Panaudojus adekvačiojo portfelio modelio formavimo metodiką, sumodeliuota optimali išteklių paskirstymo portfelio struktūra.

 
Užsakomasis mokslinis darbas: "Rizikų valdymo metodologinis tyrimas, teorinio modelio aprobavimas diegimui į informacinę sistemą; rizikų valdymo metodologijų tyrimai, turinio konsolidavimas ir aprobavimas kontekstinės pagalbos teikimui, e-konsultacijų teikimui".
Užsakovas – UAB „ELSIS PRO“.
Vadovas – prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas.
Laikotarpis: nuo 2011 m. lapkričio iki 2012 m. gegužės.
 
Darbo rezultatai:
- Išnagrinėta rizikos samprata ir klasifikacija, įmonės veiklos rizikos samprata, rizikos valdymo proceso įmonėse raida ir rizikos valdymo teikiama nauda;
- Atlikta įmonės veiklos rizikos valdymo metodikų ir standartų analizė;
- Nustatyti kriterijai metodikų ir standartų palyginimui;
- Palygintos metodikos pagal pasirinktus kriterijus;
- Pateiktos rekomendacijas PRO.RISK veiklos rizikos valdymo modeliui, apimančios veiklos rizikos valdymo principus, rizikos valdymo procesą, rizikos valdymo sistemos struktūrą, rizikos valdymo priemones, rizikos valdymo organizacinę struktūrą, rizikos valdymo informacinę sistemą;
- Parengta rizikos valdymo žinių bazė (10 modulių).
 
Viktorija Stasytytė
 

Straipsnis ISI Web of Science

 
2014 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Maknickienė, Nijolė. Government debt as the integral portfolio of assets and liabilities generated by debt / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Nijolė Maknickienė // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 22-40. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16111699.2013.815129.
 
2014 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]; Michnevič, Edvard [Michnevic, Edvard]. Universally sustainable development strategy for a small country: a systemic decision / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Edvard Michnevic // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 25, no. 5, 2014, p. 630-537. Prieiga per internetą: http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/3797.
 
2011 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Optimal portfolio search using efficient surface and three-dimensional utility function / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 2 (2011), p. 291-312. Prieiga per internetą: http://biblioteka.vgtu.lt/vgt04/straipsnis.php?nr=6075.
 
2011 Rutkauskas, Vytautas; Lapinskaitė-Vvohlfahrt, Indrė; Stasytytė, Viktorija. Marketing portfolio management in a spectrum of marketing assets interaction to maximize holder’s utility / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Indrė Lapinskaitė-Vvohlfahrt, Viktorija Stasytytė // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 5(22), p. 485-493. Prieiga per internetą: http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/967/1058.
 
2008 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė, Algita; Stasytytė, Viktorija. Investment decisions modelling along sustainable development concept on financial markets / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Algita Miečinskienė, Viktorija Stasytytė // Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 3 (2008), p. 417-427. Prieiga per internetą: http://www.tede.vgtu.lt/upload/ukis_zurn/zurnalo_13%20str_a_rutkauskas%20ir%20kt.pdf.
 

Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings

 
2013 Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]. Leadership intelligence: how to get there? / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytyte // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2nd International conference on leadership, technology and innovation management. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2013, Vol. 75, p. 52-61. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813005430/pdf?md5=18751840a1deacbd7d50d9c1602213ab&pid=1-s2.0-S1877042813005430-main.pdf.
 
2012 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. With sustainability engineering to sustainability efficiency / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 173-184. Prieiga per internetą: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/finance_engineering/173_184_Rutkauskas.pdf.
 
2010 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Effectiveness, reliability and subject risk – shaping drivers for the set of possibilities and utility function when investment decision is made under uncertainty / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1 Vilnius : Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 176–183. Prieiga per internetą: http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/BUS_AND_MANA_2010/Finance_Engineering/176-183_Rutkauskas_Stasytyte.pdf.
 
2010 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Regional competitiveness information system as a result of information generation and knowledge engineering / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // Advances Techniques in Computing Sciences and Software Engineering : International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering. Bridgeport, CT, 2008. Germany : Springer-Verlag Berlin, 2010. ISBN 9789048136599. p. 419-424. Prieiga per internetą: http://www.springerlink.com/content/978-90-481-3659-9/#section=667432&page=1&locus=11.
 
2008 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Ginevičius, Adomas. Three-dimensional measurement of market behaviour / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Adomas Ginevičius // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283119. p. 222-227.
 
2008 Stasytytė, Viktorija. From two-dimensional profit-risk to three-dimensional profit-reliability-risk in capital markets / Viktorija Stasytytė // EURO mini conference "Continuous optimization and knowledge-based technologies" (EurOPT'2008): the 20th international conference. May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania : selected papers / The'Association of European Operational Research Societies, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Operational Research Society, EURO Working Group on Continuous Optimization, The European Office of Aerospace Research & Development, German OR Society, IBM Europe, Society for Industrial and Applied Mathematics. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 149-153.
 
2008 Miečinskienė, Algita [Miecinskiene, Algita]; Stasytytė, Viktorija. Quantitative assessment of portfolio of activities in terms of sustainable development / A. Miečinskienė, V. Stasytytė // Marketing and Management Sciences : International Conference on Marketing and Management Sciences 2008 (ICMMS 2008). 23-25 May 2008, Athens, Greece. England: Imperial College Press, 2008. ISBN 9781848165090. p. 500-503.
 
2007 Jakštas, Vaidotas; Jakštienė, Vilija; Stasytytė, Viktorija; Borisova, Jelena. Imitative technologies as appropriate computational instrument of adequate portfolio application / Vaidotas Jakštas, Vilija Jakštienė, Viktorija Stasytytė, Jelena Borisova // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281146. p. 107-113.
 
2006 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Borisova, Jelena. Double trump model as formation mean of sustainable investment strategy in currency market / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Jelena Borisova // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, O. Vaarmann and E. Zavadskas; Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathemathics and Informatics, Lithuanian Operations Society (LitORS), European Association of Operational Research Societies (EURO), Baltic Operations Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955250615. p. 39-44.
 

Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB

 
2014 Miečinskienė, Algita; Stasytytė, Viktorija; Kazlauskaitė, Justina. Reasoning of export market selection / Algita Miečinskienė, Viktorija Stasytytė, Justina Kazlauskaitė // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 1166–1175. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813056036.
 
2012 Stasytytė, Viktorija. Risk identification and visualization techniques for reasonable enterprise risk management // 2’nd international scientific conference „Whither our economies-2012“ : conference proceedings [elektroninis išteklius], October 15-16, 2012, Vilnius. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISSN 2029-8501. p. 71-78. Prieiga per internetą: http://woe.mruni.eu/wp-content/uploads/2012/06/Conference-Proceedings1.pdf.
 

Straipsnis LMT patvirtintose DB

 
2009 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]; Borisova, Jelena. Adequate portfolio as a conceptual model of investment profitability, risk and reliability adjustment to investor‘s interests / A. V. Rutkauskas, V. Stasytytė, J. Borisova // Ekonomika ir vadyba = Economics and management ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 1170-1174. Prieiga per internetą: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/14/1822-6515-2009-1170.pdf.
 
2007 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Ginevičius, Adomas; Stasytytė, Viktorija. Rinkodaros komplekso sąnaudų struktūros optimizavimas kaip verslo tvarios plėtros priemonė / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Adomas Ginevičius, Viktorija Stasytytė // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 78 (2007), p. 115-133. Prieiga per internetą: http://www.leidykla.eu/fileadmin/Ekonomika/78/str8.pdf.
 
2007 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]. Decision making strategies in global exchange and capital markets / Aleksandras Vytautas Rutkauskas and Viktorija Stasytyte // Advances and innovations in systems, computing sciences and software Engineering / ed.by Khaled Elleithy ;University of Bridgeport. Dordrecht : Springer, 2007. ISBN 9781402062636. p. 17-22.
 
2007 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Staskevičiūtė, Giedrė. Management of the structure of marketing - practical necessity not solved in theory / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Giedrė Staskevičiūtė // Social research. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2007 Nr.2 (10), p. 117-124.
 

Straipsnis kitose DB

 
2014 Stasytytė, Viktorija; Rauktytė, Alina. Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos rodiklių ekonometrinis modelis / Viktorija Stasytytė, Alina Rauktytė // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014), p. 33-40. Prieiga per internetą: http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/view/mla.2014.005.
 
2013 Stasytytė, Viktorija. The development of an attitude towards risk management in the context of country competitiveness / Viktorija Stasytytė // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013), p. 281-293. Prieiga per internetą: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.16.
 
2013 Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Intelligence as a main way to ensure universal sustainability of country’s development / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga : Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 24 (2013), p. 127-134.
 
2012 Stasytytė, Viktorija. Investicijų portfelio sudarymas naudojant sprendimų paramos sistemą / Viktorija Stasytytė // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 253-263. Prieiga per internetą: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/view/btp.2012.27/pdf.
 
2011 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Rizikos sampratos formavimosi ypatumai / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 2 (2011), p. 141-149. Prieiga per internetą: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/btp.2011.15/pdf.
 

Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose

 
2014 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Račinskaja, Irena; Stasytytė, Viktorija. Optimization of integral knowledge, innovation and technologies cluster structure / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Irena Račinskaja, Viktorija Stasytytė // Asian Journal of Business and Management (AJBM). Jakarta : Asian Online Journals. ISSN 2321-2802. Vol. 2, iss. 1 (2014), p. 42-52. Prieiga per internetą: http://ajouronline.com/index.php?journal=AJBM&page=article&op=view&path[]=895&path[]=452.
 
2014 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Celiešienė, Eglė. Socialinio ugdymo srities tyrėjų kompetencijų plėtotės prielaidos / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Eglė Celiešienė // Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. D. 1 Vilnius : Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, 2014. ISBN 9786099566603. p. 9-15. Prieiga per internetą: http://www.lspa.lt/wp-content/uploads/2014/11/leidinys_press.pdf.
 
2014 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Grigonytė, Ingrida. Adekvačiojo portfelio taikymas projektuojant racionalų lėšų paskirstymą kompetencijoms ugdyti / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Ingrida Grigonytė // Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. D. 1 Vilnius : Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, 2014. ISBN 9786099566603. p. 16-20. Prieiga per internetą: http://www.lspa.lt/wp-content/uploads/2014/11/leidinys_press.pdf.
 
2009 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Borisova, Jelena. Development of regional business risk management systems in the conditions of knowledge economy / Aleksandras-Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Elena Borisova // Between Europe and Russia. Problems of development and transborder co-operation in North-Eastern borderland of the European Union = Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgraniczej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2009. ISBN 9788323123484. p. 157-169.
 
2009 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. REGCIS kaip priemonė regiono inves tavimo stra tegijų kūrimui / A. V. Rutkauskas, V. Stasytytė // Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius : Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 2 (2009), p. 406-416.
 
2009 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]. Throughout creation of regional competitiveness informed system to regional development strategies / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytyte // Global and regional challenges for the 21st century economies / sci. ed. Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. ISBN 9788392779049. p. 305-315.
 
2009 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]; Borisova, Jelena. Unexpected and innovative moments of invesment strategies / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Jelena Borisova // Global and regional challenges for the 21st century economies / sci. ed. Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. ISBN 9788392779049. p. 249-264.
 
2008 Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Stratification of stock profitabilities – the framework for investors’ possibilities research in the market / Aleksandras Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2008, Nr. 1(3), p. 65-72. Prieiga per internetą: http://www3.mruni.lt/~int.economics/3nr/Rutkauskas,%20Stasytyte.pdf.
 
2008 Stasytytė, Viktorija. Investment strategies formation in baltic stock market / Viktorija Stasytytė // Verslas, vadyba ir studijos'2007: mokslo darbai = Business, management and education'2007: research papers. Vilnius : Technika. ISSN 1648-8156. 2008, p. 53-62.
 
2007 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Malinauskas, Pranas; Stasytytė, Viktorija. Konkurencingo verslo projektavimas neapibrėžties sąlygomis. / Aleksandras-Vytautas Rutkauskas, Pranas Malinauskas, Viktorija Stasytytė // Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius : Technika. ISSN 1648-8156. 2007, p. 103-113.
 
2006 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Borisova, Jelena; Stasytytė, Viktorija. How to measure and ensure sustainability in financial markets / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Borisova, Viktorija Stasytytė // Management and education. [Proceedings of the 2nd International conference „Education, Science, Economics and Technologies“, September 15-16, 2006]. Bourgas : University "Prof. Dr. Assen Zlatarov". ISSN 1312-6121. Vol. 2 (2006), p. 37-42.
 

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 
2014 Navickas, Vytas; Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Women employment trends and related factors in Lithuania / Vytas Navickas, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // Innovative SMEs by gender and age around the mare Balticum [This book contains the presented papers and a summary of the discussion of the participants of the 9th Hanseatic conference, 17-19 February 2014, Hamburg]. Hamburg : Baltic Sea Academy, 2014. ISBN 9783735791191. p. 37-47.
 
2011 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Lapinskaitė, Indrė. Basement on value creation of study programs as highway to integrate academic, business and public interest as well as to shape research directions / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Indre Lapinskaitė // International conference on Education, informatics, and cybernetics (icEIC 2011), and the International symposium on Integrating research, education, and problem solving (IREPS 2011), November 29 - December 2, 2011, Orlando, Florida, USA : proceedings. Florida : International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338443. p. 181-186.
 
2011 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Lapinskaitė-Vvohlfahrt, Indrė; Stasytytė, Viktorija; Uturytė-Vrubliauskienė, Laura; Michnevič, Edvard. Marketing portfolio as a media for marketing assets interaction to optimize marketing efficiency measured with adequate metric / Vytautas Rutkauskas, Indrė Lapinskaitė-Vvohlfahrt, Viktorija Stasytytė, Laura Uturytė-Vrubliauskienė, Edvard Michnevič // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA : proceedings. Vol. 1 Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338290. p. 123-130. Prieiga per internetą: http://bus.vgtu.lt/PublikacijosForma/PublikacijuFailai/2011127211134_Straipsnis_5.pdf.
 
2011 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Markowitz Random field as a stand for investment analysis and decision making / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA : proceedings. Vol. 1 Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338290. p. 131-136. Prieiga per internetą: https://bus.vgtu.lt/PublikacijosForma/PublikacijuFailai/201211116535_Scan0012.PDF.
 
2011 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Maknickienė, Nijolė. Entrepreneurship portfolio construction and management / Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Nijolė Maknickienė // Proceedings of the Annual International Conference on Innovation and Entrepreneuship (IE 2011), July 23-24, 2011 Singapore. Singapore: Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011. ISBN 9789810894931. p. 57-62. Prieiga per internetą: https://bus.vgtu.lt/PublikacijosForma/PublikacijuFailai/2012111162710_Scan0014.PDF.
 
2009 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]. With double trump boat through turbulent markets oceans / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytyte // Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems : proceedings of the Ninth International Scientific School MA SR - 2009 (Saint-Petersburg, Russia, July 7 - 11, 2009) Saint Petersburg : SUAI, 2009. ISBN 9785808804609. p. 212-217.
 
2009 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]; Stankevičienė, Jelena [Stankeviciene, Jelena]. Profit, riskness and reliability - three-dimensional base for investment decisions management / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Jelena Stankeviciene // Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems : proceedings of the Ninth International Scientific School MA SR - 2009 (Saint-Petersburg, Russia, July 7 - 11, 2009) Saint Petersburg : SUAI, 2009. ISBN 9785808804609. p. 105-110.
 
2008 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija. Utility function as a constructive instrument for investment decisions making / Aleksandras-Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė // VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria : scientific proceedings / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, National Science-Technical Union "Management and Engineering", Technical University Sofia. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 217-220.
 
2007 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas [Руткаускас, Александрас Витаутас]; Stasytytė, Viktorija [Стаситите, Викторя]; Ginevičius, Adomas [Гинявичюс, Адомас]. Оптимизация стуктуры затрат маркетингового комплекса как средство проектирования устойчивости развития бизнеса / Руткаускас Александрас Витаутас, Стаситите Викторя, Гинявичюс Адомас // Материалы 5-й Международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике». 5-й Международной научно-технический семинар «Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий», 31 мая-2 июня 2007 года. Минск : БНТУ, 2007. ISBN 9789854796918. p. 239-264.
 
2006 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Borisova, Jelena; Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]. Advanced intention and applicability features of the double trump decision management model in exchange market / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Borisova, Viktorija Stasytyte // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: IV International Scientific Conference "Management and Engineering'06": June 19-23, 2006 Sozopol, Bulgaria / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2006, Vol. 2(85), p. 24-27.
 

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 
2014 Stasytytė, Viktorija; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. Trading futures contracts in global markets / Viktorija Stasytytė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576508. p. 328-335. Prieiga per internetą: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/viewFile/327/502.

2014 Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Račinskaja, Irena; Stasytytė, Viktorija. The universal sustainability of development as a tool of constructive interaction of interests and possibilities of development and the balance of goals and resources / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Irena Račinskaja, Viktorija Stasytytė // 4th international scientific conference Whither our economics, November 12-13, 2014 : conference proceedings Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. ISSN 2029-8501. p. 196-206. Prieiga per internetą: http://woe.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/Proceedings-edited1.pdf.
 
2012 Stasytytė, Viktorija. Risk management intelligence / Viktorija Stasytytė // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 195-206. Prieiga per internetą: http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations.
 
2011 Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Lapinskaitė, Indrė; Stasytytė, Viktorija. Verslo intelekto aktyvų portfelis kaip priemonė suvokti ir valdyti integralųjį verslo intelektą / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Indrė Lapinskaitė, Viktorija Stasytytė // 1’st international scientific conference „Whither our economies“ : conference proceedings [elektroninis išteklius], November 16-17, 2011, Vilnius. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISSN 2029-8501. p. 219-226. Prieiga per internetą: http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/fakultetai/ekonomikos_ir_finansu_vadymo_fakultetas/konferencijos/woe/SESSION-2.pdf.
 
2008 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Ginevičius, Adomas. Three-dimensional measurement of market behaviour / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Adomas Ginevičius // 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282679. p. 297-302.
 
2006 Jakštas, Vaidotas; Jakštienė, Vilija; Stasytytė, Viktorija; Borisova, Jelena. Imitative technologies as appropriate computational instrument of adequate portfolio application // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund), Vilnius Gediminas Technical University, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280336. p. [1-8].
 

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 
2008 Stasytytė, Viktorija. Kapitalo rinkos procesų analizė investuotojo požiūriu / Viktorija Stasytytė // Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d, medžiaga. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283843. p. 63-69.
 

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 
2007 Stasytytė, Viktorija; Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas. Rinkos elgsenos tyrimas Vilniaus vertybinių popierių biržos pavyzdžiu. / Viktorija Stasytytė, Aleksandras Vytautas Rutkauskas // Verslas XXI amžiuje : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2007 m. vasario 8 d, medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281887. p. 93-103.
 
2006 Stasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]; Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas. Sprendimų priėmimo kapitalo rinkoje sudėtingumas ir įvairovė. / Viktorija Stasytytė, Aleksandras-Vytautas Rutkauskas // Verslas XXI amžiuje : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. vasario 9 d, medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9789955281085. p. 145-150.
 
 
 
 
Nijolė Maknickienė
 

Straipsnis ISI Web of Science

 
2014 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Maknickienė, Nijolė. Government debt as the integral portfolio of assets and liabilities generated by debt / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Nijolė Maknickienė // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 22-40. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16111699.2013.815129.
 
2013 Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Financial market prediction system with Evolino neural network and delphi method / Nijolė Maknickienė, Algirdas Maknickas // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 403-413. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16111699.2012.729532.
 

Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings

 
2012 Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Application of neural network for forecasting of exchange rates and forex trading / Nijolė Maknickienė, Algirdas Maknickas // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 122-127. Prieiga per internetą: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/finance_engineering/122_127_Maknickiene.pdf.
 
2010 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Modelling of the history and predictions of financial market time series using Evolino / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Nijolė Maknickienė, Algirdas Maknickas // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1 Vilnius : Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 170–175. Prieiga per internetą: http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/BUS_AND_MANA_2010/Finance_Engineering/170-175_Rutkauskas_Maknickiene_Maknickas.pdf.
 

Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB

 
2014 Maknickienė, Nijolė. Selection of orthogonal investment portfolio using evolino RNN trading model / Nijolė Maknickienė // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 1158–1165. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813056024.
 
2013 Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Investigation of prediction capabilities using RNN ensembles / Nijolė Maknickiene, Algirdas Maknickas // IJCCI 2013 : 5th International Joint Conference on Computational Intelligence, 20th to 22nd September, 2013, Vilamoura, Portugal. Setubal : INSTICC, 2013. p. 391-395.
 
2012 Maknickas, Algirdas; Maknickienė, Nijolė. Influence of data orthogonality: on the accuracy and stability of financial market predictions / N. Maknickiene, A. A. Maknickas // IJCCI 2012 : 4th International Joint Conference on Computational Intelligence, Barcelona, Spain, 5-7 October, 2012. Setubal : INSTICC, 2012. p. 616-619.
 

Straipsnis kitose DB

 
2014 Grigonytė, Ingrida; Maknickienė, Nijolė. Impact of the European Payment Index on key macroeconomic and social indicators of a country / Ingrida Grigonytė, Nijolė Maknickienė // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 12 nr. 1 (2014), p. 60-73. Prieiga per internetą: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2014.05.
 

Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose

 
2014 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Levickaitė, Rasa; Maknickienė, Nijolė. Creative economy: search for universally sustainable development possibilities in the context of Lithuanian creative and cultural industries / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Rasa Levickaitė, Nijolė Maknickienė // Asian Journal of Business and Management (AJBM). Jakarta : Asian Online Journals. ISSN 2321-2802. Vol. 2, iss. 4 (2014), p. 246-257. Prieiga per internetą: http://ajouronline.com/index.php?journal=AJBM&page=article&op=view&path[]=1461&path[]=781.
 
2011 Maknickienė, Nijolė; Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Maknickas, Algirdas. Investigation of financial market prediction by recurrent neural network / Nijolė Maknickienė, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Algirdas Maknickas // Innovative Technologies for Science, Business and Education. Vilnius : Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 2, iss. 11 (2011), p. 3-8. Prieiga per internetą: http://bus.vgtu.lt/PublikacijosForma/PublikacijuFailai/2012110164130_IITSBE-2011-2(11).pdf.
 

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 
2011 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Maknickienė, Nijolė. Entrepreneurship portfolio construction and management / Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Nijolė Maknickienė // Proceedings of the Annual International Conference on Innovation and Entrepreneuship (IE 2011), July 23-24, 2011 Singapore. Singapore: Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011. ISBN 9789810894931. p. 57-62. Prieiga per internetą: https://bus.vgtu.lt/PublikacijosForma/PublikacijuFailai/2012111162710_Scan0014.PDF.
 

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 
2014 Stankevičienė, Jelena; Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Investigation of exchange market prediction model based on high-low daily data / Jelena Stankevičienė, Nijolė Maknickienė, Algirdas Maknickas // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 320-327. Prieiga per internetą: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/view/300.
 
2014 Grigonytė, Ingrida; Maknickienė, Nijolė. The role of European payment index in GDP growth / Ingrida Grigonytė, Nijolė Maknickienė // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576508. p. 214-222. Prieiga per internetą: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/view/285.
 
2014 Maknickienė, Nijolė; Stankevičienė, Jelena. Comparision of exchange market predictions using extremal data / Nijolė Maknickienė, Jelena Stankevičienė // International scientific conference Contemporary issues in business, management and education'2014, November 13, 2014 – November 14, 2014, Vilnius Gediminas technical university : conference proceedings. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2014. p. [1-10]. Prieiga per internetą: http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2014/paper/view/538.

 
2012 Maknickienė, Nijolė. Evaluation of the portfolio performance indicators, using Evolino RNN trading model / Nijole Maknickiene // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 158-169. Prieiga per internetą: http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations.
 
 
Ingrida Grigonytė
 

Straipsnis kitose DB

 
2014 Grigonytė, Ingrida; Maknickienė, Nijolė. Impact of the European Payment Index on key macroeconomic and social indicators of a country / Ingrida Grigonytė, Nijolė Maknickienė // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 12 nr. 1 (2014), p. 60-73. Prieiga per internetą: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2014.05.
 

Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose

 
2014 Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Grigonytė, Ingrida. Adekvačiojo portfelio taikymas projektuojant racionalų lėšų paskirstymą kompetencijoms ugdyti / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Ingrida Grigonytė // Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. D. 1 Vilnius : Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, 2014. ISBN 9786099566603. p. 16-20. Prieiga per internetą: http://www.lspa.lt/wp-content/uploads/2014/11/leidinys_press.pdf.
 
2010 Grigonytė, Ingrida; Sūdžius, Vytautas. Mokėjimų rizikos įvertinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose / Ingrida Grigonytė, Vytautas Sūdžius // Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius : Technika. ISSN 1648-8156. 2010, Vol. 8, no 1, p. 7-20.
 

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 
2014 Grigonytė, Ingrida; Maknickienė, Nijolė. The role of European payment index in GDP growth / Ingrida Grigonytė, Nijolė Maknickienė // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576508. p. 214-222. Prieiga per internetą: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/view/285.
 
2012 Grigonytė, Ingrida. Evaluation of payment risk in the markets of Baltic States during economic crisis / Ingrida Grigonytė // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 183-194. Prieiga per internetą: http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/schedConf/presentations.
 

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 
2013 Grigonytė, Ingrida. Priemonių, padedančių efektyviai kontroliuoti vėluojančius mokėjimus smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, įvertinimas / Ingrida Grigonytė // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 29-35. Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/conference/2013/paper/viewFile/80/94.
 
2012 Grigonytė, Ingrida. Uždelstų debitorinių įsiskolinimų įmonėms įvertinimas Lietuvos rinkoje / Ingrida Grigonytė // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-8].
 

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 
2009 Grigonytė, Ingrida; Sūdžius, Vytautas. Įmonės finansų sistemos ypatumai / Ingrida Grigonytė, Vytautas Pranas Sūdžius // Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d, pranešimai [CD] Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009. p. [1-7].
 
Nuotrauka Pareigos
Pavardė, Vardas
Darbuotojo kontaktai CV Publikacijos
  vedėjas
Laboratorijos vedėja, mokslo darbuotoja, docentė
dr. Viktorija Stasytytė
viktorija.stasytyte@vgtu.lt

(8-5) 274 48 62
Parsisiųsti Peržiūrėti
  jaunesnioji mokslo darbuotoja
Ingrida Grigonytė
ingrida.grigonyte@vgtu.lt

(8-5) 274 48 63
Parsisiųsti Peržiūrėti
  jaunesnioji vadybininkė
Nijolė Maknickienė
nijole.maknickiene@vgtu.lt

(8-5) 274 48 63
Parsisiųsti Peržiūrėti
  laborantas
Andrius Rutkauskas
andrius.rutkauskas@vgtu.lt

(8-5) 274 48 61
Parsisiųsti ---
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė