Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Mokslas ir inovacijos Mokslo projektai ir tyrimai

MOKSLO PROJEKTAI IR TYRIMAI

Moksliniai tyrimai – svarbi universiteto veiklos sritis, lemianti ne tik aukštesnį studijų lygi, bet ir padedanti valstybei spręsti aktualias technologines, ekonomines ir socialines problemas. Verslo vadybos fakultetas priima III pakopos studentus į dvi socialinių mokslų srities (0S) mokslo kryptis – ekonomikos (04S) bei vadybos ir administravimo (03S). 
 
 
 
Programa
Projekto pavadinimas  (LT)
Trukmė (nuo / iki)
VGTU dalies vadovas
Aprašymas (LT)
Baltijos jūros regiono programa
(Baltic Sea Region Programme 2007-2013)
Kvalifikacija, inovacijos, kooperacija ir verslas smulkioms ir vidutinėms Baltijos jūros regiono įmonėms
2009-2012
Romualdas Ginevičius
 
FP7
Tvarus žmogiškųjų išteklių vystymas Viduržemio jūros šalyse
2012-2015
Manuela Tvaronavičienė
 
H2020
Klasterių plėtra Viduržemio jūros šalyse
2015-2019
Manuela Tvaronavičienė
 
Ilgalaikė institucinė Ekonomikos mokslinių tyrimų programa 2011 - 2013 metams „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“
(LMT)
Verslo ir viešojo sektoriaus veiklų efekto ir ekonominio efektyvumo globalizacijos ir neapibrėžties sąlygomis matavimo ir ekonominio valdymo priemonių parengimas. Viešųjų ir verslo sprendimų efektyvumo ekonominio audito, atsižvelgus į neapibrėžtį ir riziką, sistemos parengimas ir praktinio įgyvendinimo, siekiant šalies tvaraus konkurencingumo, metodikos sudarymas.
2012-2014
Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Projektas skirtas tyrimui, kaip turėtų būti adekvačiai vertinamas verslo bei viešųjų veiklų efektas ir ekonominis efektyvumas globalizacijos ir neapibrėžties sąlygomis siekiant šalies tvaraus konkurencingumo. Savo ruožtu, siekiant tarptautinių veiklos ir efektyvumo standartų, būtina turėti tų veiklų ir sprendimų audito konceptą ir reglamentą.
Kartu tenka pažymėti, kad Lietuvoje neturime sisteminių darbų, skirtų verslo ir viešojo sektoriaus ilgalaikių sprendimų įvertinimui atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtį.
Ilgalaikė institucinė Ekonomikos mokslinių tyrimų programa 2011 - 2013 metams „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“
(LMT)
Šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros galimybių ir pasekmių modeliavimas ir prognozavimas atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes, kad ugdyti šalies konkurencinį potencialą
2012-2014
Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Projektas skirtas šalies (regiono) tvarios plėtros koncepto, kuris tampa ne tik šalies raidos būsenos charakteristika, bet ir mokslo žinių poreikio bei pragmatinių  priemonių visumos apibendrinimu, bet ir tvarumo intelekto formavimo simboliu.
Lietuvoje atlikti gausūs ekologinio tvarumo ir darnios plėtros tyrimai deja dar nepadarė lemiamo žingsnio įvertinant universalųjį t. y. apjungiantį visų pagrindinių tvarumo posistemių būseną ir sąveiką, tvarumą.
Projekte numatytas šalies universalaus tvarumo, apimančio socialinės – demografinės, ekonominės, ekologinės, investicinės, politinės ir religinės posistemių būsenos ir sąveikavimo, sistemos sukūrimo galimybių, tyrimas. Šiam tikslui numatyta pasitelkti daugiasektorinės analizės ir prognozavimo modelių sistema, atsižvelgus į priklausomybių stochastiškumą ir tikslo daugiakriteriškumą.
Šalies universalaus tvarumo valdymo sistemos parengimas turėtų tapti svarbiu įrankiu analizuojant ir projektuojant ilgalaikę šalies perspektyvą ir visų pirma ieškant šalies tarptautinio konkurencingumo ugdymo ir inovacijų pritraukimo galimybių.
 Marie Curie
Europos Komisijos 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa. ES 7 Frameworko programa.
Rezultatai: įgyvendintos 26 mėnesių trukmės stažuotės, vyko 4 mokymai Lietuvoje, Maroke ir Egipte.
2013-2015
Projektą vykdo: Verslo vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra. ES finansuojamo VGTU dalies projekto vadovė: Manuela Tvaronavičienė. Vykdytojai: Manuela Tvaronavičienė, Galina Ševčenko, Agnė Šimelytė. 
Support for training and career development (Marie Curie), International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) FP7-PEOPLE-2012-IRSES, Grant Agreement Number 319017 SHuMED (2013-2015). ES H2020-MSCA-RISE-2014 CLUSDEVMED (2015-2019) Grant Agreement Number 645730. 
MATRE Verslo ir ekonomikos akademinio mokymo ir tyrimų aplinkos atnaujinimas Libane ir Sirijoje. 2013–2016 Projekto VGTU dalies vadovas – doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė
Rezultatai: Atlikti studentų ir dėstytojų išteklių ir žinių poreikiai Libane ir Sirijoje. Įvykdytas Libano ir Sirijos universitetų atstovų vizitas į VGTU mokslo centrus, Ruošiama mokymų medžiaga mokymams, kurie vyko 2015 m. birželio mėn.. Temos: ,,Mokslinis publikavimas, straipsnių rengimas“ ir ,,Lyderystė, prezentavimo menas, verslumas, įmonių ir mokslo centrų bendradarbiavimas“.
 • Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“;
 • „Mobility Academic Network between EU and Central Asia (MANECA)“;
 • Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms
 • “Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU, UA and IL” (TEMPUS “ECOMMIS”, Nr.516813-TEMPUS-1-2011-1-LT-TEMPUS-JPSR)
 • Atliekų susidarymo tyrimų paslaugos (UAB “Algoritmų sistemos” pagal projekto „Aktyvios atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėjimo sistemos sukūrimas”)
 • Regiono poveikio vertinimo modelio tyrimų paslaugos;
 • Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-012).
 •  „Atlikti šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros galimybių ir pasekmių modeliavimą atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes ugdyti šalies konkurencinį potencialą“.
 •  „Parengti verslo ir viešojo sektoriaus veiklų valdymo poveikio bei ekonominio veiksmingumo vertinimo matavimo metodiką“
 •  „Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038l. 2010–2012.
 • „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027. 2012–2013
 • „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003. 2012–2014.
 • „Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU, UA and IL“ (TEMPUS, ECOMMIS, Nr.516813-TEMPUS-1-2011-1-LT-TEMPUS-JPSR
 • Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (ivpms) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms“.
 • Dalyvauta rengiant paraišką dalyvauti LMT paskelbtame idėjų konkurse ilgalaikei Lietuvos ekonomikos mokslinių tyrimų programai rengti. Tema: „Šalies ekonominio valdymo koncepto globalizacijos ir naujos pasaulinių ekonominių galių stratifikacijos, kuomet aiškiai dominuoja monopolijos ir oligopolinių darinių interesai, sąlygomis parengimas“.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto „Lyderių laikas“. 2.1.1. veikla „Konsultacinių švietimo paslaugų ir pasiūlos Lietuvoje ir užsienyje tyrimas“. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 2010 m.
 • Leonardo Da Vinči programa. Dualusis profesinis mokymas VVĮ Baltijos šalyse (Dual vocational Training for SME`s in the Baltic See Region). Vykdymo terminai – 2008–2010 m.
 • IP – FEE – Female Endeavour and Entrepreneurship
 • IP – Tarptautinis verslumas Baltijos jūros regione
 • galimybė su universiteto mokslininkais rengti bendras publikacijas.
 • galimybė skaityti pranešimus ir dalyvauti fakulteto organizuojamose mokslo konferencijose: tarptautinėse “Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos”, “Verslas ir vadyba” bei respublikinėje jauniesiems mokslininkams “Verslas XXI amžiuje”.
 • galimybė publikacijas spausdinti fakulteto mokslo žurnaluose: “Journal of Business Economics and Management”, “Business: Theory and Practice”, “Business, Management and Education”, “Mokslas - Lietuvos ateitis”.
 • galimybė studijas tęsti doktorantūroje ekonomikos ar vadybos kryptyse. 
 • galimybė dalyvauti fakulteto rengiamuose seminaruose, pranešimuose bei viešose paskaitose.
 • galimybė būti studentų mokslinės draugijos nariu.
 • galimybė, kad baigiamasis darbas pateks tarp geriausių.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė