Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Skelbimai

2017/2018 m. m. Profesinės veiklos praktikos organizavimo tvarka ir vadovai

Paskutinių kursų studentų dėmesiui !

Baigiamųjų darbų temos katedrose bus skelbiamos rugsėjo 12 d., o studentai registruoti savo baigiamojo darbo temą ir vadovą katedrose privalo iki 2017-09-25.

Praktikos ataskaitų atsiskaitymo grafikas (MAGISTRANTAMS)

 
 
Praktikos ataskaitų gynimas vyks:
 
Specializacija
 
Grupė
 
Praktikos vadovas
 
Komisija
 
 
 
2017-06-19
 
 
 
16:00 val.
(SRK-I 704 aud.)
 
 
Elektroninių medijų vadyba
 
EVMfm-16
(8 studentai)
 
Prof. dr. J. Raudeliūnienė
Prof. dr. J. Raudeliūnienė (VTK)
Doc. dr. A. Liučvaitienė (IEVK)
Lekt. dr. L. Lobanova (TEVK)
 
16:00 val 
(SRK-I 709 aud.)
 
 
Investavimo vadyba
 
IVfm-16
(7 studentai) 
 
Doc. dr. I. Lapinskaitė
Doc. dr. I. Lapinskaitė (FIK)
Prof. dr. V. Davidavičienė (VTK)
Lekt. V. Grybaitė (IEVK)
 
17.30 val.
(SRK-I 709 aud.)
 
Verslo finansų valdymas
VFfmu-16
(3 studentai)
VFfmuc-16
(3 studentai)
 
Doc. dr. I. Lapinskaitė
Doc. dr. I. Lapinskaitė (FIK)
Prof. dr. J. Raudeliūnienė (VTK)
Lekt. V. Grybaitė (IEVK)
 
 
 
2017-06-20
 
16:00 val.
(SRK-I 704 aud.) 
 
 
Socialinio verslo vadyba
 
SVVfm-16
(7 studentai)
 
Prof. dr. I. Skačkauskienė 
Prof. dr. I. Skačkauskienė (SEVK)
Prof. habil.dr. B. Melnikas (TEVK)
Lekt. I. Grigonytė (FIK)
 
16:00 val.
(SRK-I 623 aud.)
 
 
Globali ekonomika
 
GEfm-16
(13 studentų)
 
Lekt. dr. L. Lobanova
lekt. dr. L. Lobanova (TEVK)
Doc. dr. R. Martinkutė-Kaulienė (FIK)
Prof. dr. K. Peleckis (IEVK)
 
17:30 val.
(SRK-I 709 aud.) 
 
 
Organizacijų vadyba
 
OVfm-16
(11 studentų)
 
Doc. dr. A. Liučvaitienė
Doc. dr. A. Liučvaitienė (IEVK)
Prof. habil. dr. B. Melnikas (TEVK)
Lekt. I Grigonytė (FIK)
 
 
 
2017-06-21
 
16:00 val.
(SRK-I 623 aud.) 
 
Tarptautinis verslas
TVfmuc-16
(15 studentų)
TVfmu-16
(1 studentas)
lekt. dr. L. Lobanova
lekt. dr. L. Lobanova (TEVK)
doc. dr. A. Liučvaitienė (IEVK)
doc. dr. A. Miečinskienė (FIK)
 
16:00 val.
(SRK-I 704 aud.)
 
 
Verslo projektavimas (profesinės veiklos praktika)
 
VPfm-16
(5 studentai)
 
Doc. dr. R. Martinkutė-Kaulienė
Doc. dr. R. Martinkutė-Kaulienė (FIK)
Prof. dr. I. Skačkauskienė (SEVK)
Prof. dr. K. Peleckis (IEVK)
 
17.30 val.
(SRK-I 709 aud.)
 
 
Aviacijos vadyba (profesinės veiklos praktika)
 
AVfm-16
(9 studentai)
 
Prof. dr. I. Skačkauskienė
Prof. dr. I. Skačkauskienė (SEVK);
Doc. dr. A. Miečinskienė (FIK)
Prof. habil. dr. B. Melnikas (TEVK)
 
Pirmas pakartotinis atsiskaitymas: 2017-06-26 – 2017-06-29
Antras pakartotinis atsiskaitymas: 2017-08-30 (mokamas, užpildžius prašymą ir gavus dekano leidimą)

2016-2017 m. m. magistrantūros studijų praktikų organizavimo tvarka ir vadovai (ATNAUJINTA 2017-04-28)

 
2016-2017 M. M. PAVASARIO SEMESTRO PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMAS IR ATSISKAITYMAS
 
Praktikos atlikimo laikotarpis: 2017-05-22 - 2017-06-18.
Praktikos ataskaitų gynimas: pagal sesijos tvarkaraštį informacinėje sistemoje.
Pirmas pakartotinis perlaikymas: 2017-06-26 - 2017-06-29.
Antras pakartotinis perlaikymas: 2017-08-30 (mokamas, užpildžius prašymą ir gavus dekano leidimą).
 
 
PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
Praktikos rūšys
Profesinės veiklos praktika
- tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi, struktūra, žmogiškaisiais ištekliais, valdymu, produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu rinkoje, įmonėje naudojama technika ir technologijomis. I pakopos profesinės veiklos praktika atliekama įmonėse ar jų padaliniuose, atitinkančiuose studijų kryptį, ar VGTU padaliniuose, II pakopos – Lietuvos ar užsienio įmonėse.
Mokslinės veiklos praktika
– tai praktika, atliekama mokslo centruose, laboratorijose ar įmonėse, kurios vykdo mokslinius tyrimus, formuojanti savarankiškus mokslinių tyrimų įgūdžius.
Praktikantas
Praktikantas, prieš prasidedant praktikai, privalo dalyvauti katedros rengiamuose praktikai skirtuose seminaruose ir instruktažuose.
Praktikos vieta
Įmones, kuriose bus atliekamos profesinės veiklos praktikos, parenka profilinė katedra arba pats studentas, suderinęs su praktikos vadovu dėstytoju profesinės veiklos praktikos užduotį.
Už mokslinės veiklos praktikų vietų parinkimą ir jų tinkamumą atsako katedros, kuri organizuoja ir vykdo mokslinės veiklos praktiką, vedėjas.
Praktikos užduotys
Praktikos vadovas dėstytojas paskiria studentui individualią arba grupinę praktikos užduotį numatomiems praktikos rezultatams pasiekti. Praktikos užduotis turi būti siejama su pagrindiniu praktikos tikslu ir uždaviniais bei realia galimybe atlikti ją paskirtoje praktikos vietoje. Praktikos užduotis gali būti koreguojama, keičiama ar papildoma suderinus su praktikos vadovu dėstytoju ir praktikos vadovu įmonėje per pirmąją praktikos savaitę. Šis dokumentas turi būti įsegtas praktikos ataskaitoje.
Praktikos sutartis
- Kai praktika atliekama ne VGTU, sudaroma trišalė Studento praktinio mokymo sutartis.
- Kai praktika atliekama VGTU, sudaroma dvišalė Studento praktinio mokymo sutartis.
Studento praktinio mokymo sutartis pildoma VGTU informacinės sistemos studentų savitarnos puslapyje, išspausdinama, surenkami visi parašai ir sutartis užregistruojama katedroje iki praktikos pradžios likus ne mažiau kaip vienai savaitei.
Atsiskaitymas už praktiką
- Praktikos ataskaita, parengta pagal katedros nustatytus reikalavimus ir apimanti visas praktikos programoje numatytas užduotis praktikos vadovui dėstytojui turi būti pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki ataskaitos gynimo,
Jeigu studentas į praktiką neatvyko arba jos neatlikęs pasišalino iš praktikos vietos, neįvykdė praktikos programos, gavo neigiamą praktikos vadovo įmonėje atsiliepimą arba neapgynė praktikos ataskaitos, praktika jam neįskaitoma, ir jei nėra galimybės atlikti jos kitu metu, studentas įgyja akademinę skolą. Skolą studentas likviduoja Egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos apraše numatyta tvarka.
Praktikos įskaitymas
Studentai, dirbantys (arba nedirbantys ne daugiau nei 1 metus ir dirbę ne mažiau kaip praktikos trukmė) įmonėse, kurių veikla atitinka studijuojamą studijų programą ir jų atliekamos funkcijos atitinka praktikai keliamus tikslus, turi teisę prašyti įskaityti jiems praktikas. Jie privalo fakulteto dekanui ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki semestro pabaigos pateikti:
- prašymą užskaityti praktikos laikotarpį* (jis turi būti suderintas su praktikos vadovu dėstytoju);
- pažymą iš darbovietės, kurioje nurodoma darbo vieta, pareigos, pagrindinės darbo funkcijos ir data, nuo kurios (iki kurios, kai studentas nebedirba) yra (buvo) užimamos nurodytos pareigos.
Studentai, gavę dekano leidimą įskaityti praktiką, turi bendra tvarka rengti ir ginti praktikos ataskaitą. Kartu su praktikos ataskaita turi būti pateiktas ir praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas.
Praktikos įskaitymas yra vienkartinis, taikomas konkrečiam praktikos laikotarpiui ir galioja tik vieną semestrą, kurio metu privaloma atlikti praktiką.
Praktikos atlikimas kitu metu
Suderinus su katedros praktikos koordinatoriumi, katedros vedėju ir leidus dekanui, studentas gali atlikti praktiką anksčiau laiko.
Praktikos pradžios ir pabaigos terminai gali būti atkeliami į ankstesnį studijų semestrą negu numatyta Universiteto praktikų grafike. Anksčiau atliekamos praktikos apimtis (valandomis) turi atitikti numatytą  apimtį studijų programoje, tačiau ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę. Individualiame praktikos atlikimo grafike auditorinių užsiėmimų laikas ir praktikos atlikimo laikas negali sutapti.
Studentas, norintis praktiką atlikti anksčiau nei numatyta praktikų grafike, turi dekanui pateikti šiuos dokumentus:
- individualus praktikos atlikimo grafikas, suderintas su praktikos vadovu dėstytoju ir priimančios organizacijos atsakingu asmeniu.
Studentas, atlikęs praktiką anksčiau laiko, atsiskaito už ją praktikų grafike numatytu laiku.
Praktikos pradžios ir pabaigos terminai praktinio mokymo sutartyje gali skirtis nuo studijų grafike numatytų, jeigu pažangus (prašymo pateikimo metu neturintis akademinių skolų) studentas pageidauja dalyvauti tarptautinėse studentų mainų programose arba aukšto meistriškumo sportininkas ar VGTU meno kolektyvo narys ketina dalyvauti stovykloje ar išvykoje, arba pageidaujant praktikantą priimančiai įmonei (išreiškiant pageidavimą raštu).
 
Visą VGTU pirmosios ir antrosios studijų pakopų praktikų organizavimo tvarkos aprašą rasite čia

2016-2017 m. m. bakalauro studijų praktikų organizavimo tvarka ir vadovai (ATNAUJINTA 2017-04-28)

2016/2017 m. m. studentų rotacijos principai

 
Žinių vertinimas 2016-2017 mokslo metais bus vykdomas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.
 
Akademinių metų pabaigoje bus vykdoma studentų rotacija.

Economics-oriented Data Scientist for Portfolio Management

"AdVenture" studentų verslumo programa

 
 
"AdVenture" – tai  nuo 2011 m. kasmet vykdoma studentų verslumo programa, skirta supažindinti ir paskatinti startuolių atsiradimą jaunimo tarpe. Praeitais metais prie mūsų prisidėjo ir “Western Union Foundation Lithuania”. Po iniciatyvos sėkmės 2015-aisiais, “Western Union” skyrė paramą projekto įgyvendinimui ir šiems metams. Tad kviečiame jaunimą į dar vieną kelionę, visų jau žinomą „AdVenture“ pavadinimu, savo verslo link!
 
 
Ką mes Tau siūlome:       
Unikalią ir nemokamą kelionę savo sėkmės link;
Verslumo praktiką ir įgudžius;
Pagalbą ruošiant verslo idėjos pristatymą investuotojams;
Pilnai įrengtą „Wu Startup Space” erdvę darbui ir dalinimuisi idėjomis;
Prizus (200 EUR + 3 mėn. nemokamos darbo vietos nuomos „WU Startup Space“ nugalėtojams) už geriausias verslo idėjas;
Nuolatinius verslo vilkų patarimus ir pagalbą;
Daug azarto ir naujų pažinčių!
 
Ko mes iš Tavęs tikimės:
Kūrybiško ir nepriklausomo mąstymo;
Veržlumo ir orientacijos į veikimą;
Aktyvaus dalyvavimo ir įsitraukimo į projektą.
 
Kas gali dalyvauti "AdVenture 4":
Jaunimas iki 29 metų;
Tiek pavieniai asmenys, tiek komandos;
Tiek turintys idėjas, tiek savosios dar neatradę ar norintys prisijungti prie žmonių su idėjomis.
 
 
 
 
Projekto veiklos vyks 2016 m. vasario - birželio mėn.
 
Sekite renginius ir kitas programos naujienas mūsų FB paskyroje: www.facebook.com/projektasadventure
 
Susisiekite:
Jei ir tu esi veiklus, iniciatyvus ir turi idėją, kurią nori apgyvendinti „WU Startup Space“ ar nori daugiau sužinoti apie mūsų rengiamus seminarus, kreipkis žemiau nurodytais kontaktais. Taip pat kviečiame kreiptis ir įmones, investuotojus ir visus, norinčius savo žiniomis ir patirtimi pasidalinti su jaunais verslais.
 
Gerda Vaikutytė
8(640)56341

I pakopos (bakalauro) studijų kokybės gerinimas Verslo vadybos fakultete

 
2015 m. rugsėjo-spalio mėn. buvo rengiami susitikimai su fakulteto bendruomene, kurių metu buvo aptariami bakalauro studijų programos Verslo vadyba (toliau Programa) savianalizės rezultatai.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė pristatė savianalizės bei vykdytos apklausos rezultatus.
2014 m. sausio-balandžio mėnesiais atliktas studentų, dėstytojų, o 2015 sausio mėn. darbdavių nuomonės tyrimas apie Programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 286 studentai, 64 dėstytojai, 18 socialinių partnerių.
 
Atlikus apklausos rezultatų analizę konstatuota, kad studentai labai gerai vertina Programos vykdymą. Dauguma (95 proc.) studentų pritaria, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais, studijų dalykai paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose išdėstyti nuosekliai, o studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus Programos rezultatus. Studentai gerai vertina dėstytojus, 91 proc. teigia, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių ir praktinių gebėjimų, kad jų kvalifikacija yra tinkama suteikti studijų dalyko programoje numatytas žinias ir gebėjimus. 96 proc. studentų vertina, kad numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų studijoms užtenka. Studentai ypatingai gerai (97 proc.) vertina vykdant studijas naudojamą įrangą ir metodinius išteklius (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys).
 
Dėstytojai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą. 95 proc. jų teigia, kad Programos pavadinimas, numatomi rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad jų dėstomo studijų dalyko turinys atitinka verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, jų taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus, jų mokymo metodai yra orientuoti į studento aktyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu. 99 proc. dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma studijų Programa. Dėstytojai puikiai (98 proc.) vertina patalpų ir metodinių priemonių tinkamumą.
 
Darbdaviai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą. Dauguma (92 proc.) darbdavių teigia, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. 91 proc. sutinka, kad Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 100 proc. socialinių partnerių priimtų šios Programos studentus į pažintinę ir profesinę praktikas.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė taip pat pakvietė fakulteto bendruomenės narius atvirai diskusijai apie studijų programos plėtojimo galimybes ir perspektyvas bei paragino bendruomenės narius aktyviai sudalyvauti 2015 m. spalio 23 d. susitikimuose su ekspertais.
 
Darbotvarkę rasite čia.

II pakopos (magistrantūros) studijų kokybės gerinimas Verslo vadybos fakultete

 
2015 m. rugsėjo-spalio mėn. buvo rengiami susitikimai su fakulteto bendruomene, kurių metu buvo aptariami magistrantūros studijų programos Verslo vadyba (toliau Programa) savianalizės rezultatai.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė pristatė savianalizės bei vykdytos apklausos rezultatus.
 
2014 m. kovo-balandžio mėnesiais atliktas studentų, dėstytojų ir 2015 sausio mėn. darbdavių nuomonės tyrimas apie Programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 139 studentai, 32 dėstytojai, 18 darbdavių ir socialinių partnerių. Dauguma (95 proc.) studentų pritaria, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti, studijų dalykai išdėstyti nuosekliai, o 98 proc. studentų teigia, kad studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus Programos rezultatus. Studentai labai gerai vertina dėstytojus, 90 proc. teigia, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių. 95 proc. studentų pažymi, kad dėstytojų mokslinė kvalifikacija yra tinkama perteikti studijų dalyko programoje numatytus rezultatus. Studentų vertinimu, studijoms naudojamos patalpos yra tinkamos (90 proc.), pasitelkiama įranga (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys, metodinės priemonės, literatūra) (96 proc.) yra tinkama ir jos pakanka. Apibendrinant apklausos rezultatus – studentai labai gerai vertina magistrantūros studijų Programos vykdymą. Dėstytojai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą: 99 proc. teigia, kad Programos pavadinimas, numatomi rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad jų dėstomo studijų dalyko turinys atitinka verslo magistro kvalifikacinį laipsnį, yra orientuoti į studento aktyvumą ir iniciatyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu, mokslinių tyrimų skatinimą konsultacijų metu, o taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus, 98 proc. dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma magistrantūros studijų Programa. Dėstytojai puikiai (98 proc.) vertina patalpų ir metodinių priemonių tinkamumą. 91 proc. darbdavių teigia, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. 93 proc. sutinka, kad Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 90 proc. socialinių partnerių priimtų šios Programos studentus į mokslinę praktiką.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė taip pat pakvietė fakulteto bendruomenės narius atvirai diskusijai apie studijų programos plėtojimo galimybes ir perspektyvas bei paragino bendruomenės narius aktyviai sudalyvauti 2015 m. spalio 23 d. susitikimuose su ekspertais.
 
Darbotvarkę rasite čia.

Studente, būk matomas darbdaviams Talentų banke!

Norite būti matomi darbdaviams?
 
Registruokitės Talentų banke!
 
 
Talentų bankas - tai puiki galimybė baigiamųjų kursų bakalauro studijų , 1-2 kurso magistrantūros  studentams, prisistatyti, atkreipti į save darbdavių dėmesį, pasitikrinti savo vertę darbo rinkoje, o darbdaviams – tai gera proga užsiauginti jaunus specialistus, patogus būdas greičiau susirasti kvalifikuotų darbuotojų.
 
Tapti Talentų banko dalyviais kviečiami:
 • Paskutinio kurso studentai – atlikę praktiką;
 • 1-2 kurso magistrantūros  studentai.
 
Papildomi reikalavimai Talentų banko dalyviams:
 • labai gerai arba gerai mokėti bent vieną, neįskaitant lietuvių, Europos Sąjungos šalių kalbą;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;
 • pateikti aiškų išsamų, gramatinių klaidų neturintį prisistatymą, pagrindžiantį savo motyvaciją, įgytas kompetencijas ir socialinius įgūdžius.
 
Norėdami registruotis Talentų banke, prisijunkite interneto svetainės www.ldb.lt skyriuje „Ieškantiems darbo“ ir užpildykite CV anketą.
Informacija apie įsiregistravusius Talentų banke prieinama visiems darbdaviams, ir tai yra didesnė galimybė įsidarbinti.
Daugiau informacijos:  www.ldb.lt/talentubankas
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė