Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Sveikiname Viliją Malinauskaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

Sveikiname Viliją Malinauskaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

2017-07-04
Sveikiname Viliją Malinauskaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!
Sveikiname Viliją Malinauskaitę š. m. liepos 4 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema: „Regiono patrauklumo vertinimais grindžiama tarptautinio turizmo plėtros vadyba“ (socialinių mokslų sritis, vadyba – 03S).
 
Disertacijoje nagrinėjamos tarptautinio turizmo plėtros vadybos problemos, pagrindinį dėmesį skiriant regiono patrauklumo vertinimo aspektams, svarbai ir tobulinimo galimybėms. Tyrimo objektas yra tarptautinio turizmo, kaip visuotinio reiškinio ir daugeliui šalių svarbaus ekonomikos sektoriaus, vadyba. Pripažįstama, kad sektoriuje šio šimtmečio pradžioje vyksta kardinalūs pokyčiai, dėl naujai atsirandančių, kultūriškai skirtingų, keliautojų grupių. Šie procesai yra pakankamai nauji ir nebuvo daug nagrinėjami, todėl objektas yra aktuali mokslinių tyrimų sritis. Disertacijos tikslas – pasiūlyti kokybiškai naujus viešojo valdymo sprendimus, paremtus regiono patrauklumo vertinimo galimybėmis, ypatingą dėmesį skiriant skirtingų kultūrų mentalinių ypatumų įtakotam vertinimui. Disertacijoje tiriami egzistuojantys turizmo vadybos modeliai, šalių patrauklumo didinimo principai, ieškoma priežastinių ryšių, kodėl šalys, turėdamos panašius turistinius išteklius, sulaukia skirtingo turistų skaičiaus. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai klausimai – regiono patrauklumo kiekybinio vertinimo bei to patrauklumo įtakos turizmo, kaip ūkio sektoriaus, rezultatams, ir kokybiškai naujų procesų tarptautinio turizmo sektoriuje įtakos atskirų šalių turistinio patrauklumo vertinimui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų, disertacijos tema, sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje, pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmas skyrius skirtas tarptautinio turizmo verslo ir jo vadybos analizei, jo plėtros prioritetų išskyrimui, taip pat jame pateikta išsami teorinė studija, skirta regionų patrauklumo vertinimais grindžiamai, tarptautinio turizmo plėtros procesų vadybai, apimanti šiuolaikinių ekonomikos ir vadybos teorijų analizę, išgryninanti tarptautinio turizmo svarbą bei plėtros prioritetus šių teorijų kontekste. Antrame skyriuje pateikiama regionų patrauklumo vertinimais grįstai, tarptautinio turizmo plėtros vadybai skirtų empirinių tyrimų metodologija ir formuojamas siūlomas vadybos tobulinimo modelis. Trečiajame skyriuje aprašyti empiriniai tyrimai atlikti tikrinant siūlomo regionų patrauklumo vertinimu grindžiamo, tarptautinio turizmo plėtros vadybos modelio tinkamumą bei pateiktos išvados. Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai, 3 pranešimai tarptautinėse konferencijose ir vienas skyrius kolektyvinėje monografijoje.
 
Mokslinis konsultantas    
prof. habil. dr. Borisas MELNIKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S).
 
Disertacijos gynimo taryba
 
Pirmininkas
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S).
 
Nariai:
doc. dr. Renata KORSAKIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S),
doc. dr. Aida MAČERINSKIENĖ (Vilniaus universitetas, vadyba – 03S),
habil. dr. Marek SZARUCKI  (Krokuvos ekonomikos universitetas, vadyba – 03S),
doc. dr. Živilė TUNČIKIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S).
 
Daktaro disertaciją galima peržiūrėti interneto talpykloje ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.
 
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė