Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Sveikiname Neringą Slavinskaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

Sveikiname Neringą Slavinskaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

2017-06-02
Sveikiname Neringą Slavinskaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!
Sveikiname Neringą Slavinskaitę š. m. birželio 2 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema: „Šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 04S).
 
Disertacijoje nagrinėjama fiskalinės decentralizacijos reikšmė ir jos įtaka šalies ekonomikos augimui. Literatūros analizė atskleidė, kad susidomėjimas fiskalinės decentralizacijos įtaka ekonomikos augimui auga, bet mokslininkų gauti tyrimų rezultatai nepateikia vienareikšmio atsakymo. Disertacijos darbo problema ir aktualumas grindžiamas poreikiu sukurti instrumentą, kuris padės nustatyti šalies fiskalinę decentralizaciją ir jo įtaką šalies eko-nomikos augimui. Disertacijos tyrimo objektas – šalies fiskalinė decentralizacija.
 
Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti ir empiriškai aprobuoti teorinį modelį, skirtą įvertinti šalies fiskalinę decentralizaciją ir jos įtaką ekonomikos augimui. Darbe sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: siekiama sudaryti fiskalinės decentralizacijos indeksą, sukurti šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo modelį, integruojant fiskalinės decentralizacijos indeksą ir kitus ekonomikos augimo veiksnius, empiriškai patikrinti modelio pritaikomumą bei įvertinti šalies fiskalinės decentralizacijos įtaką ekonomikos augimui. Siekiant disertacijoje užsibrėžto tikslo ir įgyvendinant uždavinius, pasitelktas ES-21 šalių pavyzdys.
 
Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama tiriamojo darbo problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimo metodika, išryškinamas mokslinis naujumas ir darbo praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose. Pirmajame skyriuje nagrinėjamas fiskalinės decentralizacijos klausimo aktualumas ir ištirtumo lygis, sisteminama fiskalinio federalizmo teorijų raida bei išryškinama fiskalinės decentralizacijos samprata, analizuojami fiskalinės decentralizacijos įtakos šalies ekonomikos augimui teoriniai ir praktiniai aspektai.
 
Antrajame skyriuje nagrinėjami fiskalinės decentralizacijos vertinimo metodai, gvildenama tinkamo metodo fiskalinės decentralizacijos vertinimui parinkimo problema, pateikiamas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo modelis. Trečiajame skyriuje atliekami empiriniai tyrimai, pasiūlytas šalies fiskalinės decentralizacijos įtakos ekonomikos augimui vertinimo modelis pritaikytas ES-21 šalims. Disertacijos tema paskelbti 13 straipsnių: 8 – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 5 – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 8 pranešimai mokslinėse konferencijose.

Mokslinis vadovas
prof. habil. dr. Romualdas GINEVIČIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
 
Disertacijos gynimo taryba:
 
Pirmininkas
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).

Nariai:
prof. dr. Natalja LACE (Rygos technikos universitetas, ekonomika – 04S),
prof. habil. dr. Ona Gražina RAKAUSKIENĖ (Mykolo Romerio universitetas, ekonomika – 04S),
prof. dr. Jelena STANKEVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S),
doc. dr. Rima TAMOŠIŪNIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
 
Daktaro disertaciją galima peržiūrėti interneto talpykloje ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė