Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Sveikiname Gintarą Sinkevičių sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

Sveikiname Gintarą Sinkevičių sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

2017-07-04
Sveikiname Gintarą Sinkevičių sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!
 
Sveikiname Gintarą Sinkevičių š. m. liepos 4 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema: „Geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymas“ (socialinių mokslų sritis, vadyba – 03S).
 
Disertacijoje nagrinėjamas geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų vertinimas. Pagrindinis tyrimo objektas yra geležinkelių transporto sektoriaus plėtros internacionalizavimo procesai. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti geležinkelių transporto plėtros internacionalizavimo procesų valdymo integruotą modelį, besiremiantį sistemos „Aljansas + klasteris“ principais. Darbe sprendžiami keli uždaviniai: atlikti geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų ir jų valdymo mokslinės literatūros analizę; ištirti globalizacijos procesų įtaką geležinkelių transporto plėtrai; išnagrinėti geležinkelių transporto plėtros šiuolaikinių organizacinių formų taikymo galimybes; parengti efektyvaus geležinkelių transporto veiklos valdymo modelį. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros, autoriaus publikacijų disertacijos temą sąrašas ir priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, tyrimų metodologija, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmame skyriuje atlikta teorinė studija, skirta internacionalizacijos procesų valdymui, plėtojant geležinkelių transportą. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrame skyriuje pateikta geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymo modelis, klasterizacijos procesų įtaka ir svarba geležinkelių transporto plėtros procesų valdyme, pateikta geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymo empirinių tyrimų metodologija, suformuluotos išvados. Trečiame skyriuje pristatomas sistemos „Aljansas + klasteris“ integruoto modelio praktinis pritaikymas bei pateikiamas modelio, skirto internacionalizacijos procesų valdymui plėtojant geležinkelių transportą patikrinimas taikant ekspertinį vertinimą. Atlikta geležinkelių transporto plėtros internacionalizacijos procesų valdymo remiantis sistema „Aljansas + klasteris“ modeliu prognozės, sudaryta internacionalizacijos procesų valdymui skirta strategija. Gauti rezultatai aprobuoti ir ekspertiniu vertinimu patikrinti Lietuvoje. Disertacijos pabaigoje pateikiamos bendrosios išvados. Disertacijos tema yra išspausdinti 5 straipsniai. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai Lietuvoje ir užsienyje vykusiose konferencijose.
 
Mokslinis konsultantas    
prof. habil. dr. Borisas MELNIKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S).
 
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas
doc. dr. Renata KORSAKIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S).
Nariai:
prof. dr. Gintautas BUREIKA (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, transporto inžinerija – 03T),
prof. dr. Danuta DISKIENĖ (Vilniaus universitetas, vadyba – 03S),
habil. dr. Marek SZARUCKI  (Krokuvos ekonomikos universitetas, vadyba – 03S),
doc. dr. Živilė TUNČIKIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S).
 
Daktaro disertaciją galima peržiūrėti interneto talpykloje  ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė