Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

FAKULTETAS ŠIANDIEN

Šiuo metu fakultetą sudaro šešios katedros: Finansų inžinerijos katedra, vadovaujama doc. dr. Algitos Miečinskienės, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra, vadovaujama prof. habil. dr. Romualdo Ginevičiaus, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra, vadovaujama doc. dr. Ilonos Skačkauskienės, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra, vadovaujama prof. habil. dr. Boriso Melniko, Teisės katedra, vadovaujama prof. dr. Sigito Mitkaus, Verslo technologijų katedra, vadovaujama prof. doc dr. Vidos Davidavičienės. Verslo vadybos mokslininkai kasmet pateikia daugiau kaip 60 straipsnių pripažintuose moksliniuose leidiniuose, iš kurių daugiau kaip pusė įtraukta į tarptautines duomenų bazes.
 
Verslo vadybos fakultetas organizuoja dvi tarptautines mokslines konferencijas („Business and Management“ ir „Contemporary Issues in Business, management and Education“) ir vieną, skirtą jauniesiems mokslininkams konferenciją (Mokslas – Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje).
 
Verslo vadybos fakultetas yra sudaręs daugiau nei 150 bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais. Bendradarbiauja su daugiau kaip 120 užsienio universitetų.
 
VGTU Verslo vadybos fakultete studentai gauna ne tik žinių, būtinų norint tapti puikiais vadybininkais, bet mokomi ir inžinerijos pagrindų. Šiame fakultete skatinamas mokslo, techninės kūrybos, meno ir verslo bendradarbiavimas. 

FAKULTETO ISTORIJA

Verslo vadybos fakultetas įkurtas 1993 m., tačiau jo šaknys siekia kur kas giliau. Verslo ekonomikos katedra sudaryta sujungus dvi katedras: Ekonomikos Teorijos ir Statybos ekonomikos. Kiekviena iš jų turėjo savo istoriją.
 
1959 m. KPI Vilniaus fakulteto vakariniame skyriuje buvo pradėtas dėstyti politinės ekonomijos kursas. 1961 m. buvo įkurta KPI Vilniaus filialo Visuomenės mokslų katedra, kurioje tuo metu dirbo 4 etatiniai dėstytojai. Po penkerių metų (1966 m.) ši katedra buvo padalyta į dvi – Politinės ekonomijos ir mokslinio komunizmo ir Filosofijos. Politines ekonomijos ir mokslinio komunizmo katedroje pradžioje dirbo 5 etatiniai politinės ekonomijos dėstytojai. 1969 m., pertvarkius KPI Vilniaus filialą į savarankišką Vilniaus inžinerinį statybos institutą, vietoje iki tol buvusių dviejų visuomenės mokslų katedrų buvo įsteigtos keturios katedros, tarp kurių buvo ir atskira Politinės ekonomijos katedra, veikusi iki jos pertvarkymo į Ekonomikos teorijos katedrą (1990 m.). Savarankiška Politinės ekonomijos katedra (vedėjai buvo Jaronimas Grėska, Povilas Dilys ir Eugenija Martinaitytė) sparčiai augo, kiekybiškai ir kokybiškai intensyvėjo jos mokslinis tiriamasis ir metodinis darbas, plėtėsi dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir mokslinėje spaudoje.
 
Per 21-erius funkcionavimo metus Politinės ekonomijos katedros etatinių dėstytojų skaičius padidėjo daugiau kaip dvigubai (iki 11–12 dėstytojų), buvo apgintos kelios kandidatinės ir viena ekonomikos mokslų daktaro disertacija, katedros gyvavimo pabaigoje visi jos dėstytojai turėjo mokslo laipsnius ir vardus. Mokslinio darbo rezultatai buvo publikuojami monografijose, straipsnių rinkiniuose, mokslinių konferencijų tezėse, įvairiuose ekonominiuose žurnaluose. Katedra palaikė mokslinius ryšius su buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Čekoslovakijos moksliniais ekonomistais. 1988 m. Politinės ekonomijos katedros pavadinimas buvo pakeistas į Ekonomikos teorijos. Katedros vedėjais buvo doc. dr. E. Martinaitytė (1988–1991 m.) ir prof. habil. dr. V. Vaškelaitis (1991–1992 m.). Katedros kolektyvas įtvirtino ekonomikos teorijos kursą universiteto akademinėse studijose, rengdamas naujus konspektus, aktyviai dalyvaudamas pertvarkant studijų planus, aiškindamas rinkos ekonomikos teorinius pagrindus.
 
1993 m. VTU įkurtą Verslo vadybos fakultetą sudarė penkios katedros: Humanitarinių ir socialinių mokslų, Kalbų, Kūno kultūros, Vadybos ir Verslo ekonomikos. Jų vedėjais tapo: doc. A. Blažienė, doc. L. Mauzienė, doc. A. Mačys, prof. B. Melnikas ir prof. V. A. Rutkauskas.Fakulteto tarybos pirmininku išrinktas prof. B. Melnikas, dekanu – doc. R. Ginevičius, prodekane tapo doc. L. Šečkutė. 1993 m. VTU tarybos nutarimu įsteigta Teisės katedra (vedėju tapo doc. J. Sideravičius). 1997 m. Kalbų katedra skilo į dvi – Užsienio kalbų ir Lietuvių kalbos. Jų vedėjais išrinkti doc. K. Rukšėnas ir prof. J. Stonys. 
 • 1993 m. įkurtas Verslo vadybos fakultetas.
 • 1993 m. pradėta vykdyti verslo vadybos studijų programa.
 • 1994 m. pradėta vykdyti įstaigų vadybos studijų programa. 
 • 1999 m. pradėti studentų ir dėstytojų mainai pagal ERASMUS ir SOCRATES programas. 
 • 2008 m. pradėta vykdyti kūrybinių industrijų studijų programa. 
 • 2011 m. pradėta vykdyti ekonomikos inžinerijos studijų programa.
 • 2011 m. duomenimis, fakultete yra 6 katedros,  pagrindines (nepagrindines) pareigas ėjo ir mokslinėje veikloje dalyvavo 83 (27) tyrėjai, iš jų 66 (19) mokslininkai: 40 (4) habilituotų daktarų, 26 (15) daktarai. Doktorantūroje studijavo 34 doktorantai.
 • 2011 m. rugsėjo 1 d. fakulteto dekanės pareigas pradėjo eiti prof. dr. Jelena Stankevičienė. 
 
SAUSIS
 
6 d. Paskelbtas projekto „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ (FORMALIS) Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 informacinis pranešimas.
13 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai: Paulius Rudzkis, Nomeda Dobrovolskienė.
13 d. Prasidėjo magistro baigiamųjų darbų gynimai.
20 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai: Kamilė Taujanskaitė, Justas Nugaras.
22 d. Vyko diplomų įteikimas fakulteto absolventams.
22 d. Vyko susitikimas su Fundamentinių mokslų fakulteto atstovais dėl studijų kokybės gerinimo.
27 d. Vyko metodinis seminaras „Mokslo populiarinimo metodai“. Seminarą vedė doc. dr. Ignas Dzemyda.
30 d. Absolventams buvo įteikti magistro diplomai.
31 d. Renata Činčikaitė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema „Miestų konkurencingumo kompleksinis vertinimas remiantis darnios plėtros principais“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.
 
VASARIS
 
3 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai: Rasa Levickaitė ir Jolanta Sabaitytė.
5 d. Prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas skaitė viešą paskaitą tema „Mokslinės informacijos paieška ir mokslinės veiklos sklaida“.
5 d. Vyko susitikimas su Mechanikos fakulteto atstovais dėl studijų kokybės gerinimo
6 d. Vyko 17-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Verslas XXI amžiuje“
11 d. prasidėjo registracija į verslumo ugdymo projektą „INOVEKS“.
14 d. Nomeda Bratčikovienė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema: „Šalies ekonomikos indikatorių dinamikos modelis“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.
17 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai: Mindaugas Samoška, Rimvydas Labanauskis.
18 d. Vyko susitikimas su VŠĮ „Saulėtekio slėnis“ atstovais, buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės.
 
KOVAS
 
3 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai: Tatjana Sviderskė, Neringa Slavisnkatė.
5 d. Vyko konferencijos „Mokslas - Lietuvos ateitis“ plenarinis posėdis.
6 d. Įvyko atsinaujinęs "Doing Business in..." renginys. Renginio svečiai: Antanas Guoga, Laurynas Braškus.
13 d. Andrius Olechnovičius skaitė viešą paskaitą tema „Verslo pradžia - kaip išvengti emocinio bankroto?“.
17 d. Fakultetas tapo prestižinių vadybos asociacijų nariu.
18 d. Prof. dr. Audrius Bitinas skaitė viešą paskaitą tema „Darbas ir socialinis draudimas. Ką reikia žinoti?“.
20 d. Vyko ,,Doing Business in“ kūrybinių dirbtuvių praktinių užsiėmimų sesija „Produktas ir jo dizainas“. Pranešėjas Eigirdas Žemaitis.
20 d. Angelina Rosha skaitė vieša pakaitą tema „Modernus koučingas šiuolaikinėmis globalizacijos sąlygomis“.
21 d. Išleista nauja Verslo vadybos fakulteto monografija. Monografijos bendraautoriai - I. Skačkauskienė, L. Okunevičiūtė Neverauskienė, R. Zabarauskaitė, D. Andriušaitienė, Ž. Tunčikienė.
24 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai: Vaida Zemlickienė, Ingrida Grigonytė.
24 d. Išleistas naujas žurnalo „Journal of Business Economics and Management“ numeris.
25 d. Išleistas naujas žurnalo „Verslas: teorija ir praktika“ (Business: theory and practice) numeris.
31 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai: Alma Mačiulytė-Šniukienė, Eigirdas Žemaitis.
 
BALANDIS
 
3 d. Vyko verslumo projekto „INOVEKS“ vertinimo komisijos posėdis.
3 d. Vyko antrasis kūrybinių dirbtuvių užsiėmimas tema „Marketingas“. Pranešėjas Paulius Dauparas.
7 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai Neringa Vilkaitė, Ūla Urbaitė.
8 d. Vyko fakulteto Studentų atstovybės pirmininko rinkimai.
8 d. Fakulteto atstovai dalyvavo Erasmus projekte „Conducting interdisciplinary research in cross-cultural environment“.
14 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai Vaida Zemlickienė, Palmyra Papšienė.
14 d. Magistro studijų Informacinio verslo vadybos specializacijos studentų kompleksinių projektų pristatyme  dalyvavo verslo atstovai.
14 d. Vyko verslios žinių visuomenės paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklo pirmoji paskaita „Laimėjimo strategijos formavimas Pigu.lt raida“.
15 d. Senol Sonmez skaitė viešą paskaitą tema „Managing careers and fair treatment in organizations: Theory and Cases“.
15 d. Dr. - Ing. Dr. h. c. Schlomo Schafir skaitė viešą paskaitą „Sėkmės gyvenime ir asmeninėje karjeroje sąlygos“.
15-16 d. Vyko fakulteto studentų atstovybės renginys „Manage Days'14“.
16 d. Vyko dekanato posėdis dėl studijų kokybės gerinimo, kuriame buvo pristatyti 2014 m. magistrantūros absolventų apklausos rezultatai.
17 d. Išleistas naujas žurnalo „Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje. Science – Future of Lithuania. Business in XXI Century“ numeris.
23 d. Vyko VVF bendruomenės pavasarinė talka.
25 d. Įvyko antrasis technologinio verslumo projekto „INOVEKS“ vertinimo komisijos posėdis.
30 d. Išleistas naujas žurnalo "Journal of Business Economics and Management" numeris.
 
GEGUŽĖ
 
5 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai Brahman Peyravi, Angelina Rosha.
7 d. Pristatyta fakulteto  metinės veiklos ataskaita.
7 d. Jurgita Razmytė skaitė viešą paskaitą tema „Korupcijos prevencija: situacija Europoje ir Lietuvoje“.
8 d. Gitana Albaitytė skaitė viešą pranešimą „Lietuvos narystės ES dešimtmetis: šiuolaikiniai iššūkiai“.
8 d. Mantas Povelauskas skaitė viešą pranešimą „Google internetinio marketingo instrumentai“.
10 d. VVF atstovai apdovanoti tarptautiniame konkurse. Atstovai Ekonomikos inžinerijos programos studentai Laura Umaraitė ir Andrius Kaupys, taip pat dekanė Jelena Stankevičienė.
12 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai Lukas Macijauskas, Alfredas Lukaševičius.
12 d. Šarūnas Bruzgė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema „Valstybinio subsidijavimo įtakos verslui vertinimas“.
12 d. Prof. Dr. Diego Navarra skaitė viešą paskaitą tema „Applying Research Methods and Socio-Economic Research Approaches for the Study of Technology, Globalisation and Governance“.
13 d. Filippo Reganati skaitė viešą paskaitą tema „Where is the International Trade Theory Running To?“.
14 d. Zlatko Nedelko skaitė viešą paskaitą tema „Social Innovation and Creativity in Management“.
15-16 d. VVF vyko 8–oji tarptautinė mokslinė konferencija „Business and Management '2014“.
16 d. Įvyko fakulteto atstovų susitikimas su socialiniais partneriais.
19 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešėjai Liudmila Lobanova, Aušra Katinienė.
26 d. Agnė Šimelytė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema: „Tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimas Baltijos šalyse“.
26 d. Išleistas naujas žurnalo "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje." Numeris.
29 d. VGTU ir Hjustono universitetų mokslininkai dalinosi savo patirtimi su Lietuvos įmonėmis.
29 d. Išleistas naujas vadovėlis „Intelektinis verslas". Vadovėlio autoriai - Verslo vadybos fakulteto dėstytojai: B. Melnikas, A. Jakubavičius, R. Strazdas, E. Chlivickas, L. Lobanova, J. Stankevičienė.
30 d. INOVEKS projekto rėmuose įsikūrė įmonės „Pasyvios energijos grupė“, UAB „Icus LT“, „Metanoja“.
 
BIRŽELIS
 
4 d. Vyko fakulteto atestacinės ir kvalifikacinės komisijos posėdis.
4 d. INOVEKS projekto rėmuose įsikūrė įmonė „Realybės vartai“.
12 d. Įvyko susitikimas su partneriais iš Slovakijos technikos universiteto.
13 d. Živilė Gedminaitė-Raudonė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema: „Regionų unikalumo ekonominis vertinimas Europos integracijos procesų kontekste“.
25 d. Įvyko susitikimas su Izraelio universitetų ir tyrimų centrų atstovais.
27 d. Įteikti diplomai fakulteto absolventams.
 
LIEPA
 
8 d. Paskelbta žinia, apie pradedamus rengti Verslo logistikos specialistus.
8 d. Paskelbtas priėmimas į bakalauro, magistro bei nuotolines Finansų inžinerijos studijas, kuris vyko pirmą kartą.
9 d. Išleistas naujas mokslinio žurnalo „Verslas: teorija ir praktika” numeris.
9 d. Išleistas naujas žurnalo „Business, Management and Education“ numeris.
16 d. Įvyko pirmasis bendras projekte „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ (INOVEKS) įsikūrusių technologinių įmonių susitikimas.
 
RUGPJŪTIS
 
1 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje  paskelbta, MTEP rezultatų komercinimo konkurso nugalėtojai. VGTU startuolis apdovanojamas 70 tūkst. litų paramos čekiu.
4 d. Išleistas naujas žurnalo "Journal of Business Economics and Management" numeris
28 d. Įvyko priėmimas į aukštesnius kursus.
 
RUGSĖJIS
 
1 d. Įvyko mokslo metų pradžios iškilmės, paskelbtas Dekanės sveikinimas Mokslo ir žinių dienos proga, vyko susitikimas su pirmo kurso studentais.
3 d. Įvyko INOVEKS projekte įkurtų įmonių susitikimas su visais šiame projekte dirbančiais VGTU konsultantais.
9 d. Įvyko susitikimas su renginio „Business Express“ lektoriais  iš Graikijos: Myrto Papathanou ir Konstantina Zoehrer.
12 d. Įvyko mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė 2014“ – vyko geriausių 2013 metų Kanų Liūtų reklamų peržiūra, inicijuotos INOVEKS projekto marketingo dirbtuvės.
14 d. Ūkio ministerija už patrauklias verslo idėjas ir ekonomines įžvalgas magistrams įteikė apdovanojimus. Antrą vietą laimėjo Verslo vadybos fakulteto magistrė Alina Kvietkauskienė ir jos darbo vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas už magistro darbą „Tvarios investicijų grąžos projektavimas finansų rinkose“.
15 d. Giedrę Lapinskienę apgynė daktaro disertaciją tema „Ekonomikos augimo įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai vertinimas“.
15 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Dalyvavo Paulius Rudzkis (tema: „Inovacijų energetikos sektoriuje ekonominio pagrįstumo vertinimas“) ir Mindaugas Samoška (tema: „Verslo sąlygų vertinimo pagrįstumo didinimas“).
17-19 d. Vyko „Gedimino dienos 2014” -atidarymas, paradas, „Gyvasis VGTU“, ,,Studentų skverelis“, „Meno zona“, „Aktyvioji zona“, „Chill zona“,„Gedimino dienų“ uždarymas – VGTŪSAS.
18 d. Verslo vadybos fakulteto užsienio studentai aplankė pinigų muziejų.
22 d. Įvyko vieša paskaita "Prognozavimas rengiant strategiją: gera ir blogoji praktika"
24 d. Kartu su Šiaurės miestelio technologijų parku įkurtas verslumo centras „Verslo Lab'as"
26 d. Įvyko dešimtoji „Tyrėjų naktis“.
29 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras, pranešimus skaitė Nijolė Maknickienė (tema „Paramos sistema investuotojui valiutų rinkoje“, vadovas prof. dr.  J. Stankevičienė) ir Alfredas Lukaševičius (tema „Šalies finansų sistemos tvarumo garantijos strategijos parengimas“, vadovas prof. dr. J. Stankevičienė).
29 d. Verslo vadybos fakulteto studentai lankėsi Švedijos ambasadoje ir Šiaurės Ministrų Tarybos biure.
30 d. Verslo vadybos fakulteto bendruomenė laikė Teisingumo ministerijos organizuojamą Konstitucijos egzaminą.
 
SPALIS
 
1-4 d. Verslo technologijų katedros atstovai profesorius Narimantas Kazimieras Paliulis (projekto TEMPUS ECOMMIS vadovas) ir lektorė Jolanta Sabaitytė projekto TEMPUS ECOMMIS rėmuose aplankė Sibiro nacionalinį telekomunikacijų ir informatikos universitetą
6 d. Vyko socialinės ekonomikos ir vadybos katedros mokslinis seminaras. Pranešimą skaitė doc. dr Daiva Andriušaitienė ir doc. dr. Ilona Skačkauskienė. Tema „Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodikos pristatymas“.
13 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Neringa Vilkaitė-Vaitonė (tema „Vartotojų lojalumo nustatymas“, vadovas doc. dr. I.Skačkauskienė) ir Justas Nugaras (tema „Aukštojo mokslo institucijos tinklaveikos vertinimas“, vadovas prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius).
20 d. Vyko verslios žinių visuomenės paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas, tema "Elektroninio verslo palyginimas su tradiciniu ir jo privalumai".
27 d. Vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Eigirdas Žemaitis (tema „Tarptautiniai ryšiai ir inovacijos plėtojant aukštųjų technologijų sektorių“, vadovas prof. habil. dr. Borisas Melnikas ir Eglė Girdzijauskaitė (tema „Internacionalizavimo procesai ir inovacijos plėtojant aukštojo mokslo institucijų veiklą“, vadovas prof. dr. Artūras Jakubavičius).
 
LAPKRITIS
 
6 d. Vyko verslininko Romualdo Mačiulio paskaita "Elektroninis verslas - pirmieji žingsniai ir pasiruošimas".
12-13 d. Lankėsi mokslininkų delegacija iš Sirijos ir Libano.
13-14 d. Įvyko Verslo vadybos fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2014“.
14 d. Įvyko Verslo vadybos fakulteto atstovų ir socialinių partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo šių organizacijų atstovai: Lietuvos inovacijų centro, Easting Express, Synergy Finance, Ainava, Begasta, Valstybinės darbo inspekcijos, Vilpra, Lietuvos valia, Lietuvos geležinkeliai, Vienas pasaulis, 63 Group, Gelpa, Elgaja, Saulėtekio slėnis.
17 d. Mokslo ir technologijų parke „Saulėtekio slėnis“ įvyko INOVEKS įmonių susitikimas su  Ilinojaus technologijos instituto (JAV) tarptautinių ryšių prorektoriumi David E. Baker. 
20 d. Įvyko verslios žinių visuomenės paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas tema : "Elektroninis verslas - intelektinės nuosavybės kūrimas".
21 d. Įvyko Alvydo Vitkausko UAB „EVP International“ finansų ir administravimo direktoriaus pažintinė paskaita "Konkurencija mokėjimo paslaugų rinkoje: elektroniniai pinigai ir jų reguliavimas".
24 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Lukas Macijauskas (tema „Taktinės turto alokacijos strategijomis paremto investicijų portfelio sudarymas ir valdymas“, vadovas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas), Agnė Vaiciukevičiūtė (tema „Tvarios vertės kūrimas aukštojo mokslo institucijų valdyme“, vadovas prof. dr. Jelena Stankevičienė) ir Tomas Mitkus tema („Inovacijos ir internacionalizavimo procesai plėtojant kūrybines industrijas“, vadovas habil. dr. prof. Borisas Melnikas).
26 d. Įvyko atvira Michaelo Novako paskaita "Demokratinio kapitalizmo idealai"
28 d. Įvyko Verslumo centro inicijuotas INOVEKS projekte įkurtų įmonių veiklos pristatymas, kuriame įmonės turėjo atskleisti padarytą pažangą prototipų kūrimo procese. Renginyje dalyvavo trys VGTU ir ŠMPT konsorciumo įkurtos įmonės: MB „Emplita”, MB „Inovatus” ir MB „Judesio efektas”.
29 d. Paskelbti "Horizontas 2020" programos kvietimai.
 
GRUODIS
 
1 d. 10:20 val. SRAII - 08 aud. Indrė Jakaitytė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, projekto „SMART Vilnius“ iniciatorė, VGTU Verslo vadybos fakulteto Verslo technologijų katedros kvietimu skaitė paskaitą „Išmanaus miesto link: Vilniaus miesto e. projektų kūrimas ir diegimas".
2 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Indrė Slapikaitė (tema „Investavimo į socialiai atsakingą verslą kompleksinio vertinimo modelio sukūrimas“, vadovė doc. dr. Rima Tamošiūnienė) ir Alina Kvietkauskienė (tema „Įžvalgi investavimo strategija finansų rinkose puoselėjant šalies plėtros tvarumą“, vadovas doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė.
4 d. VGTU Verslo vadybos fakulteto Verslo technologijų katedra organizavo verslios žinių visuomenės ugdymo atvirų paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklą. Ketvirtoji paskaita įvyko VGTU centriniuose rūmuose 704 aud. Tema "Elektroninis verslas - 7 žingsniai sėkmingai startuojant su nauju projektu".
10 d. Sveikiname Paulių Rudzkį sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema „Investicijų į atsinaujinančių išteklių energetiką rizikos vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 04S).
15 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Irena Račinskaja (tema „Užimtumo pokyčiai globalizacijos sąlygomis ir Lietuvos darbo rinkos perspektyvos“, vadovas prof. dr. Boguslavas Gruževskis) ir Tomas Mitkus (tema „Inovacijos ir internacionalizavimo procesai plėtojant kūrybines industrijas“, vadovas prof. habil. dr. Borisas Melnikas).
16 d. Įvyko “Doing business in Christmas adverstising” renginys, kuriame paskaitas skaitė karolis Skiparis ir Daugilas Kakaras. Renginyje buvo kalbama apie Kalėdines reklamas, įvykius versle Advento laikotarpiu.
17 d. Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedros doc. dr. Algitos Miečinskienės kvietimu UAB „Pigu“ Analizės, Planavimo ir Kontrolės skyriaus vadovas Remigijus Jurgilas dalinosi su studentais praktine patirtimi kainodaros klausimais ir skaitys pranešimą "Kainodara pigu.lt: šiandien ir ateityje".

SAUSIS
 
8 d. Išleistas naujas žurnalo “Journal of Business Economics and Management” numeris.
8 d. Buvo ginama ANDRIAUS STASIUKYNO daktaro disertacija tema: „Rekreacinių kompleksų darnios plėtros vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, vadyba – 03S).
6-12 d. VGTU Verslo vadybos fakulteto studentai dalyvavo Heilbronn universiteto organizuotame tarptautiniame projekte IP FEMALE AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP. Studentų komandą, kurią lydėjo tarptautinių ryšių prodekanė doc. dr. Indrė Lapinskaitė sudarė - bakalaurė Austėja Raugaitė, magistrantai Aušra Valackaitė, Laura Lipskytė, Karolis Neimantas, doktorantai Kamilė Taujanskaitė ir Alfredas Lukaševičius.
12 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Alma Mačiulytė-Šniukienė (tema „Darbo produktyvumo didinimo galimybių vertinimas globalizacijos kontekste“, vadovas prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis) ir Aušra Katinienė (tema „Socialinio kapitalo kaip efektyvaus valdymo instrumento tinklaveikos visuomenėje tyrimai“, vadovė doc. dr. Ilona Skačkauskienė).
12-15 d. Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėja doc. dr. Ilona Skačkauskienė pagal Erasmus+ STAFF MOBILITY programą lankėsi Lenkijoje siekdama užmegzti tiesioginius kontaktus su partneriais užsienyje – Lenkijos geležinkelių paslaugų įmonių asociacija (angl. Polish Chamber of Railway).
18-22 d. Vyko Tempus IV MATRE projekto (Modernizing Academic Teaching & Research Environment in Business & Economics at Lebanon and Syria, Nr. 544001-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Verslo vadybos fakulteto Verslo technologijų katedros profesorė dr. Vida Davidavičienė ir docentė dr. Jurgita Raudeliūnienė.
20 d. Buvo ginama NERINGOS VILKAITĖS-VAITONĖS daktaro disertacija tema: „Paslaugų vartotojų lojalumo vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, vadyba – 03S).
22 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Verslo vadybos fakulteto Verslumo centras surengė verslo dirbtuves, kuriose jaunieji verslininkai mokėsi, kaip prisistatyti investuotojams. Renginys „Verslo pristatymas investuotojams“ buvo skirtas jaunoms „start-up“ įmonėms, kurios netrukus ketina susitikti su rizikos kapitalo fondų valdytojais. Įmones UAB „Icus LT“ ir UAB „Inovaciniai virtuozai“ bei kitus susidomėjusius renginio dalyvius konsultavo „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ (INOVEKS) projekto mentorius Rokas Tamošiūnas.
26 d. VGTU SRC 704 auditorijoje Rimvydas Labanauskis (VGTU Strateginio planavimo, kokybės vadybos ir analizės centras; projekto vadovas) vedė seminarą tema „Studijų programų kokybės užtikrinimo principai“.
29 d. Verslo vadybos fakultete vyko diplomų teikimas. VGTU Verslo vadybos fakultetą ką tik baigė 33 bakalaurai ir net 58 magistrai.
30 d. Justas Nugaras sėkmingai apsigynė daktaro disertaciją tema: “Aukštojo mokslo institucijos tinklaveikos vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, vadyba – 03S) ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.
30 d. Tatjana Sviderskė,  sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema: „Šalies rizikos vertinimas ekonominio saugumo ir tvarumo kontekste​“ (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 04S) ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.
Sausio mėn. pagal Backis projektą posdoktorantūros studijoms Verslo vadybos fakultete lankėsi svečiai iš Gruzijos: Prof. dr. Ruizan Mekvabidze (Gori State Teaching University); Assoc. Prof. Phikria Asanishvili (Tbilisi state university).
 
VASARIS
 
2 d. Verslo vadybos fakultete 15 val. VGTU SRC 704 auditorijoje vyko mokslinė diskusija mokslo filosofijos tema su prorektoriumi prof. habil. dr. Antanu Čeniu.
6 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre – LITEXPO jau tradicine tapusios mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodos “STUDIJOS 2015” metu, VGTU verslumo centro komanda kvietė dalyvauti renginyje tema “Darau verslą! Nuo mokslo iki start-up’o”.
6 d. Įvyko 18-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Verslas XXI Amžiuje“, organizuojama Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo valdybos fakulteto. Konferencijoje savo mokslinės veiklos rezultatais dalinosi jaunieji mokslininkai, doktorantai, magistrantai, bakalaurai, jų vadovai, kiti asmenys, siejantys savo gyvenimą ir karjerą su mokslu. Pagrindinės konferencijos sekcijos – šiuolaikinio verslo aktualijos, darni plėtra, finansų valdymas, tarptautinė ekonomika ir vadyba, verslo technologijos.
9 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Kęstutis Peleckis (tema „Derybų strategijos plėtojant tarptautinį verslą“, vadovas prof. habil. dr. B.  Melnikas) ir Jolanta Sabaitytė (tema „Internetinio marketingo priemonių parinkimo tyrimas“, vadovė prof. dr. V. Davidavičienė).
16-22 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Verslo vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros docentas dr. Ignas Dzemyda stažavosi tarptautinėje korporacijoje „Maersk“ grupėje Kopenhagoje (Danija).
25 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto lektorės, doktorantės Kamilė Taujanskaitė ir Jolanta Sabaitytė aplankė  Europos Sąjungos institucijas Briuselyje.
 
KOVAS
 
9 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimą skaitė Kamilė Taujanskaitė (tema „Namų ūkių ir kredito įstaigų bendrų interesų formavimo ir sąveikavimo strategijos kūrimas taikant asmeninių finansų valdymo principus“, vadovas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas).
10 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) įvyko konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminių konferencijų ciklo plenarinis posėdis, atidaręs jaunųjų mokslininkų konferencijų maratoną visuose universiteto fakultetuose ir katedrose.
16 d. Vyko Kokybės valdymo sistemos pristatymas, kurį vedė  Strateginio planavimo, kokybės vadybos ir analizės centro atstovai.
17 d. Praėjusiais metais magistrantūrą baigusi Alina Kvietkauskienė apdovanota premija humanitarinių ir socialinių mokslų srityje už darbą „Tvarios investicijų grąžos projektavimas finansų rinkose“, kuriame sukurtas finansinių rinkų atrankai ir tolesniam investicinių sprendimų priėmimui naudojamas modelis.
19 d. Įvyko VGTU Karjeros dienų uždaromasis renginys – mugė, kurios metu „Verslumo centro“ komanda kartu su INOVEKS projekte įsikūrusiomis įmonėmis UAB „Icus LT“ bei MB „Emplita“ pristatė savo veiklas. Verslumo centras kvietė visus turinčius idėjų bei norinčius tobulinti verslumo įgūdžius dalyvauti naujausioje iniciatyvoje „DARAU VERSLĄ! Nuo mokslo iki star-up'o“.
23 d. Prof. dr. Ruizan Mekvabidze iš Gori State University skaitė mokslinį seminarą tema „Thoughtful Approaches to the Modern University: Student’s  Engagement in the Production of Learning  Outcome (Estimation of the Relationship Teaching–Learning –Research)“.
24 d. VGTU Senato posėdyje Rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas įteikė Docento pedagoginio vardo atestatus Verslo technologijų katedros dėstytojai doc. dr. Aurelijai Burinskienei ir Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros dėstytojai doc. dr. Valentinai Peleckienei.
25 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) lankėsi delegacija iš Valonijos (prancūzų regionas Belgijoje). Aukštojo verslo koledžo (HELMO) studentai, lydimi rektoriaus pavaduotojo bei dėstytojų, į Lietuvą atvyko mokytis pristatinėti Valonijos įmonių veiklas, megzti užsienio kontaktus bei ieškoti potencialių partnerių verslo ir mokslo bendradarbiavimui. Užsienio svečių viešnagę VGTU organizavo Atviros prieigos Civilinės inžinerijos mokslo centras kartu su Verslo vadybos fakulteto Verslumo centru bei Užsienio ryšių direkcija.
30 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Liudmila Lobanova (tema „Žmogiškųjų išteklių vadyba sanglaudos procesų Europos Sąjungoje kontekste“, vadovas prof. habil. dr. B. Melnikas) ir Laura Gaižauskienė (tema „Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo modeliavimas“, vadovas dr. doc. Živilė Tunčikienė).
Kovo mėn. baigėsi pirmasis konkurso „Darau verslą! Nuo mokslo iki start-up'o“ etapas. Jo organizatoriai džiaugiasi, kad studentai buvo aktyvūs, kūrybingi ir pateikė apie 50 verslo idėjų. Konkurse dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos inžinerijos, Elektronikos, Fundamentinių mokslų, Mechanikos, Statybos, Transporto, Verslo vadybos fakultetų (VVF) studentai, taip pat gauta paraiškų dar iš 3 Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų: Vilniaus universiteto, Kauno Technologijos universiteto ir City of Westminster College.
 
BALANDIS
 
10 d. Vyko įmonių ekonomikos ir vadybos katedros mokslinis seminaras, kurio metu Egipto ir technologijų stebėsenos centro direktorius dr. Mohamed Ramadan A. Rezk skaitė pranešimą mokslo ir inovacijų stebėsenos ir perdavimo tema.
13 d.  Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimą skaitė Danguolė Oželienė (tema „Įmonės darnios plėtros modeliavimas“, vadovas doc. dr. R. Drejeris).
17 d. Verslo vadybos fakultetas organizavo bendrojo lavinimo mokyklų ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus „Žinių ekonomikos kūrimo iššūkiai“. (Paskaitos, diskusijos, probleminių užduočių sprendimas, edukacinė išvyka). Ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojams kursai buvo nemokami.
17 d. Verslo vadybos fakultete vyko 21-oji Respublikinė Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada, į kurią buvo pakviesti geriausius rezultatus regioniniuose turuose parodę mokiniai. Iš viso dalyvavo 77 moksleiviai iš visos Lietuvos.
19-25 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto atstovai dalyvavo Europos savaitėje (Euroweek 2015) – kasmetiniame tarptautiniame studentų projektų konkurse, šiemet organizuotame Karolio Adamieckio ekonomikos universiteto Katovicuose (Lenkija). 21-oje Europos savaitėje (Euroweek 2015) dalyvavo studentai ir dėstytojai iš 17 Europos šalių, JAV ir Kolumbijos. Tarptautinės studentų ir dėstytojų komandos rengė ir pristatė projektus “Creativity ir Entrepreneurship: From Idea To Business” tematikomis. Šiais metais fakultetui atstovavo du Ekonomikos inžinerijos programos studentai: antrakursis Rimas Julius Taminskas ir pirmakursis Erik Mariač, dekanė prof. dr. Jelena Stankevičienė ir docentė dr. Agnė Šimelytė.
20 d. Verslo Vadybos fakultete vyko Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorijos mokslinis seminaras „Socialinio ugdymo srities kompetencijų optimali sąranka“. Seminarą vedė laboratorijos vedėja doc. Dr. Viktorija Stasytytė.
30 d. Verslo technologijų katedros kvietimu atvyko UAB „Civita“ direktorius Donatas Voveris, kuris su studentais dalijosi informacinių technologijų projektų valdymo ypatumais, diegiant e. sveikatos sprendimus. Paskaitos tema – „Atsakingas projektų planavimas – kaip užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendintas, o kliento lūkesčiai pateisinti“.
30 d. ir gegužės 7 d. Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros kvietimu Verslo Vadybos fakultete lankėsi Barclays Technology Centre Limited Lietuvos filialo darbuotojai, kurie skaitė dvi atviras paskaitas, temomis „Komunikacijų vadyba“ – pristatomos naujausios tendencijos ir šiuolaikinės technologijų komunikacijų srityje (pranešėjas – Šarūnas Pletkus) ir "Virtualių komandų vadyba“ – pristatomi iššūkiai, su kuriais susiduriama virtualioms komandoms daugiakultūrinėje aplinkoje, pateikiant Indijos, Didžiosios Britanijos ir Skandinavijospavyzdžius (pranešėja – Laura Kundrotaitė).
 
GEGUŽĖ
 
4 d. Vyko Teisės katedros mokslinis seminaras „Statybos teisės tyrimai VGTU VVF Teisės katedroje“, kurį vedė  Teisės katedros vedėjas prof. Dr. Sigitas Mitkus.
4-15 d. Verslo vadybos fakulteto Verslo technologijų katedros profesorė dr. Vida Davidavičienė kartu su Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros lektoriumi Sigitu Davidavičiumi stažavosi Vengrijos „Szechenyi Istvan"  ir Čekijos Brno technikos universitetuose.
6 d. įvyko VGTU Verslo vadybos fakulteto bendruomenės susirinkimas ir atviras fakulteto Tarybos posėdis, kuriuo metu buvo pristatyta 2014 metų fakulteto veiklos ataskaita. Renginyje buvo apdovanoti 2014 metais labiausiai nusipelnę fakulteto dėstytojai. Geriausiu 2014 metų fakulteto dėstytoju pripažinta Verslo technologijų katedros docentė dr. Jurgita Raudeliūnienė. Geriausiu 2014 metų mokslininku tapo Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros profesorius dr. Kęstutis Peleckis. Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros docentė dr. Agnė Šimelytė gavo fakulteto 2014 metų ambasadoriaus apdovanojimą.
8 d. Nijolė Maknickienė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema: „Paramos sistema investuotojui valiutų rinkoje" (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 04S) ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį. 
11 d.  Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Anžela Kozlova (tema „Šalies tiesioginių užsienio investicijų plėtros strategijos parengimas“, vadovas doc. dr. A. Miečinskienė) ir Rimvydas Labanauskis (tema „Įmonių bendrakūros su vartotojais tinklaveikos sąlygomis kuriamos vertės tyrimas“, vadovas prof. habil. dr. N. K. Paliulis).
12 d. Finansų inžinerijos katedros doc. dr. Algitos Miečinskienės kvietimu UAB „Pigu" Analizės, Planavimo ir Kontrolės skyriaus vadovas Remigijus Jurgilas skaitė paskaitą tema "Kainodara pigu.lt: šiandien ir ateityje". Dviejų akademinių valandų trukmės paskaitoje pranešėjas pasidalino su studentais praktine patirtimi kainų strategijų bei jų formavimo, kainų prognozavimo ir kitais klausimais.
25 d. Verslo vadybos fakultete vyko doktorantų mokslinis seminaras. Pranešimus skaitė Nomeda Dobrovolskienė (tema „Finansinių išteklių paskirstymas verslo projektų portfelyje“, vadovė doc. dr. Rima Tamošiūnienė), Anžela Kozlova (tema „Šalies tiesioginių užsienio investicijų plėtros strategijos parengimas“, vadovė doc. dr. Algita Miečinskienė) ir Ingrida Grigonytė (tema „Debitorinių įsiskolinimų Lietuvos įmonėse valdymo strategijos parengimas ir įgyvendinimas“, vadovas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas).
Gegužės mėn. Vyko konkursas „Darau verslą! Nuo mokslo iki start-up’o“. Konkurse gautos 54 verslumo idėjos, kurias pateikė ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), ir kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų studentai.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė